Program edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika: «Nastavnik za nastavnika» 


Predviđena područja edukacije koja će se organizirati u drugom dijelu ove školske godine su:

1.  izrada kurikuluma temeljena na ishodima učenja,
2.  upotreba informacijsko komunikacijske tehnologije u nastavnom procesu,
3.  mentorski rad,
4.  aktivne i inkluzivne metode učenja,
5.  projektno poučavanje,
6.  identifikacija darovite djece,
7.  priprema projektnih prijedloga za vanjsko financiranje,
8.  ostalo


...katalog edukacija dostupnih u ovoj školskoj godini, izradit će se do početka 2. polugodišta... 

školska godina 2018./19.

...u izradi...

19.01.2019.

19.01.2019. Erasmus+ u praksi - korisni savjeti
PODRUČJE: Priprema projektnih prijedloga za vanjsko financiranje
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: IVANA BOKAVŠEK, Osnovna škola Spinut,
ivanabokavsek@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 09.15 - 12.00

MJESTO: III.gimnazija Split, Matice hrvatske 11

Učionica: Čitaonica u prizemlju

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 18.1.2019.): obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih pređe kapacitet

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Radionica za prijavitelje Erasmus+ projekata: sve faze Erasmus+ projekta (planiranje projekta, pregled prijavnog obrasca, pripremna faza, mobilnost, diseminacija i evaluacija), primjeri dobre prakse provođenja Erasmus+ KA1 projekata, praktični savjete pri izradi i izvedbi Erasmus+projekata.

KLJUČNE RIJEČI

Erasmus+, KA1, KA2, projekti

ISHODI
Sudionici će znati:
Polaznici će znati koji su benefiti apliciranja Erasmus+ projekata, sve faze Erasmus+ projekta (planiranje projekta, pregled prijavnog obrasca, pripremna faza, mobilnost, diseminacija i evaluacija), biti će upoznati s primjerima dobre prakse provođenja Erasmus+ KA1 projekata, praktične savjete pri izradi i izvedbi Erasmus+projekata.

02.02.2019.

02.02.2019. Socioemocionalni razvoj darovite djece
PODRUČJE: Identifikacija darovite djece
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave, predmetni nastavnici

PREDAVAČ: Dubravka Pešorda
VRIJEME: 09.15 - 12.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split 

Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 29.1.2019.): obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih pređe kapacitet

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
U radu s darovitom djecom smo se skloni fokusirati na njihove intelektualne sposobnosti te često očekujemo da se ponašaju kao odrasle osobe – ako su inteligentni poput odraslih, to mora značiti da su jednako sposobni regulirati emocije, zar ne? Zapravo – ne. Njihov razvoj je često specifičan, pa i otežan zbog velikog nesrazmjera sposobnosti i emocionalne spremnosti. Na ovom predavanju ćemo se usmjeriti na osobitosti socioemocionalnog razvoja darovitih, usporediti ga s tipičnim dječjim razvojem te razotkriti najčešće predrasude koje imamo. Upoznat ćemo se i s različitim tipovima darovite djece.

KLJUČNE RIJEČI

emocionalni razvoj, socijalni razvoj, mentalno zdravlje, podrška

ISHODI
Sudionici će znati:
Sudionici će moći opisati karakteristike socioemocionalnog razvoja darovitih, razlikovati tipove darovite djece te prepoznati najčešće probleme s kojima se daroviti učenici nose
02.02.2019. OD IDEJE DO PROVEDBE PROJEKTA
PODRUČJE: Priprema projektnih prijedloga za vanjsko financiranje
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: odgojno obrazovni djelatnici

PREDAVAČ: Alma Šuto
VRIJEME: 09.15 - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split 

Učionica: 4

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 29.1.2019.): obrazac će se automatski zatvoriti kad broj prijavljenih pređe kapacitet

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Osnovni je cilj radionice je upoznavanje načina rada školskog projektnog tima na pisanju projektnog prijedloga za Erasmus+ projekte, traženju i odabiru stručnih usavršavanja, traženju i odabiru projektnih partnera i provedbi projekata. Polaznici će se upoznati sa digitalnim alatima koje mogu koristiti kroz sve faze rada od planiranja, provedbe, evaluacije i prezentacije projekata. Na taj način će se polaznicima pružiti stvarne situacije za uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije u svim fazama rada od ideje do povedbe projekta. Polaznici će učiti iz iskustva i naučiti kako surađivati, donositi odluke, razvijati samopouzdanje i koristiti dodatne mogućnosti u procesu cjeloživotnog učenja. Poticati će se polaznike na suradnju, logičko prosuđivanje i interakciju. Polaznici će razvijati sposobnost evaluacije i prezentacije svog rada kao i samostalno donositi zaključke.

KLJUČNE RIJEČI

projekt, ishodi projekta, mobilnost, projektni partneri, digitalni alati za suradnju, digitalni alati za evaluaciju, digitalni alati za prezentaciju projekta

ISHODI
Sudionici će znati:
Polaznici će se upoznati sa portalima za pronalazak odgovarajućih stručnih usavršavanja u inozemstvu i pronalazak partnera. Polaznici će kreirati zajednički dokument za pisanje projektnih prijedloga web alatom za suradnju (Office365), - Polaznici će izraditi evaluacijski upitnik nekim od alata koji žele (Testmoz, Office365/Forms,..) - Polaznici će izraditi datoteku za diseminaciju (prezentaciju) projekta nekim web alatom (Animoto, Office365/Sway,..)

16.02.2019.

16.02.2019. ISHODI UČENJA
PODRUČJE: IZRADA KURIKULUMA TEMELJENIH NA ISHODIMA UČENJA
TRAJANJE: 4 SATA ( 2 predavanja + 2 radionica)

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: MARICA SIČENICA, Srednja škola "Jure Kaštelan" Omiš, marica.sicenica@skole.hr

VRIJEME: 9.15. - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 5.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 7.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
U ovoj prezentaciji definirani su ishodi učenja, objašnjena je razlika između ciljeva i ishoda učenja te je pojašnjena važnost ishoda učenja. Opisan je postupak pisanja ishoda učenja temeljen na Bloomovoj taksonomiji te su dane preporuke za pisanje ishoda učenja i provjeru ispravnosti definiranih ishoda.

KLJUČNE RIJEČI

ishodi učenja, Bloomova taksonomija
ISHODI
1. Definirati ishode učenja
2. Objasniti razliku poučavanja temeljenog na sadržajima i poučavanja temeljenog na ishodima učenja
3. Primijeniti Bloomovu taksonomiju za pisanje ishoda učenja
4. Napisati ishode učenja na razini predmeta/nastavne jedinice
5. Odrediti nedostatke koje uzrokuju loše napisani ishodi učenja

školska godina 2017./18.

10.02.2018.

10.02.2018. POPUNJENO!
KORIŠTENJE QR KODA U TERENSKOJ NASTAVI
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 18

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ

PREDAVAČ: IVANA BOKAVŠEK, Osnovna škola Spinut,
ivanabokavsek@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15. - 10.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split, Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 5.2.2018.), Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 7.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Terenska nastava je složen proces učenja i podučavanja koje mora imati svoje ciljeve, svrhu i ishode. Kvalitetno uvođenje tehnologije u obrazovanje je podjednako složen proces koji zahtjeva napredno znanje i svijest učitelja o korištenju digitalnih alata i uređaja te kako iste ukomponirati u nastavu. Pri tom treba paziti da određeni alati i uređaji potpuno odgovaraju ciljevima i ishodima nastave, a posebice učeničkom uzrastu. Spajanjem terenske nastave i korištenjem QR koda jača se istraživački rad kod učenika, rad u grupama kao i osjećaj za timski rad. Na taj način tradicionalni frontalni pristup nastavi, koji jednim dijelom ograničava učenje usmjereno na učenika, ne prevladava. Takav pristup učenju dovodi do veće motivacije učenika, jer u sebi ima i komponente igre i natjecanja te pruža učenicima osjećaj za opušteniji rad kao i veću samostalnost u donošenju odluka. Isto tako utječe na odnos učitelj-učenik koji postaje suradnički, jer učitelj preuzima ulogu “monitoringa” i ne izvodi nastavu frontalnog pristupa. Ovom prezentacijom i radionicom će se demonstrirati terenska nastava u kojoj su sudjelovali učenici 6.i 7.razreda te učitelji engleskog jezika i likovne kulture u Dioklecijanovoj palači. Primjenjivo je za sve predmete, teme i uzraste učenika, korelacija više predmeta je očita, učenička pažnja i primjena naučenog uvelike je vidljiva, stvaranje i očitavanje QR koda je jednostavno, ne zahtjeva visok stupanj informatičke pismenosti, uključuje uporabu mobilnih uređaja u nastavi i dokazuje pozitivne strane korištenja mobilnih uređaja u nastavi i van nastave. Tijekom pripreme ove terenske nastave naglasak je bio na podučavanju učenika korištenju mobilnih uređaja u obrazovne svrhe te primjeni naučenog gradiva iz različitih predmeta na terenu, u realnom okruženju. KLJUČNE RIJEČI terenska nastava, QR kod, međupredmetni pristup u nastavi, upotreba informacijske-komunikacijske tehnologije ISHODI - sudionici će znati podučiti učenike korištenju pametnog telefona/tableta u obrazovnu svrhu, - koristiti QR kod, - povezati gradivo likovne kulture 6.razreda, povijesti 5.razreda i engleskog jezika kako bi izvršili zadatke na terenu, tj. primjeniti primjer međupredmetnog povezivanja, - podučiti učenike da donose zaključke timskim radom, - podučiti učenike korištenju interneta kako bi prikupili informacije o ciljanom izlošku ili lokalitetu, - podučiti učenike kako selektirati informacije i sažeto ujediniti u QR kod
10.02.2018. POPUNJENO!
DRAMSKO PEDAGOŠKE METODE U ODGOJU I OBRAZOVANJU SRETNOG DJETETA
PODRUČJE: OSTALO
HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 25

