Aktualni natječaji i pozivi

9.1.2024.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

 

KLASA: 112-01/24-01/01

UR.BR.: 2181/267-24-01-01

Split, 9. siječnja 2024.

 

Na temelju odredbi članka 36. i 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Upravno vijeće javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 9. siječnja 2024. godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 

Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

 

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanova Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: re/izbor, mandatno razdoblje od četiri godine

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 9. siječnja 2024.  Natječaj vrijedi do: 23. siječnja 2024.

 

OPIS POSLA:

 • rukovodi CI SDŽ
 • zastupa CI SDŽ
 • odgovara za stručni rad CI SDŽ
 • odlučuje o pojedinačnim pravima radnika u slučajevima utvrđenim zakonom i općim aktima CISDŽ
 • sastavlja plan i program rada i razvoja CI SDŽ i predlaže ga Upravnom vijeću
 • sastavlja Financijski plan i godišnji proračun CI SDŽ i predlaže ga Upravnom vijeću
 • odobrava planove i programe rada stručnih tijela i programa s dionicima
 • organizira rad i sistematizira poslove i radne zadatke u CI SDŽ
 • osigurava vanjske izvore financiranja
 • predlaže Upravnom vijeću imenovanje članova Središnjeg povjerenstva
 • osniva Povjerenstva i imenuje voditelje istih
 • prati realizaciju planova i programa CI SDŽ te podnosi izvještaj o istom Upravnom vijeću CI SDŽ
 • sudjeluje u radu Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja i daje prijedloge za njegove sastanke
 • upravlja ostvarenjem programa i financijskog plana CI SDŽ
 • utvrđuje prijedloge Upravnom vijeću na razmatranje i donošenje te izvješća, odluke i druge dokumente iz svoje i nadležnosti Upravnog vijeća
 • realizira i druge poslove i ostvaruje druga prava u cilju uspješnog rukovođenja CI SDŽ

 

 

UVJETI :

 • visoka stručna sprema
 • ispunjavanje uvjeta za rad na radnom mjestu nastavnika
 • najmanje 5 (pet) godina iskustva u odgojno-obrazovnom radu te na rukovodećim poslovima u sustavu odgoja i obrazovanja
 • iskustvo na poslovima upravljanja projektima iz vanjskih izvora financiranja (poznavanje projektnog ciklusa: osmišljavanje, prijava, upravljanje te izvještavanje o projektima) te iskustvo rada u međunarodnim timovima

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 4. Dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja istog
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci 6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 6. Dokaz o minimalno 5 (pet) godine radnog iskustva u odgojno-obrazovnom radu te na rukovodećim poslovima u sustavu odgoja i obrazovanja
 7. Dokaz o ispunjavanju uvjeta za rad na radnom mjestu nastavnika
 8. Dokaz iskustva na poslovima upravljanja projektima iz vanjskih izvora financiranja te iskustvo rada u međunarodnim timovima
 9. Prijedlog okvirnog programa rada CI SDŽ za mandatno razdoblje

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu:

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 20/2

21 000 Split

       „Natječaj za ravnatelja/icu Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije – ne otvaraj“ .

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18).

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 9. siječnja 2024., a ističe zaključno s danom 23. siječnja 2024. godine.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 Ilija Krišto, prof.

1.12.2023.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/23-01/08

UR.BR.: 2181/267-23-01-01

Split, 1. prosinca 2023.

 

 

Na temelju odredbi članka 36. i 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, v.d. ravnatelja javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 1. prosinca 2023. godine donosi odluku o raspisivanju

 

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno (uz probni rad od 30 dana)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 1. prosinca 2023.  Natječaj vrijedi do: 8. prosinca 2023.

 

OPIS POSLA:

 

 • Organizacija provedbe izvanškolskih programa CI SDŽ
 • Organizacija, provedba i obrada rezultata testiranja za upise u programe CI SDŽ
 • Koordinacija provedbe izvannastavnih programa CI SDŽ
 • Izrada planova rada i kalendara šk. godine
 • Komunikacija s voditeljima i mentorima u programima CI SDŽ
 • Koordinacija provedbe programa edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike
 • Administrativni i operativni poslovi
 • Izrada potvrda mentorima i polaznicima
 • Komunikacija sa svim odjelima u Ustanovi

 

UVJETI :

 • Viša stručna sprema, Stručni prvostupnik, Sveučilišni prvostupnik, Stručni specijalist, Visoka stručna sprema, MBA, Magisterij, Magistar struke
 • društveni/humanistički smjer
 • minimalno dvije godine na odgovarajućim poslovima i/ili minimalno 1 godina u području rada s potencijalno darovitima
 • aktivno korištenje engleskog jezika
 • informatička pismenost (korištenje računalnog paketa MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, korištenje sustava za e-učenje na bazi Moodlea)

 

 

PREDNOST:

 • minimalno 2 godina radnog iskustva u organizaciji poslovanja
 • minimalno 2 godina radnog iskustva u radu s potencijalno darovitom djecom
 • radno iskustvo u institucijama EU
 • vozačka dozvola – B kategorija
 • iskustvo u provedbi EU projekata

 

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 5. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 6. Dokaz o poznavanju i korištenju engleskog jezika
 7. Dokaz iskustva sudjelovanja u pripremi i provedbi EU projekata
 8. Dokaz iskustva u radu s potencijalno darovitom djecom
 9. Uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata
 10. Dokaz iskustva u radu institucija Europske unije

 

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 20/2, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK. 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.    

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

 

                                                                  

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije dana 1. prosinca 2023., a ističe zaključno s danom 8. prosinca 2023.

 

                                                             v.d. ravnatelja

 Ivica Zelić, prof.

 

 

15.9.2023.

                 

 

U sklopu projekta „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“ – Jadranski RZC STEM raspisuje se

 

NATJEČAJ za financiranje programa Nastavnik za nastavnika za šk.god. 2023./24.

 

Program se provodi u sklopu projekta „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“ – Jadranski RZC STEM. Projekt je dodijeljen u sklopu poziva Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih  znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području – Komponenta B, financiranog iz programa EGP (Europski gospodarski pojas) financijskog mehanizma za razdoblje od  2014. do 2021. Upravitelj programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Također, financirat će se i iz predviđenih proračunskih sredstava Centra izvrsnosti Splitsko-  dalmatinske županije.

 

VAŽNO

 

1. Izrazi poštovani, nastavnik i edukator koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
2. Izraz
nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

 

CI SDŽ u sklopu svojih aktivnosti osigurava podršku odgojno-obrazovnim djelatnicima kroz ciklus edukacija u sklopu programa Nastavnik za nastavnika.

 

Ovim natječajem pozivamo sve odgojno-obrazovne djelatnike (u daljnjem tekstu: edukatori) koji imaju iskustva, motiva i želje svoja znanja prenijeti ostalim kolegama, prijavite se za sudjelovanje u ovogodišnjem programu Nastavnik za nastavnika. Kroz predavanja i radionice prenose se primjeri dobre prakse, znanja i vještine koji su direktno primjenjivi u učionici.

 

Predviđena područja edukacije koja bi se organizirala u školskoj godini 2023./24. su:

 1. Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju u odgojno- obrazovnom procesu
 2. Integracija suvremenih metoda i oblika rada u obrazovni proces (aktivne metode učenja i poučavanja, mentorski rad, projektna nastava…)
 3. Rad s visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima (identifikacija, metode i oblici rada u različitim područjima darovitosti – STEM, IKT, umjetnost…, pružanje potpore cjelovitom razvoju)
 4. Razvoj kompetencija u području poduzetništva, aktivnog građanstva, kulturne svijesti i izražavanja
 5. Socio-emocionalna podrška u odgojno-obrazovnom sustavu (svi dionici odgojno-obrazovnog sustava, od učenika, roditelja, nastavnika, ravnatelja, stručnih službi, …)
 6. ostalo, a po prijedlogu edukatora

 

Završetkom roka prijave potencijalnih edukatora, Stručno povjerenstvo Centra izvrsnosti SDŽ izvršit će odabir te u dogovoru s edukatorima objaviti program ovogodišnjih edukacija putem poveznice https://ci-sdz.hr/edukacije/ .

Edukacije će se provoditi u periodu od studenoga 2023. do veljače 2024. godine u prostorima CI SDŽ, Ruđera Boškovića 20.

 

1. Opći uvjeti prijave

 

Na Natječaj se mogu prijaviti svi zainteresirani i motivirani odgojno-obrazovni djelatnici spremni za prenošenje znanja/iskustva drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima, a prijave su otvorene do 6.10.2023. (23.59) nakon čega će poveznica za prijavu biti zatvorena.

 

Prijave se vrše preko aplikacije JELE gdje će edukatori sami unositi prijedloge edukacije koje šalju na odobrenje Stručnom povjerenstvu koje im povratno kroz aplikaciju vraća edukaciju na doradu ili je odbija ili je prihvaća. Aplikaciji se pristupa na sljedećoj poveznici: jele.izvrsna.hr.

 

Termine (datume provođenja pojedine edukacije) također edukatori sami upisuju u periodu od 6.11.2023. do 9.2.2024. radnim danima (utorkom, srijedom i četvrtkom) od 17.00 do 20.00 (prema trajanju edukacije u školskim satima).

 

U prilogu natječaju se nalaze i upute za korištenje aplikacije JELE .

 

2. Opis zaduženja edukatora

 

Edukatori u programu Nastavnik za nastavnika obavezni su:
2.1. Pripremiti i održati edukaciju (predavanje, radionica ili kombinirano predavanje i
radionica) u predviđenom terminu uživo ili u online okruženju.
2.2. Razrada vaše teme za određenu edukaciju mora razvijati najmanje dvije od 8 ponuđenih
kompetencija (kompetencija pismenosti; kompetencija višejezičnosti; matematička kompetencija te kompetencija u prirodoslovlju, tehnologiji i inženjerstvu; osobna i socijalna kompetencija te kompetencija učenja kako učiti; kompetencija građanstva; poduzetnička kompetencija; kompetencija kulturne svijesti i izražavanja).

2.3. Korištene materijale (ppt prezentacije predavanja/radionice, zadatak za samostalni rad, videolekciju održane edukacije, skripta edukacije – upute za samostalno učenje) unijeti u aplikaciju JELE kako bi svi materijali bili dostupni zainteresiranim odgojno-obrazovnim djelatnicima.

2.4. Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema kriterijima CI SDŽ.

 

3. Naknada za rad

 

Sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika CI SDŽ za edukatore donosi financijske, ali i brojne druge koristi.

3.1. Edukatori u programu CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 37,50 eura/sat (bruto2) po školskom satu za održanu edukaciju.
3.2. Sudjelovanjem u aktivnostima u programima CI SDŽ edukatori/sudionici ostvaruju i dodatne bodove za napredovanje u zvanju (npr. bodovi za objavu materijala u priručniku i/ili na našim službenim stranicama).

 

4. Odabir edukatora za rad u programima CI SDŽ

 

Ovaj program CISDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir edukatora temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija. Obavijest o odabranim edukatorima bit će dostupna unutar aplikacije JELE, odnosno na vašoj edukaciji te na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava.

Sve navedeno provodi se u svrhu razmjene iskustava nastavnika i stručnih suradnika te kao poticaj cjeloživotnom učenju i konstantnom unapređenju odgojno-obrazovnog sustava. U programima edukacije, a temeljem prijava, moći će sudjelovati odgojno-obrazovni djelatnici, ovisno o vlastitim interesima i mogućnostima.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem info@ci-sdz.hr te pratite aktivnosti CI SDŽ:

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

 

v. d. ravnatelja CI SDŽ/
Voditelj projekta

Ivica Zelić, prof.

29.8.2023.

                 

 

U sklopu projekta „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“ – Jadranski RZC STEM raspisuje se

NATJEČAJ za financiranje programa

1. ,,Dalmatinski suvenir” unutar učeničkih zadruga koje djeluju u odgojno-obrazovnim ustanovama na području SDŽ za šk.god.2023./24.
2. ,,Čuvari baštine” za izbor školskih projekata za sudjelovanje u programu „Čuvari baštine“ na području SDŽ za šk.god.2023./24.