CILJNA SKUPINA: odgojitelji, učitelji razredne nastave, predmetni učitelji, voditelji dramskih i odgojnih skupina, pedagozi, psiholozi, defektolozi, logopedi, socijalni radnici, studenti Učiteljskog studija, studenti Predškolskog odgoja

PREDAVAČ: JASMINA ŽILJAK ILINČIĆ, dramski pedagog- freelancer, jasmina.ziljak@inet.hr

VRIJEME: 9.15. - 10.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split,
Učionica:1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 5.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 7.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU PRIJAVA

SAŽETAK
Radionica "Dramsko-pedagoške metode u odgoju i obrazovanju sretnog djeteta" nudi niz dramskih vježbi, metoda i tehnika, primjenjivih u predškolskom odgoju, ali i u odgojno-obrazovnom procesu u školi. Dramska pedagogija podrazumijeva niz metoda učenja koje se bazično koriste dramskom sposobnošću, kao antropološkom osobinom. Koristeći dramsku aktivnost u procesu odgoja i obrazovanja, dijete stječe najkvalitetnije znanje- ono iskustveno, angažirajući pri tom svoje cjelovito i kreativno Biće. Kreativnom dramskom igrom, ne samo da izazivamo i razvijamo dječji IQ, već potenciramo kreativnost, govorne sposobnosti, emocionalnu inteligenciju, motoričke sposobnosti, zdravu (samo)kritičnost, suradljivost, građanske vrednote i estetske kriterije.

KLJUČNE RIJEČI
dramski odgoj; dramska pedagogija; dramska igra u razvoju djetetovog IQ; stvaralaštvo; kreativnost

ISHODI
sudionici će se upoznati s osnovnim dramsko-pedagoškim postupcima primjenjivim u dramsko-pedagoškom radu; sudionici će ovladati znanjima, metodama i tehnikama dramske pedagogije koje će moći koristiti u radu s djecom i mladima; sudionici će (pro)buditi i razvijati vlastitu kreativnost, potrebnu u odgojno-obrazovnom procesu
10.02.2018. ISHODI UČENJA
PODRUČJE: IZRADA KURIKULUMA TEMELJENIH NA ISHODIMA UČENJA
TRAJANJE: 4 SATA ( 2 predavanja + 2 radionica)

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: MARICA SIČENICA, Srednja škola "Jure Kaštelan" Omiš, marica.sicenica@skole.hr

VRIJEME: 9.15. - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 5.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 7.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
U ovoj prezentaciji definirani su ishodi učenja, objašnjena je razlika između ciljeva i ishoda učenja te je pojašnjena važnost ishoda učenja. Opisan je postupak pisanja ishoda učenja temeljen na Bloomovoj taksonomiji te su dane preporuke za pisanje ishoda učenja i provjeru ispravnosti definiranih ishoda.

KLJUČNE RIJEČI

ishodi učenja, Bloomova taksonomija
ISHODI
1. Definirati ishode učenja
2. Objasniti razliku poučavanja temeljenog na sadržajima i poučavanja temeljenog na ishodima učenja
3. Primijeniti Bloomovu taksonomiju za pisanje ishoda učenja
4. Napisati ishode učenja na razini predmeta/nastavne jedinice
5. Odrediti nedostatke koje uzrokuju loše napisani ishodi učenja
10.02.2018. SADRŽAJ UČENIČKE I RAZREDNE MAPE GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
PODRUČJE: OSTALO (primjer dobre prakse)
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ PRIJAVA: 16

CILJNA SUDIONIKA: učitelji razredne nastave, stručni suradnici

PREDAVAČI: BENITA VLADUŠIĆ, TEREZIJA ZOKIĆ Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi, benitavladusic@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 11.00 - 12.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 5.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 7.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Ovim ćemo izlaganjem pokazati kako smo realizirali teme Građanskog odgoja i obrazovanja na Satovima razrednika, kroz međupredmetne i interdisciplinarne sadržaje te organizaciju izvanučioničke nastave. Analizirat ćemo sadržaje učeničke i razredne mape počevši od naslovnica preko priloga poput nastavnih listića, pisanih i likovnih uradaka učenika te raznih zahvalnica. Cilj nam je osvijestiti važnost učeničkih mapa koje prate napredak svakog učenika. Ove mape mogu poslužiti za identifikaciju darovitih učenika i područja njihovih interesa koja mogu biti podloga za profesionalno usmjeravanje. Tijekom predavanja – radionice se provode dvije kratke i dinamične didaktičke igre koje su odlično prihvaćene, kako od učenika tijekom nastave, tako i kolega na našim edukacijama.

KLJUČNE RIJEČI
Građanski odgoj i obrazovanje, učeničke mape osobnog razvoja, razredne mape Građanskog odgoja i obrazovanja

ISHODI
- učitelj će moći izraditi radne listove za učeničke i razredne mape
- predložiti izradu naslovnica za učeničke mape
- planirati aktivnosti za izvanučioničku nastavu
- provesti didaktičke igre s učenicima tijekom nastave

15.02.2018.

15.02.2018. SUVREMENE TEHNIKE UČENJA I METODE POUČAVANJA U LEKTIRI
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OŠ/SŠ UČITELJI I NASTAVNICI

PREDAVAČ: BENITA VLADUŠIĆ, TEREZIJA ZOKIĆ Osnovna škola Bijaći,
benitavladusic@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 18.30 - 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
U današnje vrijeme djeca se odgajaju uz nove tehnologije i virtualni svijet. Sve ih je teže zainteresirati za čitanje, a samim time i za lektiru. U ovom izlaganju pokazat ćemo primjere dobre prakse o tome kao pridobiti, potaknuti i usmjeriti učenika na aktivno čitanje lektire. Predložiti ćemo učiteljima načine uz pomoć kojih će izbjeći klasičan i stereotipan pristup obradbi i provjeri lektire te ponuditi suvremene i kreativne primjere provjere i samoprovjere lektirnih naslova. Učitelji će moći vidjeti jednostavne i lako primjenjive alate koji navode učenika na samoinicijativno posezanje za knjigom. te primjere u kojima su lektirna djela poticaj za likovno stvaralaštvo. Tijekom predavanja - radionice provest ćemo dvije kratke i dinamične didaktičke igre koje su odlično prihvaćene, kako od učenika tijekom nastave, tako i od kolega na prethodno provedenim aktivnostima stručnog usavršavanja.

KLJUČNE RIJEČI

čitanje, lektira, strategije poučavanja, metode učenja

ISHODI
Sudionici će moći:
izraditi radne listove, materijal za didaktičke igre
provesti didaktičke igre s učenicima tijekom nastave
primijeniti suvremene metode rada i oblike poučavanja u nastavi lektire
učitelj će moći korelirati sadržaje lektire s nastavnim sadržajima Likovne kulture
preporučiti plan izrade plakata

17.02.2018.

17.02.2018. IZRADA KURIKULUMA I PLANOVA RADA TEMELJENIH NA ISHODIMA UČENJA
PODRUČJE: IZRADA KURIKULUMA TEMELJENIH NA ISHODIMA UČENJA
TRAJANJE: 4 (3 SATA PREDAVANJE+1 SAT RADIONICA)

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MAJIĆ, PJG Pitagora/ Zdravstvena škola Split,
brecic@gmail.com

HTML5 Icon VRIJEME: 9.15 - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Planiranje rada nastavnika temeljeno na ishodima učenja u fokus stavlja učenika, a nastavniku mijenja perspektivu pri planiranju. Cilj predavanja je upoznati nastavnike sa pojmom konstruktivnog povezivanja koje se odnosi na povezanost ishoda učenja, aktivnosti učenika, metoda poučavanja i metoda ocjenjivanja. Pri planiranju rada temeljenom na ishodima učenja, osim preciznog definiranja ishoda učenja, potrebno je povezati prikladan način poučavanja i adekvatne aktivnosti s određenim ishodom, kao i unaprijed planirati način vrednovanja pojedinog ishoda učenja.

KLJUČNE RIJEČI
ishodi učenja, metode poučavanja, konstruktivno povezivanje, planiranje rada

ISHODI
Nakon edukacije nastavnici će moći: objasniti što je konstruktivno povezivanje; povezati ishode učenja sa odogovarajućim načinima poučavanja i načinima vrednovanja; izraditi planove i programe rada temeljene na ishodima učenja (aktivnosti u kurikulumu, izvedbeni plan i program, godišnji plan i program...); izraditi detaljan plan rada u kojem će povezati elemente- ishodi učenja, načini poučavanja i načini evaluacije.
17.02.2018. Prezentacijske vještine
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: RUŽICA VORGIĆ KRVAVICA, Obrtna tehnička škola, Split,
ruzica11@yahoo.com

HTML5 Icon VRIJEME: 9.15 - 10.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.):Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Polaznici će naučiti / podsjetiti se osnovnim pravilima i koracima u izradi prezentacije i uvriježenim pravilima prezentiranja. Osvijestit će mogućnosti korištenja medija, te se podsjetiti na neka od pravila javnog nastupa i na načine savladavanja treme.

KLJUČNE RIJEČI
Izrada prezentacije, vještine prezentiranja

ISHODI
Izraditi kvalitetnu prezentaciju, uspješno prezentirati, pobijediti tremu
17.02.2018. Komunikacijske vještine
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA : 24

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: RUŽICA VORGIĆ KRVAVICA, Obrtna tehnička škola, Split,
ruzica11@yahoo.com HTML5 Icon

VRIJEME: 11.00 - 12.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Polaznici će se podsjetiti na različite načine i aspekte komunikacije, te u radioničkom dijelu edukacije promišljati o sebi i svojim stilovima komuniciranja. Cilj je edukacije osvijestiti mogućnosti rada na sebi i poboljšavanja funkcioniranja u socijalnim odnosima.

KLJUČNE RIJEČI
Verbalna i neverbalna komunikacija, upravljanje stresom, kontrola emocija, pretpostavke, uvjerenja, vrijednosti

ISHODI
Definirati vrste i oblike komuniciranja, osvijestiti svoj stil komuniciranja, osvijestiti mogućnosti rada na sebi
17.02.2018. BACKUP I SINHRONIZACIJA
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split,
etsrac@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kroz ovo predavanje polaznici će se upoznati s pojmovima backup i sinkronizacija, te kroz niz primjera vidjeti zbog čega je u današnje vrijeme iznimno bitno voditi računa o sigurnosti naših podataka, te saznati načine na koje možemo ostvariti dovoljnu sigurnost za naše potrebe. U drugom dijelu predavanja, kroz radionicu će praktičnim primjerom, koristeći alate dostupne u samom operacijskom sustavu, te besplatnim alatima podignuti sigurnost svojih podataka na višu razinu.

KLJUČNE RIJEČI
backup, 3-2-1, 321, sigurnosna kopija, podaci, RAID, gubitak podataka, malware, kvar uređaja, sinkronizacija, dijeljenje podataka, alati za spašavanje podatka, usluge spašavanja podataka

ISHODI
Sudionik će primjenjivati dobru praksu backupa na svoje podatke i znati identificirati rizična ponašanja s podacima kako bi spriječio opasnosti koje mogu dovesti do gubitka podataka. U slučaju gubitka podataka, primjeniti će postupke koji mogu olakšati povratak izgubljenih podataka.

20.02.2018.

20.02.2018. POPUNJENO!
ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE RAČUNALNOM UČIONICOM/LABORATORIJEM
UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
HTML5 Icon

TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO djelatnici

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split,
etsrac@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 16.30 - 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 13.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 15.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kroz ovo predavanje i radionicu polaznici će saznati kako računalnu učionicu/laboratorij mogu održavati u ispravnom stanju te kako pratiti rad učenika za vrijeme rada na računalu. Za kraj, kroz radionicu će praktično primjeniti alate navedene u predavanju.

KLJUČNE RIJEČI
održavanje, računala, servisiranje, instalacija softvera, user experience, recovery, informatika, računalstvo, nadzor

ISHODI
Sudionici će naučiti i praktično primjeniti tehnike, alate i znanje stječeno ovom radionicom kako bi lakše održavali računala u učionici, te držali pod nadzorom korisnike tih računala u svrhu olakšavanja nastavnog procesa i poboljšanja međusobne suradnje nastavnik-učenik.
20.02.2018. E TWINNING ZA NAPREDNE
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI

PREDAVAČ: ALENKA MILJEVIĆ, OŠ BRAĆE RADIĆA, BRAČEVIĆ,
alenkamiljevic@gmail.com

VRIJEME: 18:30 - 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 17.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 19.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
U prvom dijelu radionice sudionicima će se prezentirati mogućnost korištenja eTwinning Live-a za pripremu i provedbu projekata s naglaskom na diseminaciju što se može primijeniti i za projekte iz programa Erasmus+. U nastavku radionice sudionici će imati priliku uređivati Twinspace (virtualni prostor projekta), dodavati materijale (fotografije, videa i datoteke), kreirat će i uređivati stranice i podstranice, uređivat će privatnost objavljenih materijala te će naučiti kako u projekt dodavati učenike i partnere. Kroz primjere iz prakse sudionicima će biti prikazano korištenje raznih web alata za suradnički rad na projektnim zadacima te kako nastale digitalne materijale prikazati na Twinspace-u.

KLJUČNE RIJEČI
eTwinning Erasmus+ međunarodni projekti Twinspace suradnički alati

ISHODI
sudionici će znati kreirati događaj na eTwinning Live-u
sudionici će znati upravljati virtualnim prostorom projekta
sudionici će se upoznati s web alatima za suradnju
sudionici će moći samostalno pokrenuti i voditi projekt

21.02.2018.

21.02.2018.POPUNJENO!
Kako prepoznati i poticati darovite učenike? PODRUČJE: identifikacija darovite djece
HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 sata

BROJ SUDIONIKA: 20

CILJNA SKUPINA: Učitelji i nastavnici

PREDAVAČ: LANA DAMJANIĆ, OŠ JELSA
lana.damjanic@gmail.com

VRIJEME: 17.30 - 19.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
UČIONICA 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU:PRIJAVA

SAŽETAK
Općenito bi se darovitost mogla odrediti kao sklop osobina koji čini da pojedinac ima potencijal za visoko, trajno iznadprosječno postignuće u nekom području. Darovitost, talent i kreativnost kao pojmovi nisu istoznačnice, a njihovo razlikovanje u određivanju i identificiranju može povisiti kvalitetu rada s djecom u odgojnom procesu i iskorištavanje njihovih potencijala. Sustav redovitog školovanja, odgojno obrazovnog procesa i djelovanja prilagođen je potrebama prosječnog djeteta - učenika, a ne darovitim pojedincima. Činjenica da se može utjecati na pojedinca poticajnom okolinom otvara nam mogućnosti koje bi trebao kvalitetnije iskorištavati školski sustav. Identifikacija darovitih provodi se u razrednoj nastavi, a program rada bi trebalo osmisliti individualno za svakog pojedinca. Iako se društvo trudi držati darovite i kreativne pojedince na svojim marginama zbog njihove različitosti i provokativnosti, ipak baš o njima najviše ovisi razvoj tog društva.

KLJUČNE RIJEČI
darovitost, daroviti učenici, iznadprosječno postignuće, program rada

ISHODI
Učitelj će znati prepoznati osobine potencijalno darovitih učenika
Učitelj će se upoznati sa mitovima i predrasudama o darovitoj djeci
Učitelj će moći razlikovati pojamove talent i darovitost
Učitelj će biti sposoban osmisliti program rada za darovito dijete

24.02.2018.

24.02.2018. POPUNJENO!
E TWINNING ZA POČETNIKE
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE
HTML5 Icon
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI

PREDAVAČ: ALENKA MILJEVIĆ, OŠ BRAĆE RADIĆA, BRAČEVIĆ,
alenkamiljevic@gmail.com

VRIJEME: 9.15 - 10.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 17.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 19.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
eTwinning je portal namijenjen međunarodnoj suradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Portal služi nastavnicima i njihovim učenicima za upoznavanje i suradnju s kolegama iz europskih škola za rad na zajedničkim virtualnim projektima, ali i za razna stručna usavršavanja. eTwinning je značajan i za pripremu i provedbu projekata u sklopu programa Erasmus+ jer se na portalu škole mogu povezati s potencijalnim projektnim partnerima za potrebe svojih projekata iz područja ključnih aktivnosti 1 i 2. Nakon predstavljanja primjera dobre prakse sudionici će se registrirati na portal te ga pretraživati po odjeljcima koji sadržavaju korisnike, događanja, projekte, grupe, partnerske forume i stručna usavršavanja. Sudionici iz škola koje nemaju registrirane eTwinnere trebaju znati adresu elektroničke pošte ravnatelja/ice i adresu škole. Virtualni projekti na eTwinningu su potpuno besplatni te ne uključuju fizičku razmjenu učenika.