 

Programi se provode u sklopu aktivnosti „Razvoj i provedba obrazovnih programa, izvannastavnih i/ili izvanškolskih aktivnosti za učenike u IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu“ u projektu „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“ – Jadranski RZC STEM. Projekt je dodijeljen u sklopu poziva Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području – Komponenta B, financiranog iz programa EGP (Europski gospodarski pojas) financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. Upravitelj programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Također, financirat će se i iz predviđenih proračunskih sredstava Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije.

 

Program Dalmatinski suvenir

 

Programu „Dalmatinski suvenir“ cilj je poticanje i razvijanje kreativnosti, inicijative i poduzetništva kod visokomotivirane i potencijalno darovite djece i mladih. Programi se odvijaju u matičnim školama u okviru postojećih učeničkih zadruga unutar SDŽ, a cilj programa je omogućiti djeci i mladima koji pokazuju interes i darovitost u području poduzetništva razvoj poduzetničkih kompetencija kroz iskustvo stvaranja cjelovitog proizvoda, od ideje, preko izrade i proizvodnje, do
marketinga i prodaje.
Cilj ovog natječaja je sufinanciranje programa učeničkih zadruga koje djeluju u odgojnoobrazovnim ustanovama na području SDŽ kroz financiranje otkupa proizvoda učeničkih zadruga u iznosu do najviše 2.655,00 eura po učeničkoj zadruzi. Svi odabrani projekti unutar programa Dalmatinski suvenir po ovom pozivu bit će financirani iz sljedećih izvora: kroz projekt Jadranski RZC STEM, vlastitih sredstava CI SDŽ te vanjskih izvora financiranja.

 

1. Opći uvjeti prijave
Na natječaj za sudjelovanje u programu „Dalmatinski suvenir“ zainteresirane škole prijavljuju voditelji učeničkih zadruga. Prijaviti se mogu sve odgojno-obrazovne ustanove s područja SDŽ koje imaju osnovanu učeničku zadrugu te motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike. Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole.

 

2. Specifični uvjeti prijave
Proizvodi koji će se uzimati u obzir za otkup trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:
2.1. Proizvodi moraju imati poveznicu s podnebljem u kojem su nastali.
2.2. Prodajna vrijednost pojedinog proizvoda prijavljenog na natječaj ne smije prelaziti 15 eura
2.3. Ukoliko se radi o jestivim proizvodima moraju biti sukladni Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), a trajnost im ne smije biti manja od 12 mjeseci od dana dostave naručitelju.
2.4. Prijavom pristajete na sudjelovanje u aktivnostima povezanim s promocijom proizvoda: Festivalu izvrsnosti, Sajmu učeničkih proizvoda i slično.

 

3. Način prijave
Voditelj učeničke zadruge prijavljuje se na natječaj ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici:
https://forms.gle/oAw3KWimZZ4G1yxE9
Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 25. rujna 2023. godine do 12.00 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.

 

4. Odabir
Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo CI SDŽ. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih učeničkih zadruga ovisi o planiranom proračunu.
Kriteriji bodovanja su sljedeći:
4.1. Opis proizvoda (5 bodova)
Kratki opis proizvoda koji planirate izraditi te jasno ukažite poveznicu s ciljevima vaše učeničke zadruge te korisnost proizvoda kao suvenira. Ukoliko se radi o postojećem proizvodu u prilogu možete poslati fotografije proizvoda i sve što smatrate relevantnim za ocjenu kvalitete proizvoda. Definirajte ekonomski utemeljenu prodajnu cijenu proizvoda i broj komada koji možete ponuditi. Ukoliko imate fotografije postojećih proizvoda pošaljite ih na e-mail info@ci-sdz.hr
4.2. Plan aktivnosti (5 bodova)
Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.). Objasniti na koji način učenici aktivno sudjeluju u procesu kreiranja proizvoda.
4.3. Poticanje poduzetništva (5 bodova)
Kratko opišite na koji način sudjelovanje u ovom projektu potiče razvoj poduzetničkih kompetencija kod učenika i djelatnika vaše škole. Objasnite na koji način ćete potaknuti učenike na uključivanje u aktivnosti povezane s projektom te kako ćete ih uključiti u proizvodni proces.

 

5. Koristi od sudjelovanja u programu
Sudjelovanjem u ovom programu, osim razvoja kompetencija učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika te obogaćivanja školskog kurikuluma novom i poticajnom aktivnosti, uključeni odgojnoobrazovni djelatnici ostvaruju pravo na potvrde koje se boduju u svrhu napredovanja u zvanju i to:
5.1. Školski koordinator programa (jedan po školi) – 3 boda;
5.2. Odgojno-obrazovni djelatnici – mentori, koji su uključeni u provedbu aktivnosti na razini škole (jedan mentor na najmanje 10 uključenih učenika; ovisno o organizaciji aktivnosti u školi) – 1 bod.

 

Program Čuvari baštine
Program „Čuvari baštine“ namijenjen je visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima u umjetničkom i humanističkom području, kao i svim učenicima koji su zainteresirani za projektnu nastavu, interdisciplinarni pristup, suradničko, istraživačko i inovativno učenje. Provodit će se kao aktivnost u matičnim školama, pod vodstvom koordinatora projekta – motiviranog, kreativnog i svestranog učitelja, nastavnika, stručnog suradnika ili ravnatelja.
Cilj programa „Čuvari baštine“ je razvijanje inovativnosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, informacijske i digitalne pismenosti te sposobnosti za istraživački i suradnički rad kroz planiranje, provedbu i prezentaciju projekta u području baštine. Realizacijom ovakve vrste projekata uključene učenike i djelatnike potiče se u izgradnji osobnog, kulturnog i zavičajnog identiteta stvaranjem sadržaja vezanih uz materijalnu i nematerijalnu baštinu, usko vezano uz područje koje ih okružuje.
Cilj ovog natječaja je sufinanciranje projekata škola na području SDŽ koji promoviraju lokalnu baštinu u okviru predložene teme s paušalnim iznosom 664 eura po projektu. Svi odabrani projekti unutar programa Čuvari baštine po ovom pozivu bit će financirani iz sljedećih izvora: kroz projekt Jadranski RZC STEM, vlastitih sredstava CI SDŽ te vanjskih izvora financiranja.

 

1. Opći uvjeti prijave
Na natječaj za sudjelovanje u programu „Čuvari baštine“ zainteresirane škole prijavljuje koordinator projekta kojeg za to ovlasti ravnatelj. Koordinator projekta može biti odgojno obrazovni djelatnik zaposlen u školi koju prijavljuje (učitelj, nastavnik, stručni suradnik, ravnatelj). Prijaviti se mogu sve osnovne i srednje škole s područja SDŽ koje imaju motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.
Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole. Dodijeljeni iznos može se koristiti za troškove povezive s projektom (tiskanje materijala, organizacija posjeta lokalitetima, promotivne akcije, kupnja potrebne opreme, honorari, sudjelovanje učenika i djelatnika na Festivalu izvrsnosti, Sajmovima i sl.). Paušalni iznos može i ne mora predstavljati ukupan trošak provedbe projekta. Nositelj programa ima pravo koristiti djela proizašla provedbom programa u svrhu promocije programa uz navođenje škole, mentora i učenika koji su sudjelovali u izradi.

 

2. Specifični uvjeti prijave
Predloženi projekt treba biti u okviru ovogodišnje teme, a tema za školsku godinu 2023./24. je “Priče moga kraja”, a odnosi se na prenošenje i upoznavanje šire javnosti s legendama i tradicijskim pričama određenog kraja, povijesnim događajima koji su obilježili neko područje, zanimljive crtice iz života poznatih osoba u određenom kraju,…. Projekti trebaju za cilj imati istraživanje teme, proučavanje i zapisivanje svih bitnih činjenica koje se odnose na odabranu temu, usporedbu s poznatim povijesnim zapisanim činjenicama,…
2.1. Projekt treba rezultirati minimalno jednim multimedijskim sadržajem koji na kreativan, inovativan i originalan način promovira temu predloženog projekta – npr. kratki film, radionicu, izložbu i slično, a koji će se biti dio predstavljanja projekata na Festivalu izvrsnosti i drugim promotivnim aktivnostima programa.

 

3. Način prijave
Koordinator projekta prijavljuje se na natječaj ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici:
https://forms.gle/oAw3KWimZZ4G1yxE9
Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 25. rujna 2023. godine do 12.00 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.
Prijavom pristajete na sudjelovanje u aktivnostima povezanim s promocijom proizvoda: Festivalu izvrsnosti, Sajmu učeničkih proizvoda i slično.

 

4. Način odabira
Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Kriteriji bodovanja su sljedeći:
4.1. Opis projekta (10 bodova)
Kratki opis projekta. U opisu projekta boduje se inovativnost ideje i samostalnost učeničkog tima u provedbi projekta te složenost teme.
4.2. Plan aktivnosti (10 bodova)
Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.). Boduju se originalnost obrade teme, suradnja s udrugama i institucijama u lokalnoj zajednici te osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora u lokalnoj zajednici.
4.3. Prezentacija aktivnosti (10 bodova)
Kratko opišite na koji način će učenici prezentirati provedbu i konačni rezultat projekta. Boduje se način prezentacije s obzirom na kompleksnost izvedbe, npr. ppt kao niža razina kompleksnosti naspram filma, radionice, izložbe i slično.
4.4. Primjenjivost i održivost projekta (10 bodova)

Na koji način će sudjelovanje u provedbi projekta obogatiti živote svih uključenih i promijeniti nešto u zajednici na bolje. Na koji način će sudjelovanje u projektu omogućiti uključenim učenicima i djelatnicima razvoj kompetencija te stjecanje novih/starih znanja i vještina. Na koji će način rezultati projekta promovirati školu, lokalnu zajednicu i županiju u kojoj je nastala.

 

5. Koristi od sudjelovanja u programu
Sudjelovanjem u ovom programu, osim razvoja kompetencija učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika te obogaćivanja školskog kurikuluma novom i poticajnom aktivnosti, uključeni odgojnoobrazovni djelatnici ostvaruju pravo na potvrde koje se boduju u svrhu napredovanja u zvanju i to:
5.1. Školski koordinator programa (jedan po školi) – 3 boda;
5.2. Odgojno-obrazovni djelatnici – mentori, koji su uključeni u provedbu aktivnosti na razini škole (jedan mentor na najmanje 10 uključenih učenika; ovisno o organizaciji aktivnosti u školi) – 1 bod.
Odluka o školama odabranim za sudjelovanje u projektu „Čuvari baštine“ donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o natječaju obavijeste zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

 

Veselimo se budućoj suradnji,

v. d. ravnatelja CI SDŽ/
Voditelj projekta

Ivica Zelić, prof.

 

                 

 

U sklopu projekta „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“ – Jadranski RZC STEM raspisuje se

NATJEČAJ za financiranje programa

Centar izvrsnosti multimedije i jezika za šk.god. 2023./24.

 

Programi se provode u sklopu aktivnosti „Razvoj i provedba obrazovnih programa, izvannastavnih i/ili izvanškolskih aktivnosti za učenike u IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu“ u projektu „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“ – Jadranski RZC STEM. Projekt je dodijeljen u sklopu poziva Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području – Komponenta B, financiranog iz programa EGP (Europski gospodarski pojas) financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. Upravitelj programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Također, financirat će se i iz predviđenih proračunskih sredstava Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije.