KLJUČNE RIJEČI
eTwinning, Erasmus+, međunarodni projekti, projektna nastava, stručno usavršavanje

ISHODI
sudionici će se upoznati s portalom eTwinning
sudionici će se registrirati na portal i kreirati profil
sudionici će znati pretraživati odjeljke na eTwinning Live-u po svojim interesima
sudionici će biti upoznati s primjerima dobre prakse
24.02.2018. VAŽNOST ODNOSA
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 1 SAT

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MARIJA BAŠIĆ, Osnovna škole Bijaći, Kaštel Novi,
anamarijabsc@gmail.com

VRIJEME: 9.15 - 10.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 17.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 19.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Svi ljudski problemi s kojima se borimo (nasilje, kriminal, zlostavljanje, ovisnost ...) proizlaze iz nezadovoljavajućih odnosa. Usmjerila sam se na nekoliko glavnih odnosa koje najčešće treba poboljšavati. To su odnosi: partner-partner, roditelj- dijete, rukovoditelj- radnik. U ovoj radionici će se razgovarati o kvaliteti međuljudskih odnosa te kako zadovoljiti svoje potrebe u interakciji s drugom osobom bez vanjske kontrole. Najčešće frustracije nastaju zbog očekivanja koja imamo od druge osobe te smatramo da je naše ponašanje odgovor na tuđe. Kroz radionicu će polaznici pokušati naučiti odabirati ponašanja koja zadovoljavaju oba partnera u bilo kojem odnosu.

KLJUČNE RIJEČI
odnos, izbor, frustracija

ISHOD
- osvijestiti koje su navike razarajuće za odnos
- naučiti da korištenjem skrbnih navika doprinosimo unapređenju odnosa
- shvatiti da je naše ponašanje motivirano iznutra
- razumjeti da misli prethode emocijama, a one ponašanju
24.02.2018. POPUNJENO!
Slidedog- Interaktivno prezentiranje-vještina uspješnih prezentacija
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ

PREDAVAČ: IVANA BOKAVŠEK, Osnovna škola Spinut,
ivanabokavsek@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 11.00 - 12.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 17.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 19.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Polaznici radionice će naučiti koristiti novi, interaktivni prezentacijski alat SlideDog koji će sudionicima olakšati stvaranje kompleksne prezentacije ukoliko žele osim Powerpoint prezentacije koristiti video isječke, YouTube isječke, PDF formate dokumenata, kreirajući na takav način vlastitu playlistu koja će se prikazivati bez problema u zadanom slijedu s prijelazima kao u video uratku. Predavač će im dati vlastiti primjer iz prakse gdje će vidjeti kako učenik 8.razreda prezentira temu iz Nastavnog plana i programa svojim kolegama u razredu. Nakon toga polaznici će dobiti zadatak da naprave na računalu svoju prezentaciju koristeći alat SlideDog prema uputama te prezentirati svoj uradak na isti način kako im je objašnjeno u uputama. Polaznici će upravljati slajdovima svoje prezentacije pomoću svojih pametnih telefona te imati izravan pristup prezentaciji izvođača radionice koristeći svoje pametne telefone ili tablete. Polaznici će napraviti evaluacijsku anketu kao i zadatak razumijevanja prezentacije te na taj način dobiti jasnu povratnu informaciju o uspješno prevedenom zadatku. Rezultati evuluacijske ankete i pitanja razumijevanja su vidljivi na monitoru računala. Izvođač radionice će također, pored izvedenih prezentacija, dobiti na uvid uspješnost svoje radionice putem odgovora polaznika na računalnoj površini.

KLJUČNE RIJEČI
novi prezentacijski alat, interaktivna prezentacija, učenje usmjereno na učenika

ISHODI
Nakon pohađanja radionice o prezentacijskom alatu SlideDog, polaznici će moći koristiti isti alat s ciljem da u prezentaciju uvedu četiri nove stavke: upravljanje slajdovima putem mobitela, interaktivan kontakt s publikom, testiranje razumijevanja publike putem interaktivnih pitanja višestrukog izbora i publika ima pristup prezentaciji putem linka kojeg prezentator podijeli te na taj način ima mogućnost putem pametnog telefona ili tableta izravno pratiti prezentaciju.
1. upravljati slideovima putem mobitela
- uvelike pomaže pri samopouzdanju i savladavanju treme prilikom same prezentacije. Ukoliko predavač nema prezentator, mobitel služi kao isto sredstvo i daje predavaču osjećaj napredne prezentacije.
2. uspostaviti interaktivan kontakt s publikom
- ishod same prezentacije se može evaluirati odmah, bez dosadašnje klasične forme napisane na papiru. Stoga je publici zanimljiviji način digitalne evaluacije koja ima svoj rezultat vidljiv na projekcijskom platnu. Isto se može tvrditi i za predavača koji svoju uspješnost vidi odmah i na taj način se stvara iskreniji kontakt s publikom kao i brzi učinak učenja na vlastitim greškama i samoevaluacije.
3. realizirati provjeru razumijevanja prezentacije
- značajna komponenta za predavača jer daje predavaču u važnom trenutku osjećaj vladanja prezentacijom kao i gradnje odnosa s publikom. U tom slučaju, prezentacija ne nalikuje na frontalni pristup individualnog načina, nego postaje «živa». Publika se trudi surađivati, jer se ne proziva poimenice i nema osjećaja od moguće neugodnosti ukoliko se pogriješi odgovor.
4. pristup prezentaciji
- nova i zanimljiva stavka koju publika rado voli koristiti jer joj daje osjećaj suradničkog odnosa i neizbježne aktivnosti. Publika se donekle poistovjećuje s predavačem i ima veću pažnju pri praćenju prezentacije. Moguće da tome uvelike pridonosi i faktor novog načina prezentacije koji smanjuje osjećaj suhoparnosti «još jedne prezentacije" i uporabe tableta ili mobitela na nastavi. Predavaču je ova stavka ključna, jer priprema prezentacije mora biti dobra kako bi vladao osjećajem da publika s većom pažnjom prati sadržaj. Prezentacija mora imati svoj pravilan slijed te vještina prepričavanja dolazi do izražaja. Ona vizualno treba biti kvalitetno zamišljena kako bi ishod prezentacije bio potpuniji.
POPUNJENO! 24.02.2018. FORUM TEATAR U ODGOJNO OBRAZOVNOM PROCESU
PODRUČJE: OSTALO
HTML5 Icon

TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 20

CILJNA SKUPINA: predmetni nastavnici, stručni suradnici (pedagozi, psiholozi, logopedi, defektolozi, sociolozi, edukacijski rehabilitatori...), razrednici, voditelji raznim umjetničkih i odgojnih skupina...Važno: tehnika forum teatra primjenjiva u radu s djecom od cca 14 godina nadalje (naravno i sa srednjoškolcima, studentima, odraslima..), a s mlađim uzrastom moguće je ostvariti samo neke elemente(vježbe/metode) foruma, ali ne i cijelu tehniku u cjelini.

VODITELJICA RADIONICE: JASMINA ŽILJAK ILINČIĆ, dramski pedagog- freelancer,
jasmina.ziljak@inet.hr

VRIJEME: 9.15 - 12.45, pauza od 10.45-11.15

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 17.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 19.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Forum kazalište je najpoznatija i najčešće korištena vrsta Kazališta potlačenih, koje je ´70-ih godina prošlog stoljeća osmislio i razvio brazilski učitelj, redatelj i pisac- Augusto Boal. Teme forum kazališta su razne povrede ljuskih prava, komuknikacijski i ostali društveni konflikti zajednice, tj. neki konkretni oblik "tlačenja" u kojem je uočljiv antagonist-"tlačitelj" i protagonist-"žrtva tlačenja". Forum priče osmišljene su u obliku interaktivne, kreativne i intelektualne igre- komunikacije između "publike" i "gledatelja" , u kojoj gledatelji mogu postavljati pitanja "glumcima"(izvođačima), kao i ući u prizor i odigrati svoje ponuđeno rješenje. Cilj ovog vida teatra je humanizacija čovječanstva koje se uvježbava kroz kreativnu, dramski igru. Forum priče mogu biti javno izvedene, a mogu (p)ostati i metodom odgojno-obrazovnog procesa mladih/odraslih i vježbati se u učionici/radnom prostoru. Glumci i publika ne trebaju imati nikakvo kazališno iskustvo, a metoda se uspješno koristi, i u školskim sustavima, u više od 100 zemalja svijeta. VAŽNO: mole se sudionici radionice da dođu u ugodnoj odjeći i obući za rad (sportska/ casual“

KLJUČNE RIJEČI
Kazalište potlačenih; Forum teatar; građanski odgoj; teatrom protiv nasilja; ljudska prava; društvena svijest; demokratske vrijednosti

ISHODI
-sudionici će se upoznati s Forum teatrom- tehnikama rada; sudionici će biti osposobljeni za korištenje osnovnih metoda rada Forum teatra, koje će moći primijeniti u nastavi/odgojno-obrazovnom procesu/ radu s mladima u raznim umjetničkim organizacijama, domovima za djecu i mlade, udrugama i sl./ radu s mladima asocijanog ponašanja itd.; sudionici će (pro)buditi vlastitu kreativnost i govorne i izražajne sposobnosti

06.03.2018.

06.03.2018. POPUNJENO!
Web alati u nastavi - Prezi, Kahoot, Canva, Teacher's Corner, Toondoo
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
HTML5 Icon

TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ

PREDAVAČ: SANDA STANČIĆ, SREDNJA ŠKOLA HVAR, sanda.stancic1@gmail.com

VRIJEME: 16.30 - 20.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 3.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 5.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: Zbog iznimno velikog interesa zatvorena je mogućnost prijave za ovaj termin. O mogućim dodatnim terminima bit ćete obaviješteni preko ovih stranica

SAŽETAK
Edukacija obuhvaća upoznavanje s besplatnim web alatima za koje nije potrebno prethodno informatičko znanje, a korištenje je jednostavno i intuitivno. Prikazali bi se stvarni primjeri iz prakse (dokazano djelotvorni kod učenika!). Također, na radionici bi sudionici izabrali jedan web alat i uz pomoć edukatora izradili nastavni sadržaj korištenjem tog web alata.

KLJUČNE RIJEČI
web alati, interaktivne prezentacije, kviz, križaljke, osmosmjerke, plakati, promotivni materijali, stripovi

ISHODI
upoznati /doznati o postojanju besplatnih web alata; razumjeti, shvatiti njihovu upotrebljivost u nastavi, izraditi vlastiti nastavni sadržaj uz pomoć web alata, upotrijebiti web alate u nastavi, istražiti nove web alate, procijeniti koji web alat je pogodan za pojedinu nastavnu jedinicu i pojedine učenike.
06.03.2018 Projekt GLOBE
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA
TRAJANJE 2 SATA

BROJ SUDIONIKA 16

CILJNA SKUPINA
PREDMETNA I RAZREDNA NASTAVA OŠ, NASTAVNICI SŠ

PREDAVAČ IVANA LIPOVAC, Prirodoslovno tehnička škola Split lipovac.ivana@gmail.com

VRIJEME 16.30 - 18.00

MJESTO Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 3.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 5.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU PRIJAVA

SAŽETAK
Projektom će se pokazati kako razvijati učeničke osjetljivost za pitanja okoliša i stvaranje navike sustavnog promatranja. Kako usvajati metodologiju prirodoslovnog istraživanja i znanstvenog načina razmišljanja te donosit zaključke na temelju egzaktnih dokaza.

KLJUČNE RIJEČI
integrirana nastava, ekologija, kompeticije nastavnika za cjeloživotno učenje

ISHODI
Sudionik će moći: - napraviti integriranu nastavu uz pomoć GLOBE projekta
-analizirati GLOBE potatke
-usporediti GLOBE kroz kompeticije za cjeloživotno obrazovanje
-upotrijebiti GLOBE protokole

10.03.2018.

10.03.2018.POPUNJENO!
GOOGLE ALATI ½
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
HTML5 Icon

TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ , STRUČNO OSOBLJE

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split, etsrac@gmail.comHTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 3.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 5.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kroz ove dvije radionice (1. i 2. dio), polaznici će se aktivno upoznati s dostupnim Google online alatima i njihovom praktičnom primjenom u svakodnevnom radu i nastavnom procesu. Radom u Google alatima, polaznici će svoje znanje moći dijeliti sa suradnicima i učenicima, a ujedno im omogućiti praćenje rada učenika na zajedničim projektima, kao i online ocjenjivanje i popunjavanje upitnika. Neki od alata koji će biti korišteni u radionicama su: Search, Mail, Drive, Docs, Photo, Sites, Classroom, Youtube.

KLJUČNE RIJEČI
Google, online, search, mail, drive, photo, edukacija, calendar, docs, maps, earth, keep, youtube, classroom, sites, collaboration, suradnja

ISHODI
Sudionici će moći surađivati na zajedničkim projektima, komunikaciju s učenicima proširiti u online svijet, dijeliti materijale i dokumente putem interneta, stvarati i ispunjavati upitnike/ispitna pitanja na računalu, kreativno se izražavati putem računala i Google alata.
10.03.2018. Teorija izbora i motivacija u školskom radu
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 1 SAT

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MARIJA BAŠIĆ, Osnovna škole Bijaći, Kaštel Novi,
anamarijabsc@gmail.com

VRIJEME: 11.00 - 11.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 3.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 5.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Da bismo mogli učenicima ponuditi kvalitetniju školu potrebno je razumjeti potrebe učenika iz kojih proizlazi motiviranost za rad. Razumijevanje se temelji na odnosu. Što je bolji odnos i komunikacija lakše ćemo uskladiti obostrane interese i želje te stvoriti klimu za suradničko učenje. Prepoznavajući potrebe učenika te stvarajući okolnosti u kojima može zadovoljiti svoje potrebe i poučavajući ga širokoj lepezi izbora, ujedno potičemo razvoj emocionalne inteligencije djeteta te preveniramo neuspjeh i posljedice neuspjeha na mentalno zdravlje.

KLJUČNE RIJEČI
izbor, kontrola, potrebe, motivacija, škola

ISHOD
- razumjeti da je ponašanje izbor u određenim okolnostima a ne reakcja na tuđe ponašanje,
- svako ponašanje učenika je s ciljem zadovoljenja njegovih potreba
- sve potrebe zadovoljavamo kroz odnos, svaki odnos može biti još bolji
- što je bolji odnos kvalitetnija je nastava
10.03.2018. RIJEČI PRETOČENE U SLIKE (KNJIŽEVNOUMJETNIČKI TEKST KAO POTICAJ U NASTAVI LIKOVNE KULTURE)
PODRUČJE: OSTALO (primjer dobre prakse)
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 25

CILJNA SKUPINA: UČITELJI RN, KNJIŽNIČARI

PREDAVAČ: TEREZIJA ZOKIĆ, Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi,
terezijazokic@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 10.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 3.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 5.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Nerijetko u nastavi Hrvatskog jezika književni tekst posluži kao poticaj u nastavi Likovne kulture. Jesmo li uvijek zadovoljni rezultatima korelacije tih dvaju predmeta? Je li moguće i kako izbjeći šablonu, kako u nastavi Hrvatskog jezika, tako i u nastavi Likovne kulture? Učitelje koji sumnjaju u svoj dar za nastavu Likovne kulture mogao bi ohrabriti podnaslov jednog bloga: Teachers don't have to be artists to teach art! U slobodnom prijevodu: Učitelji ne moraju biti umjetnici da bi predavali likovni! Namjera nam je ohrabriti upravo te učitelje, a one koji vole i skloni su nastavi Likovne kulture ponuditi mnoštvo ideja i prijedloga kako riječi mogu biti pretočene u sliku, odnosno, kako književni tekst može poslužiti kao poticaj u nastavi likovne kulture. Predavanje - radionica nudi niz primjera i ideja realizacije likovnog problema po etapama koje učitelji na jednostavan i lak način mogu primijeniti u svom radu. Tijekom predavanja – radionice se provode tri kratke i dinamične didaktičke igre koje su odlično prihvaćene, kako od učenika tijekom nastave, tako i kolega na našim edukacijama.

KLJUČNE RIJEČI
Hrvatski jezik, Likovna kultura, međupredmetna korelacija, šablona, didaktičke igre

ISHODI
- učitelj će moći korelirati sadržaje Hrvatskog jezika s nastavnim sadržajima Likovne kulture
- provesti didaktičke igre s učenicima tijekom nastave
- primjeniti različite likovne tehnike u nastavi Likovne kulture

15.03.2018.

15.03.2018. SURADNJA S RODITELJIMA
PODRUČJE: OSTALO: SURADNJA S RODITELJIMA
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MAJIĆ, PJG Pitagora/Zdravstvena škola Split, brecic@gmail.com

HTML5 Icon VRIJEME:17.30-19.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.2.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.2.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Uspješna veza roditelj-škola ostvaruje se prvenstveno kroz odnos razrednika i roditelja jer su razrednici najčešće prvi kontakt roditelja sa školom. Razrednik stoga ima iznimno važnu ulogu u odnosu učenik-roditelj-škola i trebao bi raditi na razvoju vještina vezanih uz rad s roditeljima. Poznavanje oblika suradnje s roditeljima, potencijalnih izvora sukoba učitelja i roditelja kao i karakteristika uspješnog roditeljskog sastanka predstavljaju važna znanja za kompetentnog razrednika.

KLJUČNE RIJEČI
odnos roditelj/razrednik, roditeljski sastanak, suradnja

ISHODI
Nakon edukacije nastavnici će moći: objasniti ulogu učitelja/razrednika u stvaranju odnosa roditelj-škola; navesti oblike suradnje s roditeljima; prepoznati potencijalne izvore sukoba učitelja i roditelja; isplanirati uspješan roditeljski sastanak; primijeniti savjete za rad sa "teškim" roditeljima

17.03.2018.

POPUNJENO! 17.03.2018.GOOGLE ALATI 2/2
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
HTML5 Icon

TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ , STRUČNO OSOBLJE

PREDAVAČ: ANTE VLAH, Elektrotehnička škola Split, etsrac@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 12.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Kroz ove dvije radionice (1. i 2. dio), polaznici će se aktivno upoznati s dostupnim Google online alatima i njihovom praktičnom primjenom u svakodnevnom radu i nastavnom procesu. Radom u Google alatima, polaznici će svoje znanje moći dijeliti sa suradnicima i učenicima, a ujedno im omogućiti praćenje rada učenika na zajedničim projektima, kao i online ocjenjivanje i popunjavanje upitnika. Neki od alata koji će biti korišteni u radionicama su: Search, Mail, Drive, Docs, Photo, Sites, Classroom, Youtube.