Program CIMAJ namijenjen je visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima koji imaju interes za jezično izražavanje, pisanje, novinarstvo, fotografiju, film, web dizajn i montažu. Osnovna ideja programa je umrežavanje ovakvih učenika na razini škole, ali i grada i županije, pri čemu bi učenici bilježili vijesti iz svojih škola i prezentirali ih kroz članke, video uratke, društvene mreže i sl., putem medija osmišljenog samo za njih. Kroz ovaj program s njima bi provodili zainteresirani školski mentori u manjim grupama usmjeravajući njihove potencijale u stvaranje kreativnih, inovativnih i korisnih produkata.
Jedan od ciljeva ovog programa je uspostava modela izvješćivanja šire javnosti o postignućima škola, aktivnostima CI SDŽ i pozitivnim pričama lokalne zajednice putem kojeg će sudionici projekta CIMAJ-a moći objavljivati svoje uratke, razmjenjivati ideje i iskustva i komunicirati s drugim učenicima, na materinjem i na jezicima koje uče u školi i izvan škole.
Cjelokupni program završio bi prezentacijom provedenih školskih projekata na Festivalu izvrsnosti, čime bi se uključenima u ove aktivnosti omogućila razmjena ideja, znanja i iskustava na razini županije te nagradom najboljim projektima u različitim kategorijama, kako bismo učenike i dalje poticali na izazove ovakve vrste.

Cilj ovog natječaja je sufinanciranje školskih projekata koji omogućuju prijenos vijesti iz škola i lokalne zajednice s paušalnim iznosom 664 eura po projektu. Svi odabrani projekti unutar programa CIMAJ po ovom pozivu bit će financirani iz sljedećih izvora: kroz projekt Jadranski RZC STEM, vlastitih sredstava CI SDŽ te vanjskih izvora financiranja.

 

 

1. Opći uvjeti prijave
Na natječaj za sudjelovanje u programu CIMAJ zainteresirane škole prijavljuje koordinator projekta kojeg za to ovlasti ravnatelj. Koordinator projekta može biti odgojno-obrazovni djelatnik zaposlen u školi koju prijavljuje (učitelj, nastavnik, stručni suradnik, ravnatelj). Prijaviti se mogu sve osnovne i srednje škole s područja SDŽ koje imaju motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike. Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole. Dodijeljeni iznos može se koristiti za troškove povezive s projektom (tiskanje materijala, promotivne akcije, kupnja potrebne opreme, honorari, sudjelovanje učenika i djelatnika na Festivalu izvrsnosti, Sajmovima i sl.). Paušalni iznos može i ne mora predstavljati ukupan trošak provedbe projekta.
CI SDŽ će koristiti djela proizašla provedbom programa u svrhu promocije programa uz navođenje škole, mentora i učenika koji su sudjelovali u izradi.

 

2. Specifični uvjeti prijave
Projekti koji će se uzimati u obzir za sufinanciranje trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:
2.1. Predloženi projekt nosi jedan koordinator i tim učenika, a u njega se mogu uključiti i drugi djelatnici škole (kao mentori u pojedinom području). Preporučeno je uključiti nastavnike iz različitih područja (hrvatski jezik, informatika, sociologija…)
2.2. Sastavni dio vašeg projekta treba sadržavati:
● način upravljanja projektom
● prijedlog izvještavanja i sudjelovanja u aktivnostima CI SDŽ (programi, aktualnosti, Enter konferencija, Festival izvrsnosti)
● okvirni, općeniti ili konkretni prijedlog ispunjavanja zadanih vrsta zadataka dodijeljenih u određenom vremenskom intervalu (dovoljno je nabrojati koje se aktivnosti planiraju izvesti, bez konkretnog navođenja sredstva, odnosno načina praćenja istih)
● opis djelovanja na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, TikTok)
2.3. Tijekom godine sudionici su obavezni predati četiri (4) zahtjevnija i šest (6) standardnih zadataka, raspoređenih tijekom tri perioda (tablice 1. i 2. s razrađenih detaljima u nastavku)
2.4. Projekti trebaju za cilj imati izvještavanje o aktualnim i zanimljivim događanjima na razini škole, ali i na razini lokalne zajednice.
2.5. Projekti se mogu primarno fokusirati na jedno ili više područja multimedije i jezika: pisanje, film, web-dizajn, odnosno na uspostavu i/ili unaprjeđenje prenošenja vijesti iz škole/lokalne zajednice u širu javnost na bilo koji način koji kreativni tim učenika i mentora zamisli.
2.6. Prijavom pristajete i na sudjelovanje u aktivnostima povezanim s promocijom proizvoda: Festivalu izvrsnosti, Sajmu učeničkih proizvoda i slično.

 

Tablica 1.

 

Tablica Hodogram planiranih aktivnosti

Napomena: Točni datumi održavanja radionica bit će dogovoreni naknadno, u skladu s mogućnostima i željama sudionika.

 

Tablica 2.

 

Tablica Vrste zadataka

 

Sudionici svojevoljno odabiru koje će zadatke i kada odraditi, uz jedini uvjet da se ne smiju odraditi sva tri ista zahtjevna zadatka (dakle, mogu biti ili svi različiti ili se jedan može obaviti dvaput). Također, ne postoji ograničenje što se tiče vrste zadatka, uz jedini uvjet da je odabrani zadatak dovoljno složen da zavrjeđuje status Zahtjevnog (dakle, potrebno je unaprijed tražiti odobrenje od koordinatora). Slično, svaki od standardnih zadataka mora biti odrađen barem jednom tijekom godine (npr. 1 intervju, 4 reportaže i 1 vijest).

 

3. Način prijave
Koordinator projekta prijavljuje se na natječaj ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici:
https://forms.gle/pqwVcBsMahAcuDn76
Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 25. rujna 2023. godine do 12.00 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.

 

4. Odabir
Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo CI SDŽ. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih projekata ovisi o planiranom proračunu.
Kriteriji bodovanja su sljedeći:
4.1. Opis projekta (10 bodova)
Kratki opis projekta. U opisu projekta boduje se inovativnost ideje i samostalnost učeničkog tima u provedbi projekta. Prednost se daje projektima koji će biti kreativni, obogatiti život škole i/ili lokalne zajednice i koji će osigurati prijenos informacija iz škole do što veće publike.
4. 2. Plan aktivnosti (10 bodova)
Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.). Boduju se originalnost obrade tema, interdisciplinarnost, suradnja s udrugama i institucijama u lokalnoj zajednici, osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora.
4.3. Razvoj kompetencija (10 bodova)
Na koji način će sudjelovanje u provedbi projekta omogućiti uključenim učenicima i djelatnicima razvoj kompetencija: jezičnih, istraživačkih, komunikacijskih i informatičkih kompetencija, kreativnosti, projektnog razmišljanja, (samo)evaluacije, logičko-kritičkog mišljenja, suradničkog učenja i sl.
4.4. Primjenjivost i održivost projekta (10 bodova)
Kratko opišite konačni rezultat projekta. Boduje se originalnost, kompleksnost i održivost rezultata projekta. Opišite na koji će način rezultati projekta promovirati školu, lokalnu zajednicu i županiju.

 

5. Koristi od sudjelovanja u programu
Sudjelovanjem u ovom programu, osim razvoja kompetencija učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika te obogaćivanja školskog kurikuluma novom i poticajnom aktivnosti, uključeni odgojnoobrazovni djelatnici ostvaruju pravo na potvrde koje se boduju u svrhu napredovanja u zvanju i to:
5.1. Školski koordinator programa (jedan po školi) – 3 boda;
5.2. Odgojno-obrazovni djelatnici – mentori, koji su uključeni u provedbu aktivnosti na razini škole (jedan mentor na najmanje 10 uključenih učenika; ovisno o organizaciji aktivnosti u školi) – 1 bod.

Odluka o školama odabranim za sudjelovanje u programu CIMAJ donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ.

 

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o natječaju obavijeste zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

 

Veselimo se budućoj suradnji,

v. d. ravnatelja CI SDŽ/
Voditelj projekta

Ivica Zelić, prof.

 

                 

 

U sklopu projekta „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“ – Jadranski RZC STEM raspisuje se

NATJEČAJ za financiranje programa

RAST za šk.god. 2023./24.

 

Programi se provode u sklopu aktivnosti „Razvoj i provedba obrazovnih programa, izvannastavnih i/ili izvanškolskih aktivnosti za učenike u IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu“ u projektu „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“ – Jadranski RZC STEM. Projekt je dodijeljen u sklopu poziva Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području – Komponenta B, financiranog iz programa EGP (Europski gospodarski pojas) financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. Upravitelj programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Također, financirat će se i iz predviđenih proračunskih sredstava Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije.

Program RAST je namijenjen učenicima koji pokazuju interes za biologiju, kemiju, fiziku, ali i ekologiju, zaštitu okoliša, klimatske promjene, održivi razvoj, uz malo poduzetničkog duha, informatičke pismenosti, želje za znanstveno-istraživačkim radom, kreativnosti i inovativnosti. Bilo da se radi o neprihvatljivom odlagalištu otpada, neuređenom dječjem igralištu, loše iskorištenom prostoru (oko škole, u kvartu, mjestu..) u okviru predloženih projekata učenike treba potaknuti na pronalazak rješenja za stvarni problem u njihovoj okolini. Kroz RAST korake učenici bi trebali:
R – razlučiti što je problem kojim se u projektu žele baviti
A – analizirati što se može učiniti, pronaći primjere rješenja sličnog problema, utvrditi koje je rješenje primjenjivo na problem koji su identificirali, istražiti tko im pri tome može pomoći, tko ih može financirati, kome se mogu obratiti…
S – smisliti projekt rješenja problema koji su odabrali – kroz koji vremenski period, tko, na koji način će sudjelovati u njihovom projektu
T – provesti u djelo svoj plan, odnosno testirati svoje ideje u stvarnom svijetu i pokušati riješiti postavljeni problem izradom modela.
Cjelokupni program RAST završio bi prezentacijom provedenih projekata na Festivalu izvrsnosti, čime bi se uključenima u ove aktivnosti omogućila razmjena ideja, znanja i iskustava na razini županije te nagradom najboljim projektima kako bismo učenike i dalje poticali na izazove ovakve vrste.
Cilj ovog natječaja je sufinanciranje školskih projekata s paušalnim iznosom 664 eura po projektu. Svi odabrani projekti unutar programa RAST po ovom pozivu bit će financirani iz sljedećih izvora: kroz projekt Jadranski RZC STEM, vlastitih sredstava CI SDŽ te vanjskih izvora financiranja.

 

 

1. Opći uvjeti prijave
Aktivnosti programa RAST odvijale bi se u matičnim školama u kojima bi se oformili timovi zainteresiranih učenika pod vodstvom mentora, a koji bi provodili projekt s kojim bi se škola prijavila na Natječaj. Škole će prijavom na natječaj prijaviti svoje učenike i djelatnike na način da će imenovati školskog koordinatora za program RAST koji će biti zadužen za organiziranje aktivnosti u školi, a koji popunjava prijavu s opisom projekta. Prijaviti se mogu sve osnovne i srednje škole s područja SDŽ koje imaju motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike. Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole. Dodijeljeni iznos može se koristiti za troškove povezive s projektom (tiskanje materijala, promotivne akcije, kupnja potrebne opreme, honorari, sudjelovanje učenika i djelatnika na Festivalu izvrsnosti, Sajmovima i sl.). Paušalni iznos može i ne mora predstavljati ukupan trošak provedbe projekta. CI SDŽ ima pravo koristiti djela proizašla provedbom programa u svrhu promocije programa uz navođenje škole, mentora i učenika koji su sudjelovali u izradi.

 

2. Specifični uvjeti prijave
Projekti koji će se uzimati u obzir za sufinanciranje trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:
2.1. Predloženi projekt nosi jedan koordinator i tim učenika, a u njega se mogu uključiti i drugi djelatnici škole (kao mentori u pojedinom području).
2.2. Projekti trebaju za cilj imati razvijanje podrške potencijalno darovitoj djeci i mladima u području ekologije, zaštite okoliša, klimatskih promjena i održivog razvoja.
2.3. Projekt treba uključivati namanje jedan konkretan problem u okruženju, kao i prijedlog potencijalnog rješenja.
2.4. Kroz projekt učenici trebaju rješenje problema testirati u praksi, odnosno na određeni način barem pokrenuti rješenje problema koji su u prvom koraku prepoznali.
2.5. Projekt treba rezultirati minimalno jednim multimedijskim sadržajem koji na kreativan, inovativan i originalan način promovira temu predloženog projekta – npr. kratki film o projektu, provedenim aktivnostima i slično, a koji će se biti dio predstavljanja projekata na Festivalu izvrsnosti i drugim promotivnim aktivnostima programa.