KLJUČNE RIJEČI
Google, online, search, mail, drive, photo, edukacija, calendar, docs, maps, earth, keep, youtube, classroom, sites, collaboration, suradnja

ISHODI
Sudionici će moći surađivati na zajedničkim projektima, komunikaciju s učenicima proširiti u online svijet, dijeliti materijale i dokumente putem interneta, stvarati i ispunjavati upitnike/ispitna pitanja na računalu, kreativno se izražavati putem računala i Google alata.
17.03.2018. Vodikove tehnologije u sprezi s obnovljivim izvorima energije
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 25

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: DOMINA CIKATIĆ ŠANIĆ, članica međunarodnog znanstveno-istraživačkog tima u Laboratoriju za nove vodikove tehnologije /Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, domina.sanic@skole.hr HTML5 Icon

VRIJEME: 9.00 - 12.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 10.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 5.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Klasični načini dobivanja električne energije i topline u kućanstvima (zgradarstvu) se odnose na dva neovisna izvora- el. mreža i kotao za centralno grijanje. Međutim, primjenom novih tehnologija baziranih na vodikovim gorivnim člancima u sprezi s obnovljivim izvorima energije moguće su energetske uštede od min. 50 %. Moguće su i dodatne uštede korištenjem otpadne topline nastale proizvodnjom el. energije iz gorivnog članka, kao i radom dizalice topline koja u ljetnim mjesecima služi za hlađenje prostora. Pažljivim dimenzioniranjem komponenti ovog hibridnog sustava mogu se izbjeći viškovi proizvedene topline, kao i višak proizvedenog vodika za napajanje gorivnog članka.

KLJUČNE RIJEČI
vodikov gorivni članak, kogeneracijska tehnologija, dizalica topline, vjetroagregat, fotonaponski panel

ISHOD
Cilj: Povećanje kompetencija nastavnika u području obnovljivih izvora energije, mogućnost samostalnog izračuna potrebne toplinske i električne energije u kućanstvu preko obnovljivih izvora energije u sprezi s vodikovim gorivnim člankom
17.03.2018. Različite strategije rješavanja problemskih zadataka (u nastavi matematike)
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA:40

CILJNA SKUPINA: Učitelji razredne nastave

PREDAVAČ: NIVES BARANOVIĆ FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
nives.baranovic@outlook.com HTML5 Icon

VRIJEME: 09.15 - 12.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 07.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 09.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Cilj predloženog predavanja i radionice je upoznati učitelje sa različitim vrstama problemskih situacija koje se najčešće mogu riješiti na više različitih načina, primjenom različitih strategija i koje mogu imati različit broj rješenja, a sve u svrhu usavršavanja znanja i vještina rješavanja problemskih zadataka učitelja razredne nastave. U okviru predavanja opisat će se različite vrste problema i problemskih zadataka, njihove glavne karakteristike te sam proces rješavanja, koji je daleko važniji od samog rješenja. S obzirom da različite problemske situacije zahtijevaju i različite pristupe rješavanja, razmotrit će se nekoliko različitih strategija koje mogu doprinijeti njihovom efikasnijem rješavanju. Nakon predavanja, sudionici podijeljeni u grupe, okušat će se u rješavanju zadanih problemskih zadataka. Svoja rješenja će predstaviti, a zatim u zajedničkoj raspravi odrediti najefikasnije. U drugom dijelu radionice, sudionici će samostalno kreirati svoje problemske zadatke na temelju postojećih, koji nisu problemski. U završnom dijelu radionice napravit će se osvrt na obrađeni sadržaj u svrhu usustavljivanja i sažimanja najvažnijeg.

KLJUČNE RIJEČI
problem, proces rješavanja, strategija, rješenje

ISHODI
Nakon predavanja i radionice sudionici će moći: (1) opisati osnovne karakteristike problemskih zadataka i nekih strategija rješavanja.
(2) odabrati odgovarajuću strategiju ili kombinirati više njih u određenim problemskim situacijama u svrhu efikasnog rješavanja problema.
(3) samostalno preoblikovati određeni zadatak u zadatak problemskog tipa.

22.03.2018.

22.03.2018. Izrada pisane provjere znanja temeljena na ishodima učenja
PODRUČJE: IZRADA KURIKULUMA TEMELJENIH NA ISHODIMA UČENJA
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:25

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI

PREDAVAČ: DANIEL BESERMINJI OŠ Jelsa
dbeserminji@gmail.com

VRIJEME: 16.00 - 18.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: UČIONICA 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 15.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 17.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Izrada kvalitetne provjere znanja temeljene na ishodima učenja neophodna je za uspješnu nastavu; kako zbog povratne informacije samom učeniku, tako i učitelju / nastavniku. Na početku radionice sudionici će dobiti opće upute / smjernice za izradu pisane provjere znanja temeljene na ishodima učenja nakon koje će biti podijeljeni u grupe po odgovarajućim (istim ili srodnim) nastavnim predmetima. Svaka gupa izraditi će jednu provjeru znanja iz nastavne cjeline po želji. * Poželjno je da učitelji / nastavnici ponesu poneki vlastiti ispit znanja u cilju evaluacije istog i usporedbe sa provjerom znanja osmišljenom u grupi

KLJUČNE RIJEČI
Pisana provjera znanja; ishodi učenja; Bloomova taksonomija

ISHODI
Sudionici će nakon radionice moći: - osmisliti i izraditi pisanu provjeru znanja temeljenu na ishodima učenja učenja - vrednovati i ocijeniti razinu usvojenosti pojedinog ishoda učenja temeljenu na Bloomovoj taksonomiji
22.03.2018. SKUPLJENA BAŠĆINA
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 30

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI, STRUČNI SURADNICI

PREDAVAČ: SUZANA KAČIĆ BARTULOVIĆ, Ekonomsko-birotehnička škola, skacicbartulovic@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 18.15 - 19.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 15.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 17.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Antiteza sintagme iz prvog hrvatskog romana, Zoranićevih Planina, “rasuta bašćina”- svijest o vlastitoj prošlosti, kulturi i nacionalnom jeziku te potreba njihove afirmacije. Mentoriranjem i projektnom nastavom odgovoriti na
a) problem rasute bašćine, neosviještenosti naroda o važnosti očuvanja hrvatske tradicije i kulture
b) problem hrvatskog jezika i stvaralaštva na hrvatskom jeziku
c) problem nedovoljne afirmacije nastavnika i učenika koji svojim radom pokazuju pozitivne primjere u koje se može uključiti šira društvena zajednica.

KLJUČNE RIJEČI
projekt, nastava, baština, aktualizirati, afirmirati

ISHODI
Sudionik će usvojiti teorijska i praktična znanja kako osmisliti, organizirati i voditi projektnu nastavu, primijenit će osnove mentoriranja, usvojit će kako sastaviti zadatke, prezentirati, vrjednovati i analizirati i postignute ciljeve.
22.03.2018.Razvijanje općih kompetencija učenika inovativnim pristupima učenju, podučavanju i vrednovanju
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI

PREDAVAČ: NEVA STRIZREP OŠ don Lovre Katića
neva.strizrep@skole.hr

VRIJEME: 18.15 - 19.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: Informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 15.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 17.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Pojam općih kompetencija obuhvaća širok skup ključnih kompetencija za koje je poznato da su od odlučujuće važnosti za uspjeh u školi, daljnje obrazovanje i tržište rada. Obuhvaćajuznanja, vještine i vrijednosti koje imaju svoju primjenu u različitim područjima koje se mogu razvijati i izvan formativnog obrazovanja. Neophodne su za život u globaliziranom, kompetitivnom društvu. Imperativ su suvremenoga obrazovanja jer potiču: - sposobnost kritičkog mišljenja - preuzimanje inicijative - uporabu digitalnih alata - rješavanje problema - suradnički rad Učenik primjenjuje znanja i vještine u novim i sličnim situacijama Zašto znanja nisu dovoljna? Učenje u društvu znanja postaje trajni proces koji počinje rođenjem, ne završava svjedodžbama i diplomama već postaje neophodno kroz cijeli život – učenje od “kolijevke do groba”. Osigurati neposredno iskustvo i aktivno sudjelovanje učenikau svim područjima učenja, u svim predmetima: - kroz sadržaje i aktivnosti koji su relevantni i učenicima zanimljivi - kroz autentična iskustva učenja bliska stvarnim, životnim situacijama jačanjem metakognicije i poticanjem prijenosa znanja i vještina u nove situacije.

KLJUČNE RIJEČI
učiti i kako učiti , informacijska pismenost , komunikacija i suradnja , kreativnost i inovativnost, digitalna pismenost

ISHODI
- uporaba računalne tehnologije u razvoju i primjeni inovativnog poučavanja i učenja - usavršavanje u učinkovitoj primjeni formativnog vrednovanja u svrhu unapređivanja učenja
22.03.2018.Formativno vrednovanje pomoću alata Plickers
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave, učitelji predmetne nastave

PREDAVAČ: FADILA ZORANIĆ, OŠ SPINUT, fzoranic@gmail.com

VRIJEME: (18.15 - 19.45) - odgođeno za 19.4.