 

3. Način prijave
Koordinator projekta prijavljuje se na natječaj ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici:
https://forms.gle/dqWF4qoCA6FKKD3V7
Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 25. rujna 2023. godine do 12.00 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.

Prijavom pristajete na sudjelovanje u aktivnostima povezanim s promocijom projekta: Festivalu izvrsnosti, Sajmu učeničkih proizvoda i slično.

 

4. Odabir
Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo CI SDŽ. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih projekata ovisi o planiranom proračunu.
Kriteriji bodovanja su sljedeći:
4.1. Opis projekta (10 bodova)
Kratki opis projekta. U opisu projekta boduje se inovativnost ideje i samostalnost učeničkog tima u provedbi projekta. Prednost se daje projektima koji će biti kreativni, inovativni i riješiti konkretan problem u okruženju.
4.2. Plan aktivnosti (10 bodova)
Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.). Boduju se originalnost obrade tema, interdisciplinarnost, suradnja s udrugama i institucijama u lokalnoj zajednici, osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora. Također, boduje se i doprinos projekta zajednici u kojoj se provodi.
4.3. Razvoj kompetencija (10 bodova)
Na koji način će sudjelovanje u provedbi projekta omogućiti uključenim učenicima i djelatnicima razvoj kompetencija: znanja u području održivog razvoja i ekologije, ali i planiranja i provedbe projekta, prezentacijskih vještina, kreativnosti i inovativnosti.
4.4. Prezentacija aktivnosti (10 bodova)
Kratko opišite na koji način će učenici prezentirati provedbu i konačni rezultat projekta. Boduje se način prezentacije s obzirom na kompleksnost izvedbe, npr. ppt kao niža razina kompleksnosti naspram filma.

 

5. Koristi od sudjelovanja u programu
Sudjelovanjem u ovom programu, osim razvoja kompetencija učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika te obogaćivanja školskog kurikuluma novom i poticajnom aktivnosti, uključeni odgojnoobrazovni djelatnici ostvaruju pravo na potvrde koje se boduju u svrhu napredovanja u zvanju i to:
5.1. Školski koordinator programa (jedan po školi) – 3 boda;
5.2. Odgojno-obrazovni djelatnici – mentori, koji su uključeni u provedbu aktivnosti na razini škole (jedan mentor na najmanje 10 uključenih učenika; ovisno o organizaciji aktivnosti u školi) – 1 bod.

Odluka o školama odabranim za sudjelovanje u programu RAST donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ.

 

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o natječaju obavijeste zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

 

Veselimo se budućoj suradnji,

v. d. ravnatelja CI SDŽ/
Voditelj projekta

Ivica Zelić, prof.

 

                 

 

U sklopu projekta „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“ – Jadranski RZC STEM raspisuje se

NATJEČAJ za financiranje programa

RoboStart za šk.god. 2023./24.

 

Programi se provode u sklopu aktivnosti „Razvoj i provedba obrazovnih programa, izvannastavnih i/ili izvanškolskih aktivnosti za učenike u IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu“ u projektu „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“ – Jadranski RZC STEM. Projekt je dodijeljen u sklopu poziva Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području – Komponenta B, financiranog iz programa EGP (Europski gospodarski pojas) financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. Upravitelj programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Također, financirat će se i iz predviđenih proračunskih sredstava Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije.

Program RoboStart namijenjen je visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima koji imaju interes za robotiku i nove tehnologije. Osnovna ideja programa je umrežavanje ovakvih učenika na razini škole, ali i grada i županije, pri čemu bi učenici usvajali znanja i vještine konstruiranja i programiranja robotskih sustava primjenjujući pri tom vlastita inovativna rješenja. Uz navedeno, cilj je i stjecanje prezentacijskih vještina predstavljanjem svoje škole i tima kroz članke, video uratke, društvene mreže i sl.

 

Osnovna ideja programa RoboStart je:
● Potpora postojećim školama i klubovima mladih tehničara koji provode programe robotike
● Uključivanje novih Škola i KMT-ova koji trenutno ne provode programe robotike
● Standardizacija programa koji se provode
● Potpora nastavnicima/mentorima koji nemaju dovoljno iskustva
● Organiziranje susreta-natjecanja pod nazivima RoboStart

 

U sklopu programa RoboStart tijekom školske godine 2023./2024. predviđeno je:
● održavanje četiri edukacije/radionice za mentore u trajanju 4 školska sata (mentori bi trebali sudjelovati na minimalno dvije radionice kao sudionici ili na jednoj radionici kao predavač).
● Svaka škola bi trebala formirati ekipu od minimalno pet učenika s kojima bi se provelo minimalno šest radionica u trajanju od tri školska sata.
● Sudjelovanje ekipa na tri susreta/natjecanja i na završnom susretu u sklopu Festivala izvrsnosti

● Redovito izvještavanje o provedenim aktivnostima u dogovorenom mediju (izvrsna.hr, robostart.hr).

 

Cjelokupni program završio bi prezentacijom provedenih školskih projekata na Festivalu izvrsnosti i drugim konferencijama, čime bi se uključenima u ove aktivnosti omogućila razmjena ideja, znanja i iskustava na razini županije te nagradom najboljim projektima u različitim kategorijama, kako bismo učenike i dalje poticali na izazove ovakve vrste.
Cilj ovog natječaja je sufinanciranje školskih projekata koji omogućuju prijenos vijesti iz škola i lokalne zajednice s paušalnim iznosom 664 eura po projektu. Svi odabrani projekti unutar programa RoboStart po ovom pozivu bit će financirani iz sljedećih izvora: kroz projekt Jadranski RZC STEM, vlastitih sredstava CI SDŽ te vanjskih izvora financiranja.

 

1. Opći uvjeti prijave
Na natječaj za sudjelovanje u programu RoboStart zainteresirane škole prijavljuje koordinator projekta kojeg za to ovlasti ravnatelj. Koordinator projekta može biti odgojno-obrazovni djelatnik zaposlen u školi koju prijavljuje (učitelj, nastavnik, stručni suradnik, ravnatelj). Prijaviti se mogu sve osnovne i srednje škole s područja SDŽ koje imaju motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike. Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole. Dodijeljeni iznos može se koristiti za troškove povezive s projektom (tiskanje materijala, promotivne akcije, kupnja potrebne opreme, honorari, sudjelovanje učenika i djelatnika na susretima/natjecanjima, Festivalu izvrsnosti, i sl.). Paušalni iznos može i ne mora predstavljati ukupan trošak provedbe projekta.
CI SDŽ će koristiti djela proizašla provedbom programa u svrhu promocije programa uz navođenje škole, mentora i učenika koji su sudjelovali u izradi.

 

2. Specifični uvjeti prijave
Projekti koji će se uzimati u obzir za sufinanciranje trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:
2.1. Predloženi projekt nosi jedan koordinator i tim od minimalno 5 učenika, a u njega se mogu uključiti i drugi djelatnici škole (kao mentori u pojedinom području).
2.2. Sastavni dio projekta treba sadržavati opis načina upravljanja projektom, plan provedbe i izvještavanja o aktivnostima na razini škole (predstavljanje timova, edukacije/radionice, susreti/natjecanja Festival izvrsnosti).
2.3. U provedbu programa može se uključiti i vlastite inovativne projekte koji imaju primjenu robotike i novih tehnologija u rješavanju svakodnevnih situacija.
2.4. Projekti trebaju za cilj imati pokretanje izvannastavnih aktivnosti iz područja robotike i novih tehnologija u matičnim školama koje se prijavljuju.
2.5. Projekt treba rezultirati edukacijom mentora i učenika koji bi formirali natjecateljske timove koji će sudjelovati na tri susreta/natjecanja i na završnom susretu u sklopu Festivala izvrsnosti.Također sve aktivnosti će se prezentirati putem digitalnih kanala CI SDŽ, kao i na učeničkoj konferenciji.
2.6. Prijavom škola pristaje i na sudjelovanje u aktivnostima povezanim s promocijom proizvoda: Festivalu izvrsnosti, Sajmu učeničkih proizvoda i slično.

Napomena: Po odabiru projekata za sudjelovanju u programu RoboStart, planirana su dva koordinacijska sastanka na kojima će se detaljnije upoznati voditelje školskih timova s određenim aktivnostima vezanima za projekt:
– 1. sastanak planiran je kroz listopad 2023. s temom Program edukacija za mentore i učenike
– 2. sastanak planiran je kroz prosinac 2023. s temom Plan održavanja susreta/natjecanja

 

3. Način prijave
Koordinator projekta prijavljuje se na natječaj ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici:
https://forms.gle/bsynwMcUL6DsqbdNA
Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 25. rujna 2023. godine do 12.00 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.

 

4. Odabir
Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo CI SDŽ. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih projekata ovisi o planiranom proračunu.
Kriteriji bodovanja su sljedeći:
4.1. Opis projekta (10 bodova)
Kratki opis projekta. U opisu projekta boduje se inovativnost ideje i samostalnost učeničkog tima u provedbi projekta. Prednost se daje projektima koji će biti kreativni, obogatiti život škole i/ili lokalne zajednice i koji će osigurati prijenos informacija iz škole do što veće publike.
4. 2. Plan aktivnosti (10 bodova)
Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.).
Boduju se:
● originalnost obrade tema, interdisciplinarnost, suradnja s udrugama i institucijama u lokalnoj zajednici, osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora (0-2 boda).
● broj učenika koji bi sudjelovali u projektu, navesti broj uključenih učenika u provedbu programa – veći broj znači više bodova, (0-2 boda)
● broj radionica koje će biti organizirane u školi prijavitelja, veći broj znači više bodova (0-2 boda)
● Spremnost organiziranja edukacije za mentore u školi prijavitelja. U sklopu ovog programa predviđeno je održavanje četiri edukacije za mentore koje bi se održavale u prostorijama škola koje sudjeluju u ovom programu. (0-1 bod)

●Spremnost organiziranja susreta/natjecanja. U sklopu ovog programa predviđeno je održavanje tri susreta/natjecanja svih sudionika u prostorijama škola koje sudjeluju u ovom programu. (0-3 boda)
4.3. Razvoj kompetencija (10 bodova)
Na koji način će sudjelovanje u provedbi projekta omogućiti uključenim učenicima i djelatnicima razvoj kompetencija:
● Usvajanje znanja iz područja robotike
● Razvijanje kreativnosti, inovativnosti i logičko-kritičkog mišljenja
● Primjenjivanje znanja i vještina iz područja robotike na praktičan problem
● Razvijanje komunikacijskih, prezentacijskih i suradničkih vještina
● Razvoj samopoštovanja i pozitivne slike o sebi
● Povezivanje s vršnjacima s istim specifičnim interesima
4.4. Primjenjivost i održivost projekta (10 bodova)
Kratko opišite konačni rezultat projekta. Boduje se originalnost, kompleksnost i održivost rezultata projekta. Opišite na koji će način rezultati projekta promovirati školu, lokalnu zajednicu i županiju.

 

5. Koristi od sudjelovanja u programu
Sudjelovanjem u ovom programu, osim razvoja kompetencija učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika te obogaćivanja školskog kurikuluma novom i poticajnom aktivnosti, uključeni odgojnoobrazovni djelatnici ostvaruju pravo na potvrde koje se boduju u svrhu napredovanja u zvanju i to:
5.1. Školski koordinator programa (jedan po školi) – 3 boda;
5.2. Odgojno-obrazovni djelatnici – mentori, koji su uključeni u provedbu aktivnosti na razini škole (jedan mentor na najmanje 10 uključenih učenika; ovisno o organizaciji aktivnosti u školi) – 1 bod.

Odluka o školama odabranim za sudjelovanje u programu RoboStart donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ.

 

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o natječaju obavijeste zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

 

Veselimo se budućoj suradnji,

v. d. ravnatelja CI SDŽ/
Voditelj projekta

Ivica Zelić, prof.

 

28.7.2023.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

 

KLASA: 602-01/23-01/03

Ur.broj: 2181/267-23-01-01

Split, 28. srpnja 2023.

Osnovne i srednje škole SDŽ

ravnatelj/ica

 

 

NATJEČAJ

ZA PRIJAVU STRUČNIH SURADNIKA ZA ODRŽAVANJE RADIONICA

U IZVANŠKOLSKIM PROGRAMIMA CENTRA IZVRSNOSTI SDŽ

 

VAŽNO

 

 1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, stručni suradnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz psiholog koristi se jednako za psihologe u osnovnoj školi i u srednjoj školi

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju potencijalno darovitih učenika. U programima CI SDŽ okupljeni su visokomotivirani i potencijalno daroviti učenici iz naše i susjednih županija, koji na nastavi u programima s mentorima rade na razvoju kompetencija u području interesa. Kako bi podrška njihovom razvoju bila cjelovita, prošle godine uveli smo nadopunu programa s ciljem razvoja socio-emocionalnih vještina kod polaznika, kako bi prevenirali probleme u ovom području i osigurali preduvjete za ostvarenje njihovih potencijala. Potrebni su nam iskusni i motivirani stručni suradnici koji će sudjelovati u izvođenju nastave u pojedinom programu CI SDŽ, odnosno provoditi radionice vezane za razvoj vještina u području emocija, socijalnih odnosa i životnih vještina.

 

U šk. godini 2023./24. cilj nam je u sklopu izvanškolskih programa CI matematike i CI prirodoslovlja provesti po dvije radionice po uzrastu za polaznike od petog do sedmog razreda. Pozivamo vas da prijavite najmanje jednu radionicu koju procjenjujete prikladnom za populaciju potencijalno darovite i visokomotivirane djece i mladih u dobi od 11 do 13 godina.

 

Nastava u programima CI SDŽ provodi se svaku drugu subotu od listopada do travnja, od 9.00 do 12.30 sati, i to:

 1. Centar izvrsnosti matematike u III. gimnaziji, Split,
 2. Centar izvrsnosti prirodoslovlja u Prirodoslovnoj školi Split.

Predložene radionice uklopili bismo u predviđene termine, a valja imati na umu da je po uzrastu više grupa, tako da bi prijavljenu radionicu ili radionice trebalo održati najmanje tri puta (npr. za tri skupine polaznika petih razreda).

 

Prijava stručnih suradnika za stjecanje statusa mentora u CI SDŽ obavlja se pojedinačno na način da svaki zainteresirani stručni suradnik obavi prijavu unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice u nastavku.

 

1.Opći uvjeti prijave

Na Natječaj mogu se prijaviti svi zainteresirani i motivirani stručni suradnici spremni za prenošenje znanja i vještina kroz rad s potencijalno darovitim učenicima.

Prednost pri odabiru imaju kandidati koji:

 • Imaju iskustvo u provedbi radionica s potencijalno darovitom i visokomotiviranom djecom i mladima.
 • Prijavljuju originalnu radionicu koja nije u cjelosti preuzeta iz literature.
 • U prijavi označe da žele sudjelovati u izradi Priručnika, odnosno da su spremni pripremiti cjelovitu radionicu sa svim elementima potrebnima za objavu.

2. Opis zaduženja

Stručni suradnici u programu pružanja socio-emocionalne podrške polaznicima CI SDŽ

obavezni su:

 • Pripremiti plan rada za radionicu/e koji će provesti u CI SDŽ, sukladno načinu rada u CI SDŽ.
 • Pripremiti materijale za polaznike (prezentaciju, radne listiće, zadatke za rad na nastavi i/ili kod kuće i slično).
 • Održati barem jednu radionicu u trajanju od 90 minuta s polaznicima.
 • Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema načinu rada CI SDŽ.

Stručni suradnici, prema interesu, mogu sudjelovati u:

 • Izradi Priručnika slanjem cjelovite radionice sa svim potrebnim elementima za objavu.
 • Sudjelovati u ostalim aktivnostima CI SDŽ, poput programa Nastavnik za nastavnika.

3.Naknada za rad

Sudjelovanje u radu CI SDŽ za mentore donosi financijske, ali i brojne druge koristi.

 • Stručni suradnici za izradu jedne radionice za programe CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 75 eura (bruto2).
 • Stručni suradnici za provedbu jedne radionice za programe CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 37,50 eura za školski sat (bruto2).

* naknada je dakle za samu izradu radionice, plus za svaku pojedinu provedbu po razredu u skupini.

 

 • Stručni suradnici koji rade u programima CI SDŽ dobivaju potvrdu o sudjelovanju i bodove sukladno važećem Pravilniku o napredovanju, i to za „neposredan rad s darovitim učenicima izvan školske ustanove u organizaciji ustanova koje provode aktivnosti u području odgoja i obrazovanja djece i mladih (po godini)“ – tri boda.
 • Sudjelovanjem u ostalim aktivnostima u programima CI SDŽ stručni suradnici mogu ostvariti i dodatne bodove (npr. pri provedbi testiranja, organizaciji događanja, objavom materijala, sudjelovanjem u edukacijama i sl.).

4. Način prijave

Za sudjelovanje u programu pružanja socio-emocionalne potpore polaznicima CI SDŽ prijavljujete se na poveznici https://forms.gle/LcEjoTskRipvZ9Lj9

 

Rok za prijavu istječe u 1. rujna 2023. godine u 23:59 kada će poveznica za prijavu biti zatvorena.

 

5. Odabir stručnih suradnika za rad u programima CI SDŽ

 

Svaki program CI SDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija.

Obavijest o odabranim stručnim suradnicima bit će dostupna najviše 30 dana po završetku prijava, a sastanak s voditeljicom programa planiran je za kraj kolovoza/početak rujna 2023. godine.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila anamajic@ci-sdz.hr ili na 091 583 0892 te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

 

Veselimo se budućoj suradnji,

S poštovanjem!

Ravnatelj

Ivica Zelić, prof

19.7.2023.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije
Ruđera Boškovića 25
21 000 Split

KLASA: 602-01/23-01/02
Ur.broj: 2181/267-23-01-01
Split, 19. srpnja 2023.

Osnovne i srednje škole SDŽ
– ravnatelj/ica

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU NASTAVNIKA TE DRUGIH ZAINTERESIRANIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA
ZA STJECANJE STATUSA MENTORA ZA RAD U PROGRAMIMA CENTRA IZVRSNOSTI:
– MATEMATIKE
– PRIRODOSLOVLJA
– NOVIH TEHNOLOGIJA I INFORMATIKE

VAŽNO
1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

Poštovani,
Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju visokomotiviranih i potencijalno darovitih učenika. Za ostvarenje ciljeva programa potrebni su nam iskusni, motivirani i kvalitetni mentori koji će sudjelovati u izvođenju nastave u pojedinom programu CI SDŽ.

U šk. godini 2023./24. provodit će se izvanškolski programi:
1. Centra izvrsnosti matematike
2. Centra izvrsnosti novih tehnologija i informatike
3. Centra izvrsnosti prirodoslovlja

Rad s polaznicima u programima CI SDŽ planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata, a sukladno Kalendaru rada za školsku godinu 2023./24. Nastava će se odvijati u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju. Provedba nastave planirana je od listopada 2023. godine do travnja 2024. godine.
Prijava nastavnika za stjecanje statusa mentora u CI SDŽ obavlja se pojedinačno na način da svaki zainteresirani nastavnik obavi prijavu unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice u nastavku.

1. Opći uvjeti prijave
Na Javni poziv mogu se prijaviti svi zainteresirani i motivirani nastavnici i drugi odgojnoobrazovni djelatnici spremni za stjecanje novih znanja i vještina kao i prenošenje znanja kroz rad s potencijalno darovitim učenicima.
Prednost pri odabiru imaju kandidati koji:
1.1. Imaju iskustvo u radu s potencijalno darovitom i visokomotiviranom djecom i mladima.
1.2. Koji koriste projektnu nastavu u obradi predložene teme.
1.3. Imaju iskustvo u provedbi nastave u on-line okruženju.
1.4. U prijavi označe da se žele dalje (besplatno, u organizaciji CI SDŽ) educirati u području rada s darovitom djecom i mladima.
1.5. Sudjeluju u ostalim aktivnosti CI SDŽ.
2. Opis zaduženja mentora
Mentori u programima CI SDŽ obavezni su:
2.1. Pripremiti plan rada za nastavnu cjelinu/projekt koji će provesti u CI SDŽ, sukladno načinu rada u CI SDŽ te ga dostaviti najkasnije do 1. rujna 2023. putem google obrasca.
2.2. Pripremiti materijale za polaznike (prezentaciju, radne listiće, zadatke za rad na nastavi i/ili kod kuće i slično) za nastavu uživo te ih objaviti u online obliku na platformi Edux prema uputama voditelja programa
2.3. Održati barem jednu nastavnu cjelinu s polaznicima.
2.4. Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema materijalima CI SDŽ.
2.5. Pripremiti alternativni plan održavanja nastave u on-line okruženju.

Mentori u programima CI SDŽ mogu sudjelovati u:
2.6. Pripremi i provedbi testiranja za upise polaznika.
2.7. Izradi planova, programa i ostalih dokumenata potrebnih za provedbu programa CI SDŽ.

3. Naknada za rad
Sudjelovanje u radu CI SDŽ za mentore donosi financijske, ali i brojne druge koristi.
3.1. Mentori za rad u programima CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 150 eura (bruto2) za 4 školska sata (jedna odrađena subota).
3.2. CI SDŽ za odabrane mentore u šk. god. 2023./24. organizira besplatne edukacije za rad s darovitom djecom i mladima, primjenjive i u školama, a ne samo u izvanškolskim programima.
3.3. Mentori koji rade u programima CI SDŽ dobivaju bodove sukladno važećem Pravilniku o napredovanju, i to:
a) za „neposredan rad s darovitim učenicima izvan školske ustanove u organizaciji ustanova koje provode aktivnosti u području odgoja i obrazovanja djece i mladih (po godini)“ – 3 boda.
b) objava materijala na Edux platformi – 2 boda
3.4. Sudjelovanjem u ostalim aktivnostima u programima CI SDŽ mentori mogu ostvariti i dodatne bodove za napredovanje sukladno važećem Pravilniku (npr. pri provedbi testiranja, organizaciji događanja, sudjelovanjem u edukacijama i sl.).
3.5. Mentori u programima CI SDŽ imaju prednost na Javnom pozivu za sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika, koji organizira i provodi CI SDŽ.

4. Način prijave
Za pojedini program CI SDŽ možete se prijaviti na poveznicama:
4.1. CI matematike- https://forms.gle/G6RDQxsawRtfdiYC6
4.2. CI prirodoslovlja – https://forms.gle/2M15pMpV3dyYABBt8
4.3. CI novih tehnologija i informatike –https://forms.gle/quyJ5yAgtWxXyhmj6
Rok za prijavu kandidata istječe u petak, 1. rujna 2023. godine u 23:59 kada će poveznice za prijavu biti zatvorene.
5. Odabir mentora za rad u programima CI SDŽ
Svaki program CI SDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir mentora temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija.
Obavijest od odabranim mentorima bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr po isteku roka za prijave, nakon čega će biti održan sastanak mentora s voditeljima pojedinog programa.
Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila info@ci-sdz.hr te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/,https://web.facebook.com/cisdz.hr, https://www.instagram.com/centar_izvrsnosti_sdz/?hl=e).

Veselimo se budućoj suradnji,

S poštovanjem!

9.5.2023.

U sklopu projekta „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“ – Jadranski RZC STEM raspisuje se

 NATJEČAJ za sudjelovanje u radu IRI radne skupine

Jadranski RZC STEM osmišljen je kao regionalni znanstveni centar u kojem će se razvijati suvremeni modeli učenja, strategije poučavanja i druge odgojno-obrazovne aktivnosti u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva.