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 15.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 17.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Zanima vas jesu li učenici usvojili određeni nastavni sadržaj. Jedan od najbržih načina da to doznate je kviz, koji ujedno motivira i aktivira vaše učenike. Proveli bi kviz a vaši učenici nemaju smartphone ili pristup internetu? Ili jednostavno ne želite koristiti učeničke mobilne uređaje. Onda je Plickers pravi alat za vas. Pomoću njega se na najbrži način dobije povratna informacija o znanju svakog učenika. Potrebno je kreirati pitanja u formi kviza i objaviti na vašem korisničkom računu. Učenici dobiju kartice s kodom a učitelj svojim mobilnim uređajem skenira „odgovore“ s kartica. Rezultat je vidljiv na vašem računalu (odnosno platnu ako je povezano s LCD projektorom i odgovori su tada vidljivi i učenicima). Jednom napravljene kartice možete koristiti za različite razrede.Polaznici trebaju donijeti sa sobom u word dokumentu napisan kviz u obliku pitanja koja nude 4 odgovora od kojih je jedan točan.

KLJUČNE RIJEČI
vrednovanje, kviz, skeniranje, kartica

ISHODI
Sudionici će:
- naučiti kako koristiti mogućnosti alata
- naučiti izraditi kviz koji će moći provesti na radnom mjestu
- moći objasniti sve korake potrebne za uspješnu provjeru znanja u alatu Plickers

05.04.2018.

05.04.2018. POPUNJENO! Stvaranje filma uz elemente CLIL metode
PODRUČJE: OSTALO
HTML5 Icon

TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OŠ/SŠ UČITELJI I NASTAVNICI

PREDAVAČ: IVANA BOKAVŠEK, Osnovna škola Spinut,
ivanabokavsek@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 11. - 12.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: Informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 21.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 21.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Izrada filma za potrebe učenja i nastave je izuzetan i učinkovit način sjedinjavanja više različitih ciljeva i ishoda nastave. Jača se individualni, ali i timski rad, kreativnost i mašta dolaze do potpunog izražaja, video-audio izričaj rezultira vještinom prepričavanja i pričanja priče što dovodi do jačanja digitalne i čitalačke pismenosti. Interes za učenjem o popratnim umjetnostima kao što je fotografija i gluma raste. Metoda se može koristiti u svrhu nastave bilo kojeg predmeta, u redovnoj nastavi ili za potrebe izvannastavne aktivnosti. Korelacija više predmeta je neizbježna i vodi ka uspješnom provođenju elemenata CLIL metode, kao što će biti prikazano u radionici. Sudionici bi trebali donijeti micro usb kabel za android mobitele ili kabel za iphone ukoliko je drugačiji od micro usb-a za potrebe sudjelovanja na radionici.

KLJUČNE RIJEČI

učenje usmjereno na učenika, upotreba informacijske-komunikacijske tehnologije, medijska kultura, film kao učinkovito nastavno sredstvo

ISHODI
Sudionici će znati:
1. kako pripremiti sve faze potrebne za stvaranje filma, tj, scenarija, opreme, podjele uloga i zadataka,
2. koristiti program za stvaranje filma, tj. uređivanje i montažu filma,
3. koristiti pametan telefon u svrhu snimanja,
4. usmjeriti učenje na učenika i preuzeti ulogu «monitoringa»
05.04.2018. Učenje i motivacija
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: OO DJELATNICI

PREDAVAČ: ANA MAJIĆ PJG Pitagora/Zdravstvena škola Split
brecic@gmail.com

HTML5 Icon VRIJEME: 17.30 - 19.00

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 21.3.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 21.3.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Učenici koji su motivirani za učenje postižu bolji uspjeh i imaju pozitivnije emocije vezane uz učenje. Iako smo svi svjesni ove veze, rijetko se susrećemo sa konkretnim savjetima kako u razredu povećati motivaciju učenika za učenje. Cilj predavanja je, uz kratki pregled vrsta motivacije, dati pregled tehnika i načina poučavanja koji u neposrednom radu s učenicima djeluju na njihovu motivaciju. Također, bit će objašnjena veza motivacije i vrednovanja znanja, zalaganja i napretka učenika.

KLJUČNE RIJEČI
motivacija, vrste motivacije, poticanje motivacije

ISHODI
Sudionici će moći:
-objasniti što je motivacija za učenje
-razlikovati vrste motivacije
-primijeniti načine poučavanja koji povećavaju motivaciju za učenjem
-primijeniti načine vrednovanja znanja, zalaganja i napretka koji povećavaju motivaciju za učenjem

14.04.2018.

14.04.2018. VIRTUALNA INSTRUMENTACIJA S PRIMJENOM NA PLATFORMI ARDUINO
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 16

CILJNA SKUPINA: OŠ-UČITELJI TEHNIČKE KULTURE, SŠ-NASTAVNICI ELEKTROTEHNIKE, AUTOMATIKE I STROJARSTVA

PREDAVAČ: DRAŽEN BORČIĆ, Srednja škola " Jure Kaštelan ", Omiš,
drazen.borcic@skole.hr HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 12.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 7.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 9.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Virtualna instrumentacija se temelji na mjernim instrumentima, kreiranim na nekoj računalnoj platformi, koji se pomoću sklopovskog sučelja (hardverske platforme) povezuju s "vanjskim svijetom" čije parametre želimo mjeriti i prikupljati. Softver povezuje blokovski dijagram i grafički prikaz koji simulira izgled stvarnog instrumenta s prekidačima, tipkalima , analognim i digitalnim pokaznicima koje korisnik može po volji uređivati te prilagoditi svojim potrebama, što nije moguće kod "klasičnog" instrumenta. U profesionalnim krugovima u prvom redu se koristi komercijalni programski alat LabVIEW s pripadajućim hardverskim sučeljem čija složenost i cijena predstavljaju ograničenje u nastavi na srednjoškolskoj razini. Kroz predavanje ćemo se upoznati s besplatnom aplikacijom otvorenog koda MyOpenLab koja ima dosta široku korisničku zajednicu koja učestvuje u razvoju softvera i prilaže brojne primjere. Na radionici će se kao sučelje preko kojega će se mjeriti i promatrati signali koristiti iznimno popularna mikroupravljačka platforma Arduino.

KLJUČNE RIJEČI
#virtualna instrumentacija;#arduino;#myopenlab;

ISHODI
Sudionici će :
- usvojiti osnovne pojmove o virtualnoj instrumentaciji, - znati izraditi jednostavnije virtualne instrumente,
- biti sposobni koristiti platformu Arduino za mjerenje i prikupljanje podataka.
Eventualno, iskusniji korisnici ( LabVIEW ), moći će procijeniti korisnost predloženog alata u edukacijske svrhe.
14.04.2018. PROJEKTNA NASTAVA
PODRUČJE: AKTIVNE I INKLUZIVNE METODE UČENJA
TRAJANJE: 3 SATA

BROJ SUDIONIKA: 24

CILJNA SKUPINA: PREDMETNA I RAZREDNA NASTAVA OŠ, NASTAVNICI SŠ

PREDAVAČ: RUŽICA VORGIĆ KRVAVICA, Obrtna tehnička škola, Split, krvavica.ruzica@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 11.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: 1

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 7.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 9.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Polaznici će se upoznati sa / podsjetiti na značajke projektne nastave. U radioničkom dijelu kroz grupni rad okušat će se u konkretnom projektu. Konačno, osvrnut će se i na važnost vrednovanja grupnog uratka.

KLJUČNE RIJEČI
Samostalnost, suradnja, grupni rad, rješavanje problema, interdisciplinarnost

ISHODI
Definirati obilježja i prednosti projektne nastave, osmisliti projektnu nastavu, vrednovati dionike projektnog uratka

19.04.2018.

19.04.2018. OSNOVE PLC PROGRAMIRANJA
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 8

CILJNA SKUPINA: Nastavnici SŠ

PREDAVAČ: DARIJA MARIJA JELIĆ, Elektrotehnička škola Split,
darija.jelic@st.t-com.hr VRIJEME: 16.15 - 19.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split
Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 12.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 14.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Programabilni logički kontroler (engl. programmable logic controller, PLC), koristi se u tehnologijama upravljanja industrijskim procesima. PLC je digitalno računalo namenjeno za uporabu u industrijskim uvjetima rada, koje se može programirati tako da obavlja upravljačke funkcije i standard su suvremene automatizacije. PLC se ne programira standardnim programskim jezicima već je njegovo programiranje prilagođeno tehnici koja je svim korisnicima relejnih sistema kao dotadašnjih standardnih uređaja upravljanja dobro poznata. PLC nadzire pokazivanja senzora koji prate upravljačku veličinu, ulazne parametre programski obrađuje i kreira izvršne signale za izlazne uređaje (motore, ventile, pumpe, alarmne uređaje…). Prednosti PLC-a su: mogućnost rada u industrijskim uvjetima (prašina, vlaga, vrućina, zračenja…) , jednostavno programiranje i instaliranje, velika brzina odziva, mrežna kompatibilnost, lako otklanjanje grešaka i testiranje, te visoka pouzdanost.