Opći cilj projekta je doprinijeti stvaranju okruženja, sadržaja, alata, aktivnosti i mogućnosti za razvoj i jačanje STEM, IKT, poduzetničkih i građanskih kapaciteta, kompetencija, vještina i znanja učitelja, drugih odgojno-obrazovnih radnika te učenika osnovnih škola, a uključivo i indirektno kod drugih razvojnih i obrazovnih dionika i korisnika na prostoru Jadranske Hrvatske

Specifični ciljevi projekta:

 1. Unaprjeđenje STEM, IKT I PAG vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te učenika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja.
 2. Razvoj programa, alata i sadržaja namijenjenih daljnjem razvoju i jačanju stručnih kompetencija OOD-a te vještina i znanja kod učenika OŠ.
 3. Modernizacija infrastrukture i nabava opreme koja će služiti za STEM aktivnosti.

Ciljne skupine ovog projekta su učitelji i drugi odgojno-obrazovni djelatnici uključenih škola kao i njihovi učenici. Krajnji korisnici su osnovne škole, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, učenici, roditelji i opća javnost. Izravni rezultati su unaprijeđeni kapaciteti ciljanih skupina iz područja STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva za kvalitetniji obrazovni sustav, ojačani kapaciteti dionika za održiviji i konkurentniji regionalni razvoj, osmišljeni novi modeli učenja, unaprjeđena oprema i infrastruktura, jačanje suradnje različitih obrazovnih razina, međužupanijska suradnja kao i suradnja Hrvatska-Norveška kroz uspostavu Jadranskog RZC-a STEM.

Projektom je predviđena uspostava Istraživačko-razvojno-inovacijske radne skupine (IRI radna skupina) čiji je zadatak istražiti modele najbolje prakse, ali i stvoriti vlastita inovativna rješenja i modele uspostave ekosustava izvrsnosti koji će se temeljiti na jasnim financijskim, ekonomskim, društvenim i drugim ciljevima, okvirima i modelima uključivanja relevantnih dionika izvrsnosti te njihove dugoročno održive i za sve dionike poticajne suradnje i partnerstva.

Ovo podrazumijeva prostor i okvir za komunikaciju, razmjenu mišljenja, iskustava, ideja i prijedloga u svezi uspostave kako Jadranskog RZC-a STEM tako i zajedničkog dogovora u svezi ciljeva, prioriteta, mjera, aktivnosti, programa i sadržaja Jadranskog RZC-a STEM kako bi isti bili usuglašeni s potrebama, očekivanjima, interesima, resursima, mogućnostima i ograničenjima dionika ključnih za uspostavu ekosustava izvrsnosti na lokalnim, županijskim i nacionalnoj razini.

Cilj ovog natječaja je poziv zainteresiranim i motiviranim pojedincima, timovima i institucijama na uključenje u rad IRI radne skupine kako bi zajedno istraživali i razvijali inovacije kroz uspostavu Jadranskog RZC-a STEM.  Ciljevi IRI radne skupine su:

 • Prikupiti repozitorij materijala s primjerima dobre prakse u radu s potencijalno darovitom i drugom djecom u odgojno-obrazovnom sustavu RH (dokumenti, programi, projekti, izvanškolske i izvannastavne aktivnosti)
 • Osmisliti i provesti istraživanja u području odgoja i obrazovanja, a koja će biti usmjerena na izazove u radu s potencijalno darovitim i ostalim učenicima te njihova rješenja
 • Izraditi razvojni plan na području na kojem se provodi Jadranski RZC STEM, i šire, a koji će voditi razvoju i inovacijama u području odgoja i obrazovanja, na dobrobit svih dionika. Ciljane skupine su učenici, odgojno-obrazovni djelatnici te uža i šira zajednica.

    1. Opći uvjeti prijave

Na natječaj za sudjelovanje u radu IRI radne skupine mogu se prijaviti stručnjaci u području odgoja i obrazovanja te povezanih industrija i to kao:

 • pojedinci
 • timovi (do pet članova, prijavljuje se samo voditelj tima)
 • udruge, ustanove i institucije (potpis partnerskog ugovora o suradnji s Jadranskim RZC STEM)
 • zainteresirani potencijalni suradnici (tvrtke, lokalna i regionalna zajednica) koji žele doprinijeti dugoročnoj održivosti razvoju sustava izvrsnosti financiranjem i drugim oblicima podrške

    2. Specifični uvjeti prijave

Pojedinci, timovi i institucije koje će se uzeti u obzir za sudjelovanje u radu IRI radne skupine

trebaju:

 • Objasniti svoju motivaciju za sudjelovanje u IRI radnoj skupini
 • Navesti dosadašnje stručno iskustvo i navesti u čemu vide svoj doprinos (npr. primjer dobre prakse, izrada i provedba istraživačkog i/ili razvojnog plana, plan provedbe i podrške inovacijama)
 • Navesti sažeto konkretan primjer dobre prakse, plan/ideju istraživanja, projekta, plana razvoja i/ili inovacije koji će demonstrirati stručnost i motivaciju prijavitelja za sudjelovanje u IRI radnoj skupini.

    3.Način prijave

Pojedinac ili predstavnik tima, udruge, ustanove ili institucije prijavljuje se popunjavanjem obrasca na https://forms.gle/4rMFfFkJFzSxjmP77

Rok za prijavu po ovom natječaju je 10. lipnja 2023. godine do 23.59 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.

   4.Odabir

Odabir između pristiglih prijava vrši Povjerenstvo IRI radne skupine Jadranskog RZC STEM. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih sudionika IRI radne skupine ovisi o planiranom proračunu.

Kriteriji bodovanja su sljedeći:

 • Motivacija (5 bodova)
 • Stručno iskustvo (5 bodova)
 • Plan/ideja – doprinos ciljevima projekta (10 bodova)

   5.Koristi od sudjelovanja u radu IRI radne skupine

Sudjelovanjem u radu IRI radne skupine, osim doprinosa razvoju Jadranskog RZC STEM, razvoja, uključeni pojedinci, timovi, udruge, ustanove i institucije dobivaju priliku za:

5.1. Sudjelovanjem u aktivnostima i edukacijama u sklopu Jadranskog RZC STEM

5.2. Priliku za osobni razvoj kroz rad IRI radne skupine, kao i za umrežavanje i razmjenu iskustava sa zainteresiranim i motiviranim kolegama

5.3. Priliku za sudjelovanje u kreiranju dugoročnih razvojnih planova i inovacija, kao i projekata povezanih s odgojem i obrazovanjem, čiji aktivni sudionici mogu biti.

 

Veselimo se vašim prijavama i nadamo se da ćete prepoznati ovu jedinstvenu priliku za osobni i društveni razvoj,

 

 

 

                           Ravnatelj

                                                                               _____________________

                         Ivica Zelić, prof.

 

KLASA: 602-11/23-01/28

Ur.br.2181/267-23-01-01

Split, 9. svibnja 2023. godine

27.04.2023.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

 

KLASA: 112-01/23-01-06

UR.BR.: 2181/267-23-01-01

Split, 27. travnja 2023.

 

Na temelju odredbi članka 36. i 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Upravno vijeće javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 27. travanj 2023.  godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 

Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

 

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: re/izbor, mandatno razdoblje od četiri godine

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 27. travnja 2023.  Natječaj vrijedi do: 11. svibnja 2023.

 

OPIS POSLA:

 • rukovodi CI SDŽ
 • zastupa CI SDŽ
 • odgovara za stručni rad CI SDŽ
 • odlučuje o pojedinačnim pravima radnika u slučajevima utvrđenim zakonom i općim aktima CISDŽ
 • sastavlja plan i program rada i razvoja CI SDŽ i predlaže ga Upravnom
 • sastavlja Financijski plan i godišnji proračun CI SDŽ i predlaže ga Upravnom
 • odobrava planove i programe rada stručnih tijela i programa s dionicima
 • organizira rad i sistematizira poslove i radne zadatke u CI SDŽ
 • osigurava vanjske izvore financiranja
 • predlaže Upravnom vijeću imenovanje članova Središnjeg povjerenstva
 • osniva Povjerenstva i imenuje voditelje istih
 • prati realizaciju planova i programa CI SDŽ te podnosi izvještaj o istom Upravnom vijeću CI SDŽ
 • sudjeluje u radu Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja i daje prijedloge za njegove sastanke
 • upravlja ostvarenjem programa i financijskog plana CI SDŽ
 • utvrđuje prijedloge Upravnom vijeću na razmatranje i donošenje te izvješća, odluke i druge dokumente iz svoje i nadležnosti Upravnog vijeća
 • realizira i druge poslove i ostvaruje druga prava u cilju uspješnog rukovođenja CI SDŽ

 

UVJETI :

 1. visoka stručna sprema
 2. ispunjavanje uvjeta za rad na radnom mjestu nastavnika
 3. najmanje 5 (pet) godina iskustva u odgojno-obrazovnom radu te na rukovodećim poslovima u sustavu odgoja i obrazovanja
 4. iskustvo na poslovima upravljanja projektima iz vanjskih izvora financiranja (poznavanje projektnog ciklusa: osmišljavanje, prijava, upravljanje te izvještavanje o projektima) te iskustvo rada u međunarodnim timovima

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 4. Dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja istog
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci 6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 6. Dokaz o minimalno 5 (pet) godine radnog iskustva u u odgojno-obrazovnom radu te na rukovodećim poslovima u sustavu odgoja i obrazovanja
 7. Dokaz o ispunjavanju uvjeta za rad na radnom mjestu nastavnika
 8. Dokaz iskustva na poslovima upravljanja projektima iz vanjskih izvora financiranja te iskustvo rada u međunarodnim timovima
 9. 10. Prijedlog okvirnog programa rada CI SDŽ za mandatno razdoblje

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu:

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

 „Natječaj za ravnatelja/icu Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije – ne otvaraj“ .

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27. travnja 2023., a ističe zaključno s danom 11. svibnja 2023.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 Ilija Krišto, prof.

11.04.2023.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

 

KLASA: 602-01/23-01/01

UR.BR.: 2181/267-23-01-01

Split, 11. travnja 2023.

 

 1. Osnovnim školama kojima je osnivač SDŽ
 2. Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Split
 3. Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Makarska
 4. Srednjim školama
 5. Odgojno-obrazovnim ustanovama drugih osnivača
 • svima

n/p ravnatelja

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČENIKA NA TESTIRANJE I STJECANJE STATUSA

POLAZNIKA CENTRA IZVRSNOSTI:

 

MATEMATIKE

NOVIH TEHNOLOGIJA i INFORMATIKE

PRIRODOSLOVLJA

 

VAŽNO

 1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) provodi javni poziv za stjecanje statusa polaznika u programima CI SDŽ čime omogućava visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima sudjelovanje u aktivnostima unutar programa CI, koji su sljedeći:

 1. Centar izvrsnosti matematike
 2. Centar izvrsnosti novih tehnologija i informatike
 3. Centar izvrsnosti prirodoslovlja

U rad programa pojedinih CI uključuju se:

 1. visokomotivirani i potencijalno daroviti učenici odabrani putem testiranja (temeljem postignutog rezultata)
 2. polaznici koji su stekli pravo direktnog upisa (temeljem praćenja i vrednovanja postignuća polaznika upisanih u prethodnim godinama).

Ovim javnim pozivom pozivamo sve škole da na testiranje za stjecanje statusa polaznika programa CI SDŽ prijave svoje učenike zainteresirane za sudjelovanje u programima.

 

I. Opći i specifični uvjeti prijave

 

Zainteresirani polaznici mogu se prijaviti za sudjelovanje u sljedećim programima za školsku godinu 2023./2024. (napomena: prijavljuje se razred koji učenici pohađaju u ovoj školskoj godini)

Centar izvrsnosti matematike

 • polaznici 6. razreda OŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 5. razreda
 • polaznici 7. razreda OŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 6. razreda
 • polaznici 8. razreda OŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 7. razreda
 • polaznici 1. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 8. razreda
 • polaznici 2. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 1. razreda SŠ
 • polaznici 3. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 2. razreda SŠ
 • polaznici 4. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 3. razreda SŠ

Centar izvrsnosti novih tehnologija i informatike

 • polaznici 7. razreda OŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 6. razreda
 • polaznici 8. razreda OŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 7. razreda
 • polaznici 1. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 8. razreda
 • polaznici 2. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 1. razreda SŠ
 • polaznici 3. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 2. razreda SŠ

Centar izvrsnosti prirodoslovlja

 • polaznici 7. razreda OŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 6. razreda
 • polaznici 8. razreda OŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 7. razreda
 • polaznici 1. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 8. razreda
 • polaznici 2. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 1. razreda SŠ
 • polaznici 3. razreda SŠ – prijavljuju se na testiranje kao učenici 2. razreda SŠ

Napomena: Kao i do sada, učenik može pristupiti testiranju za upis u više programa CI SDŽ, ali prilikom prijave bira prioritetno područje u koje želi biti upisan. 

Nakon testiranja i provedbe svih postupaka odabira, polaznici koji su ostvarili pravo sudjelovanja u više centara, a s obzirom da se nastava u centrima odvija u isto vrijeme, prema prioritetu odabira centra prilikom prijava, bit će raspoređeni u izabrani Centar izvrsnosti.

 

II. Postupak prijave

 

1. Prijave polaznika za sudjelovanje u programima CI SDŽ vršit će se elektroničkim putem, putem aplikacije MIA https://app.e-mia.hr/.

 Zadužena osoba (razrednik, predmetni nastavnik, stručna služba škole ili članovi Tima za darovite) u matičnim školama elektroničkim putem vrše unos podataka (ime i prezime kandidata te razred kao i mail adresu roditelja/staratelja) i obavljaju prijavu za sve kandidate  (https://ci-sdz.hr/prijavite-ucenike-na-testiranje-aplikacija-mia/).

 

2. Nakon izvršene prijave škole, roditeljima prijavljenih učenika na e-mail adresu koja je navedena u prijavi dolazi poveznica, korisničko ime i lozinka te upute za korištenje aplikacije. Roditelji učenika dužni su potpisati privolu u elektroničkom obliku te provjeriti i upisati podatke o djetetu koji su dostupni u aplikaciji. Upute o korištenju aplikacije za roditelje/staratelje možete pronaći na našim stranicama (https://ci-sdz.hr/prijavite-ucenike-na-testiranje-aplikacija-mia/).

 

3. Prijava je dovršena kada su roditelji potpisali privolu, čime se status učenika u aplikaciji mijenja u PRIHVAĆENO, što matična škola može provjeriti putem aplikacije.

Prijave su otvorene od 11. travnja 2023. godine. Rok za prijavu kandidata istječe u ponedjeljak, 8. svibnja 2023. godine u 12,00 kada će poveznica za prijavu biti zatvorena.

 

III. Raspored testiranja

 

Testiranja učenika koji žele steći status polaznika obavit će se u on-line okruženju, prema sljedećem rasporedu:

 1. Centar izvrsnosti novih tehnologija i informatike: 20. svibnja 2023. godine na platformi Edux s početkom u 9.00
 2. Centar izvrsnosti matematike: 27. svibnja 2023. godine na platformi Edux s početkom u 9.00
 3. Centar izvrsnosti prirodoslovlja: 27. svibnja 2023. godine na platformi Edux s početkom u 11.00

O točnom vremenu i postupku održavanja testiranja svi prijavljeni kandidati bit će pravodobno obaviješteni mailom i objavom na službenim stranicama CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

 

IV. Rezultati odabira polaznika

 

Odluka o sastavu, organizaciji i broju polaznika u grupama za rad u programima CI SDŽ bit će donesena nakon završetka odabira polaznika, a prema broju polaznika, mentora, mogućnostima a i uvjetima rada za svaki centar posebno.

Rad u Centrima izvrsnosti planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata. Nastava će se odvijati u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju. Sve detalje o programima možete pronaći na (https://ci-sdz.hr/centri-izvrsnosti/).

 

Molim vas, potaknite potencijalno darovite učenike na prijavu na ovaj poziv i osigurajte u svojim školama sve uvjete za njihovu prijavu na testiranje.

 

Veselimo se budućoj suradnji!

 

S poštovanjem,

                                                                                                                  Ravnatelj

                                                                                                                _________________

   Ivica Zelić, prof.

14.02.2023.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/23-01-04

UR.BR.: 2181/267-23-01-01

Split, 14. veljače 2023.

 

Na temelju odredbi članka 36. i 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 14. veljače 2023.  godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI SAVJETNIK

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno (uz probni rad od 30 dana)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 14.veljače 2023.  Natječaj vrijedi do: 21. veljače 2023.

 

OPIS POSLA:

 • izvršava poslove izrade i vođenja pojedinih projekata ili segmenata programa ili segmenata poslovanja, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu ravnatelja,
 • odgovoran je za ostvarivanje rezultata cijelog projekta i koordinaciju projektnog tima,
 • praćenje napretka projekta prema predviđenim aktivnostima,
 • mjesečna analiza predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva,
 • redovito izvještavanje o postignutim rezultatima, izrada internih, narativnih i financijskih izvješća,
 • definiranje i nadzor kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti projekta,
 • komunikacija s ugovornim tijelom,
 • upravljanje partnerskim odnosima,
 • brine o pravovremenom izvršenju aktivnosti u svom djelokrugu te brine da se on izvršava na što ekonomičniji način,
 • predlaže angažiranje vanjskih suradnika te izvještava o njihovom radu,
 • neposredno kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima iz svih ustrojstvenih jedinica, s ustanovama, partnerima te drugim pravnim i fizičkim osobama vezano uz svoj djelokrug,
 • prikuplja, obrađuje i pohranjuje materijale, dokumente i druge važne stvari koje su nastale u okviru njegovog područja rada,
 • prati objave domaćih i inozemnih natječaja za predaju projekata i programa sukladno strateškim i operativnim planovima organizacije
 • koordinira pripremu materijala prije donošenja odluke o prijavi projekata za međunarodne i nacionalne natječaje, sistematizira podatke te priprema concept papers
 • zadužen/a za razvoj novih projektnih ideja u području obrazovnih politika u suradnji s timom Ustanove
 • zadužen/a za u organizaciju projektnih sastanaka, konferencija, seminara, edukacija i radionica
 • izrada provedba, obrada i izvješćivanje u osiguranju kvalitete
 • izrada i provedba edukacijskih programa
 • sudjeluje u izradi razvojnih planova
 • obavlja i druge poslove koji odgovaraju stručnoj spremi, znanjima i vještinama te obavlja ostale poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa Centra po nalogu Ravnatelja

UVJETI :

 • Visoka stručna sprema, MBA, Magisterij, Magistar struke
 • Viša stručna sprema, Stručni prvostupnik, Sveučilišni prvostupnik, Stručni specijalist
 • društveni/ humanistički smjer
 • minimalno 5 godina, iskustvo u odgoju i obrazovanju i na poslovima vezanim uz upravljanje velikim projektima financiranih sredstvima EU (poznavanje projektnog ciklusa: osmišljavanje, prijava, upravljanje te izvještavanje o projektima) te iskustvo rada u međunarodnim timovima
 • korištenje min. 1 stranog jezika, prednost engleskog jezika u govoru i pismu
 • korištenje računalnog paketa MS Office   (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • korištenje sustava za e-učenje na bazi Moodlea

PREDNOST:

 • završena edukacija za EU projekte
 • održavanje edukacija za pripremu i provedbu EU projekata

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci 5. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 5. Dokaz o naprednom poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu
 6. Uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata
 7. Dokaz o minimalno 5 (pet) godine radnog iskustva u odgoju i obrazovanju i na poslovima vezanim uz upravljanje velikim projektima financiranih sredstvima EU

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Ruđera Boškovića 25, 21 000 Split: „Za natječaj – radno mjesto VIŠI SAVJETNIK “ .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14. veljače 2023, a ističe zaključno s danom 21. veljače 2023.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

 

20.12.2022.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/22-01-15

UR. BR.: 2181/267-22-01-01

Split, 20. prosinca 2022.

 

Na temelju odredbi članka 36. i 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 20. prosinca 2022.  godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno (uz probni rad od 30 dana)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 20. prosinca 2022.  Natječaj vrijedi do: 27. prosinca 2022.

 

OPIS POSLA:

 • izrađuje godišnji financijski plan / budžet Centra
 • zajedno sa djelatnicima izrađuje financijske planove po programima, projektima, odjelima i izvorima financiranja te prati njihovo izvršenje
 • razrađuje plan likvidnosti te planira angažman obrtnih sredstava
 • sastavlja godišnja i periodična financijska izvješća, statistička izvješća, izvješća i analize poslovanja za upravno vijeće i Ravnatelja, zakonska izvješća, te izvješća za potrebe Poreznih organa, FINE i ostalih institucija
 • osigurava matične podatke za info-podršku financijsko računovodstvenim poslovima
 • organizira i nadzire obavljanja kunskog i deviznog platnog prometa
 • vodi računa o zaduženju Centra; analizira bonitet bilance poslovanja
 • organizira i nadzire blagajničko poslovanje, glavne i pomoćne knjige te porezno računovodstvo
 • vrši otvaranje i zatvaranje obračunskog perioda i poreznog perioda
 • kontrolira računovodstvena usklađenja
 • koordinira  fakturiranje
 • prati i primjenjuje zakonske propisa iz područja poreza, računovodstva i financija
 • priprema porezne obračune i porezne evidencije
 • sudjeluju u godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja, knjiži inventurne razlike i otpis vrijednosti
 • kontrolira obračune putnih naloga
 • vodi postupak prijave i odjave zaposlenika na HZZO i HZMO
 • vrši obračun plaća, naknada plaća te drugih prava prema ugovorima i propisima vezanim za zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • vrši obračun isplate za angažman vanjskim suradnicima prema ugovoru o djelu, obračunava isplate članovima Upravnog vijeća
 • vodi naplatu potraživanja
 • koordinira rad s knjigovođom
 • obavlja ostale poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa Centra po nalogu Ravnatelja

UVJETI :

 • Visoka stručna sprema, MBA, Magisterij, Magistar struke
 • Viša stručna sprema, Stručni prvostupnik, Sveučilišni prvostupnik, Stručni specijalist
 • ekonomski smjer
 • 2  godine, min. 1 godina  u financijama i/ili računovodstvu/knjigovodstvu
 • korištenje min. 1 stranog jezika, prednost engleskog jezika u govoru i pismu
 • korištenje računalnog paketa MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • korištenje računovodstvenog programa

PREDNOST:

 • vozačka dozvola – B kategorija
 • odlično poznavanje računovodstva, oporezivanja i financija, dobro poznavanje standarda financijskog izvještavanja

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 5. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Ruđera Boškovića 20/2, 21 000 Split s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK “ .

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 20. prosinca 2022., a ističe zaključno s danom 27. prosinca 2022.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

Završeni natječaji i pozivi

16.12.2022.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/22-01-14

UR. BR.: 2181/267-22-01-01

Split, 16. prosinca 2022.

 

Na temelju odredbi članka 36. i 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 16. prosinca 2022.  godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI ASISTENT

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno za vrijeme trajanja projekta (uz probni rad od 30 dana)

 

Radno vrijeme: 8 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 16. prosinca 2022.  Natječaj vrijedi do: 23. prosinca 2022.