KLJUČNE RIJEČI
PLC, programiranje, upravljanje, automatizacija

ISHODI
Sudionici će :
savladati osnove programiranja PLC SIEMENS S7-1200 programskim alatom SIMATIC STEP 7 kroz teme: -Arhitektura PLC-a -Ulazne i izlazne jednobitne instrukcije -Programiranje upravljačkih sustava samoodržanja -Programiranje upravljačkih sustava s funkcijom bistabila -Programiranje upravljačkih sustava s timerima (TON, TONR, TOF, TP) -Programiranje upravljačkih sustava s funkcijom astabila -Programiranje upravljačkih sustava s funkcijom brojila -Programiranje upravljačkih sustava s funkcijom usporedbe
19.04.2018.Formativno vrednovanje pomoću alata Plickers
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: učitelji razredne nastave, učitelji predmetne nastave

PREDAVAČ: FADILA ZORANIĆ, OŠ SPINUT, fzoranic@gmail.com

VRIJEME: 16.15 - 17.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 12.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 14.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Zanima vas jesu li učenici usvojili određeni nastavni sadržaj. Jedan od najbržih načina da to doznate je kviz, koji ujedno motivira i aktivira vaše učenike. Proveli bi kviz a vaši učenici nemaju smartphone ili pristup internetu? Ili jednostavno ne želite koristiti učeničke mobilne uređaje. Onda je Plickers pravi alat za vas. Pomoću njega se na najbrži način dobije povratna informacija o znanju svakog učenika. Potrebno je kreirati pitanja u formi kviza i objaviti na vašem korisničkom računu. Učenici dobiju kartice s kodom a učitelj svojim mobilnim uređajem skenira „odgovore“ s kartica. Rezultat je vidljiv na vašem računalu (odnosno platnu ako je povezano s LCD projektorom i odgovori su tada vidljivi i učenicima). Jednom napravljene kartice možete koristiti za različite razrede.Polaznici trebaju donijeti sa sobom u word dokumentu napisan kviz u obliku pitanja koja nude 4 odgovora od kojih je jedan točan.

KLJUČNE RIJEČI
vrednovanje, kviz, skeniranje, kartica

ISHODI
Sudionici će:
- naučiti kako koristiti mogućnosti alata
- naučiti izraditi kviz koji će moći provesti na radnom mjestu
- moći objasniti sve korake potrebne za uspješnu provjeru znanja u alatu Plickers

21.04.2018.

21.04.2018. IZRADA ŠKOLSKE ZBIRKE KUKACA
PODRUČJE: OSTALO
TRAJANJE: 4 SATA

BROJ SUDIONIKA: 20

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ , STRUČNO OSOBLJE

PREDAVAČ: BOŽE KOKAN, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt Split HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 12.45

MJESTO: PRIRODOSLOVNI MUZEJ, Poljana kneza Trpimira 3, 21000, Split, boze.kokan@gmail.com

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 14.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 16.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Cilj radionice je pokazati nastavnicima kako mogu koristiti kukce u nastavi biologije. Svaki polaznik može isprobati cijeli proces izrade zbirke kukaca, počevši od hvatanja živog kukca, usmrćivanja, prepariranja i dokumentiranja ulovljenog primjerka. Nakon determiniranja primjeraka, uredit će se zbirku i zaštititi je od propadanja. Ako tko ne želi ubijati kukce, može aktivno sudjelovati u ostalim djelovima radionice. Radionica će se održati u prostorima Prirodoslovnog muzeja Split. Polaznici će imati na raspolaganju profesionalni pribor, opremu, literaturu i zanimljive edukativne materijale te će vidjeti kako izgledaju razne zbirke kukaca. Naučit će napraviti jeftinu školsku zbirku kukaca priručnim sredstvima. Voditelj radionice je prof. biologije i kemije s 20 godišnjim iskustvom rada u muzeju. Predznanje o kukcima nije uvjet za pristupanje radionici.

KLJUČNE RIJEČI
prepariranje, kukci, zbirka

ISHODI
1. Izrada i održavanje zbirke (upoznavanje faune, podučavanje učenika).
2. Uzgoj i uporaba kukaca u nastavi biologije (demonstracije, pokusi).
3. Prepoznavanje pouzdanih sadržaja o kukcima (literatura, internet).
4. Samostalna nabavka pribora i opreme za lov, prepariranje i izradu zbirke.
5. Stručno i znanstveno napredovanje u entomologiji (znanost o kukcima ).
21.04.2018. PROJEKT E-ŠKOLE U PRAKSI- OFFICE PAKET
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ (PONIJETI AAI identitet)

PREDAVAČ: JOSIP VRANJKOVIĆ, OŠ don Mihovila Pavlinovića, Podgora, jvranjkovic@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 9.15 - 10.45

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 14.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 16.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Tijekom edukacije sudionici će biti upoznati s projektom e-Škole, mogućnostima primjene u praksi, raznim aplikacijama i web servisima koje projekt e-Škole nudi svim učiteljima s AAI identitetom.

KLJUČNE RIJEČI
e-Škole, edukacija, windows, office, praksa, radionica

ISHODI
Sudionici će:
-istražiti i procijeniti mogućnosti projekta e-Škole
-primijeniti pojedine aplikacije i servise s kojim projekt e-Škole raspolaže
-razviti digitalne kompetencije i primijeniti ih u praksi
-razviti vlastiti stav o važnosti primjene informatizacije u obrazovnom sustavu
21.04.2018. ONE NOTE RADIONICA
PODRUČJE: UPOTREBA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVNOM PROCESU
TRAJANJE: 2 SATA

BROJ SUDIONIKA:16

CILJNA SKUPINA: UČITELJI I NASTAVNICI OŠ I SŠ (PONIJETI AAI identitet)

PREDAVAČ: JOSIP VRANJKOVIĆ, OŠ don Mihovila Pavlinovića, Podgora
jvranjkovic@gmail.com HTML5 Icon

VRIJEME: 11.00 - 12.30

MJESTO: Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: informatička učionica

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 14.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 16.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU: PRIJAVA

SAŽETAK
Tijekom edukacije sudionici će biti upoznati s Office paketom aplikacija koji omogućuje uporabu nekih od najkorištenijih alata za suradnički rad i komunikaciju. Poseban naglasak biti će postavljen na rad s aplikacijom OneNote i mogućnosti uporabe OneNotea u nastavi.

KLJUČNE RIJEČI
edukacija, windows, office, onenote, praksa, radionica

ISHODI
Sudionici će:
-istražiti mogućnosti primjene pojedinih Office aplikacija u praksi
-istražiti osnovne mogućnosti uporabe aplikacije OneNote
-izraditi vlastiti multimedijski sadržaj u aplikaciji OneNote
-kroz rad, dijeljenje i surađivanje procijeniti prednosti i nedostatke aplikacije
POPUNJENO! 21.04.2018 UVOĐENJE ZDRAVE PREHRANE U ŠKOLAMA
PODRUČJE: PROJEKTNO POUČAVANJE
HTML5 Icon

TRAJANJE 4 SATA

BROJ SUDIONIKA 16

CILJNA SKUPINA O.O. DJELATNICI

PREDAVAČ MIRJANA TADIĆ, Prirodoslovna tehnička škola - Split i Elektrotehnička škola Split mirjanatadic82@yahoo.ie HTML5 Icon

VRIJEME 9.15 - 12.45

MJESTO Elektrotehnička škola Split, Ul. Nikole Tesle 2, 21000, Split Učionica: 2

PRIJAVE SUDIONIKA (DO 14.4.2018.): Obavijest o prihvaćanju prijave dostavit ćemo na mail dostavljen u obrascu prijave do 16.4.2018.

LINK ZA PRIJAVU PRIJAVA

SAŽETAK
Pravilna prehrana izrazito je bitna u doba odrastanja kada se stječu životne navike i ponašanja koja, ako su nepravilna, predstavljaju osnovu za kasniji razvoj kroničnih nezaraznih bolesti (debljina, šećerna bolest, neki oblici karcinoma, srčano-žilne bolesti) koje su danas najveći uzrok oboljevanja i smrtnosti razvijenog dijela svijeta. Prehrana školskog djeteta, koja uključuje organiziranu školsku prehranu, osim što predstavlja zadovoljenje bitnih energetsko-nutritivnih potreba, ono omogućuje i veći stupanj socijalizacije, unapređuju se međuljudski odnosi i smanjuju se rizici razvoja poremećaja u prehrani. Pravilno organizirana školska prehrana može pomoći u odabiru nutritivno pravilnih načina prehrane kroz intervencije kao što su usklađivanje jelovnika s obzirom na principe pravilne prehrane i promocija određenih jela. Osim pripreme i podjele obroka u skladu sa standardima i normativima, školska prehrana ima i važnu ulogu u edukaciji o prehrani kojom su obuhvaćeni učitelji, nastavnici, učenici i roditelji.

KLJUČNE RIJEČI
pravilna prehrana, nutricionistički normativi, praktična nastava, zdravlje, djeca, škola

ISHODI
Sudionici će razmotriti i procijeniti važnost uvođenja zdrave prehrane u školama, znati će prepoznati nutritivnu kvalitetu pojedinih namirnica te kreirati zdravi jelovnik, znat će analizirati dobivene podatke provedenog upitnika