 

OPIS POSLA:

 • Sudjeluje u poslovima provedbe i koordinacije pojedinih projekata ili segmenata programa ili segmenata poslovanja, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po potrebi i nalogu nadređenog
 • odgovoran je za ostvarivanje rezultata segmenata projekta i koordinaciju projektnih dionika
 • sudjeluje u praćenju napretka segmenata projekta prema zadanim aktivnostima
 • redovito izvještava o postignutim rezultatima, sudjeluje u izradi internih, narativnih i financijskih izvješća
 • sudjeluje u provjeri ostvarenja definiranih kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti projekta
 • brine o pravovremenom izvršenju aktivnosti u svom djelokrugu te brine da se on izvršava na što ekonomičniji način
 • po potrebi sudjeluje u provedbi radnih dogovora sa suradnicima, vezano uz svoj djelokrug
 • prikuplja, obrađuje i pohranjuje materijale, dokumente i druge važne stvari koje su nastale u okviru njegovog područja rada
 • prati objave domaćih i inozemnih natječaja za predaju projekata i programa sukladno strateškim i operativnim planovima organizacije
 • sudjeluje u pripremi materijala prije donošenja odluke o prijavi projekata za međunarodne i nacionalne natječaje, sistematizira podatke te priprema concept papers
 • sudjeluje u razvoju novih projektnih ideja u području obrazovnih politika u suradnji s timom Ustanove
 • sudjeluje u provedbi projektnih sastanaka, konferencija, seminara, edukacija i radionica te prikupljanju dokumentacije za iste
 • sudjeluje u izradi, provedbi, obradi i izvješćivanju u osiguranju kvalitete
 • obavlja i druge poslove koji odgovaraju stručnoj spremi, znanjima i vještinama te obavlja ostale poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa Centra po nalogu Ravnatelja

UVJETI :

 • Visoka stručna sprema, MBA, Magisterij, Magistar struke
 • Viša stručna sprema, Stručni prvostupnik, Sveučilišni prvostupnik, Stručni specijalist
 • društveni/ humanistički smjer
 • minimalno 1 godina iskustva na poslovima vezanim uz upravljanje velikim projektima financiranih sredstvima EU (poznavanje projektnog ciklusa: osmišljavanje, prijava, upravljanje te izvještavanje o projektima) te iskustvo rada u međunarodnim timovima
 • korištenje računalnog paketa MS Office   (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • korištenje sustava za e-učenje na bazi Moodlea
 • korištenje min. 1 stranog jezika, prednost engleskog jezika u govoru i pismu

PREDNOST:

 • vozačka dozvola – B kategorija
 • sudjelovanje na Erasmus+ projektu

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 5. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 6. Dokaz o radu na EU projektima

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Ruđera Boškovića 20/2, 21 000 Split s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto VIŠI ASISTENT “ .

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. prosinca 2022., a ističe zaključno s danom 23. prosinca 2022.

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

14.10.2022.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

Klasa: 602-01/22-01/07

Ur.Broj: 2181/267-22-01-01

Split, 14. listopada 2022.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 14. listopada 2022. donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika za šk.god. 2022./23.

 

VAŽNO

 1. Izrazi poštovani, nastavnik i edukator koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju potencijalno darovitih učenika, a u sklopu svojih aktivnosti osigurava i podršku odgojno-obrazovnim djelatnicima koji s tim učenicima svakodnevno rade. S tim ciljem, svake godine organiziramo ciklus edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike svih profila u sklopu programa Nastavnik za nastavnika.

Ovim natječajem pozivamo sve odgojno-obrazovne djelatnike (u daljnjem tekstu: edukatori) koji imaju iskustva, motiva i želje svoja znanja prenijeti ostalim kolegama, prijavite se za sudjelovanje u ovogodišnjem programu Nastavnik za nastavnika. Kroz predavanja i radionice prenose se primjeri dobre prakse, znanja i vještine koji su direktno primjenjivi u učionici.

Edukacije su besplatne za sve odgojno-obrazovne djelatnike, a kako smo vidjeli prošlih godina, ovakav način razmjene znanja, vještina i primjera dobre prakse izaziva jako pozitivnu reakciju kako sudionika tako i edukatora.

 

Predviđena područja edukacije koja bi se organizirala u školskoj godini 2022./23. su:

 

 1. Upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju u odgojno-obrazovnom procesu
 2. Integracija suvremenih metoda i oblika rada u obrazovni proces (aktivne metode učenja i poučavanja, mentorski rad, projektna nastava…)
 3. Rad s visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima (identifikacija, metode i oblici rada u različitim područjima darovitosti – STEM, IKT, umjetnost…, pružanje potpore cjelovitom razvoju)
 4. Razvoj kompetencija u području poduzetništva, aktivnog građanstva, kulturne svijesti i izražavanja
 5. Socio-emocionalna podrška u odgojno-obrazovnom sustavu (svi dionici odgojno-obrazovnog sustava, od učenika, roditelja, nastavnika, ravnatelja, stručnih službi, …)
 6. ostalo, a po prijedlogu edukatora

Završetkom roka prijave potencijalnih edukatora, Stručno povjerenstvo Centra izvrsnosti SDŽ izvršit će odabir te u dogovoru s edukatorima objaviti program ovogodišnjih edukacija putem poveznice https://ci-sdz.hr/edukacije/ . Edukacije će se provoditi u periodu od siječnja do travnja 2023. godine, u klasičnim učionicama i/ili u on-line okruženju.

 

1.Opći uvjeti prijave

Na Natječaj se mogu prijaviti svi zainteresirani i motivirani odgojno-obrazovni djelatnici spremni za prenošenje znanja/iskustva drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Prijava na natječaj vrši se popunjavanjem prijavnog obrasca dostupnog na

https://forms.gle/ouphnQfXGJCXMhwg7, a prijave su otvorene do 31.10.2022. (23.59) nakon čega će poveznica za prijavu biti zatvorena.

 

2. Opis zaduženja edukatora

Edukatori u programu Nastavnik za nastavnika obavezni su:

2.1. Pripremiti i održati edukaciju (predavanje, radionica ili kombinirano predavanje i

radionica) u predviđenom terminu uživo ili u online okruženju.

2.2. Razrada vaše teme za određenu edukaciju mora razvijati najmanje dvije od 8 ponuđenih kompetencija (kompetencija pismenosti; kompetencija višejezičnosti; matematička kompetencija te kompetencija u prirodoslovlju, tehnologiji i inženjerstvu; osobna i socijalna kompetencija te kompetencija učenja kako učiti; kompetencija građanstva; poduzetnička kompetencija; kompetencija kulturne svijesti i izražavanja).

2.3. Ustupiti korištene materijale (ppt prezentacije predavanja/radionice) za objavu na

stranicama CI SDŽ kako bi svi materijali bili dostupni zainteresiranim odgojno-obrazovnim djelatnicima.

2.4. Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema kriterijima CI SDŽ.

 

3. Naknada za rad

Sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika CI SDŽ za edukatore donosi financijske, ali i brojne  druge koristi.

3.1. Edukatori u programu CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 195 kn/sat (bruto2) po školskom satu za održanu edukaciju.

3.2. Sudjelovanjem u aktivnostima u programima CI SDŽ edukatori/sudionici ostvaruju i dodatne bodove za napredovanje u zvanju (npr. bodovi za objavu materijala u priručniku i/ili na našim službenim stranicama).

 

4. Odabir edukatora za rad u programima CI SDŽ

Ovaj program CISDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir edukatora temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija. Obavijest o odabranim edukatorima bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava.

 

Sve navedeno provodi se u svrhu razmjene iskustava nastavnika i stručnih suradnika te kao poticaj cjeloživotnom učenju i konstantnom unapređenju odgojno-obrazovnog sustava. U programima edukacije, a temeljem prijava, moći će sudjelovati odgojno-obrazovni djelatnici, ovisno o vlastitim interesima i mogućnostima.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem info@ci-sdz.hr te pratite aktivnosti CI SDŽ:

našim službenim stranicama www.ci-sdz.hr

te na Facebooku ((https://www.facebook.com/cisdz.hr),

Instagramu (https://www.instagram.com/centar_izvrsnosti_sdz/)

YouTube-u  (https://www.youtube.com/channel/UCNllcpaomfZlipYgeiaT7Gg)

Veselimo se budućoj suradnji!

S poštovanjem,

Ravnatelj CI SDŽ

_________________

Ivica Zelić, prof.

4.10.2022.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/22-01-13

UR.BR.: 2181/267-22-01-01

Split, 4. listopada 2022.

 

Na temelju odredbi članka 36. i 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 4. listopada 2022. godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ASISTENTA

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno (uz probni rad od 30 dana)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 4. listopada 2022.  Natječaj vrijedi do: 12. listopada 2022.

 

OPIS POSLA:

 

 • sastavljanje godišnjih i periodičnih izvješća i analiza
 • sudjelovanje u provedbi istraživanja
 • provođenje unosa podataka
 • provođenje obrade i analize podataka
 • sudjelovanje u pisanju znanstvenih radova
 • pregledavanje relevantne literature
 • komuniciranje s korisnicima usmeno i pisano
 • provođenje postupka prikupljanja podataka za evaluaciju aktivnosti CI SDŽ
 • sudjelovanje u sastavljanju godišnjih evaluacijskih izvješća svih aktivnosti CI SDŽ
 • obavljanje i drugih poslova koji odgovaraju stručnoj spremi, znanjima i vještinama te obavljanje ostalih poslova koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa Centra po nalogu Ravnatelja/koordinatora poslovanja/višeg savjetnika/savjetnika

 

UVJETI :

 

 • Visoka stručna sprema, MBA, Magisterij, Magistar struke
 • Viša stručna sprema, Stručni prvostupnik, Sveučilišni prvostupnik, Stručni specijalist
 • Profesor/magistar psihologije ili društvenog smjera
 • korištenje min. 1 stranog jezika, prednost engleskog jezika u govoru i pismu
 • informatička pismenost  ( korištenje računalnog paketa MS Office; korištenje paketa za statističku obradu podataka (STATISTICA; SPSS); korištenje sustava za e-učenje na bazi Moodlea)

 

PREDNOST:

– autor ili koautor objavljenog znanstvenog članka iz područja društvenih znanosti, polje psihologije

– radno iskustvo u području rada s darovitima

– poznavanje rada u programskom jeziku (R-studio, PYTHON…)

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 5. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 6. Dokaz o naprednom poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu
 7. Dokaz o poznavanju programskih jezika
 8. Dokaz o objavljivanju znanstvenih radova/članaka
 9. Dokaz o radu s darovitim učenicima

 

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Ruđera Boškovića 20/2, 21 000 Split: „Za natječaj – radno mjesto ASISTENT“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 4. listopada 2022., a ističe zaključno s danom 12. listopada 2022.

 

 

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

 

9.9.2022.

U sklopu projekta „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“ – Jadranski RZC STEM raspisuje se 

 

NATJEČAJ za financiranje programa 

 

 •  ,,Dalmatinski suvenir” unutar učeničkih zadruga koje djeluju u 

odgojno-obrazovnim ustanovama na području SDŽ za šk.god.2022./23. 

 •  ,,Lički suvenir“ unutar učeničkih zadruga koje djeluju u 

odgojno-obrazovnim ustanovama na području LSŽ za šk.god.2022./23. 

 • ,,Čuvari baštine” za izbor školskih projekata za sudjelovanje u programu „Čuvari baštine“  na području SDŽ za šk.god.2022./23.
 • ,,Čuvari baštine” za izbor školskih projekata za sudjelovanje u programu „Čuvari baštine“   na području LSŽ za šk.god.2022./23.

 

 

Programi se provode u sklopu aktivnosti „Razvoj i provedba obrazovnih programa, izvannastavnih i/ili izvanškolskih aktivnosti za učenike u IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu“ u projektu „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva“ – Jadranski RZC STEM. Projekt je dodijeljen u sklopu poziva Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području – Komponenta B, financiranog iz programa EGP (Europski gospodarski pojas) financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. – 2021. Upravitelj programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Također, financirat će se i iz predviđenih proračunskih sredstava Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. 

 

Aktivnost 1.) i 2.)

Programima „Dalmatinski suvenir“ i ,,Lički suvenir“ cilj je poticanje i razvijanje kreativnosti, inicijative i poduzetništva kod potencijalno darovite djece i mladih. Programi se odvijaju u matičnim školama u okviru postojećih učeničkih zadruga unutar SDŽ i LSŽ, a cilj programa je omogućiti djeci i mladima koji pokazuju interes i darovitost u području poduzetništva razvoj poduzetničkih kompetencija kroz iskustvo stvaranja cjelovitog proizvoda, od ideje, preko izrade i proizvodnje, do marketinga i prodaje. 

 

Cilj ovog natječaja je sufinanciranje programa učeničkih zadruga koje djeluju u odgojno-obrazovnim ustanovama na području SDŽ i LSŽ kroz financiranje otkupa proizvoda učeničkih zadruga u iznosu do najviše 20.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi.

 

 • Opći uvjeti prijave

Na natječaj za sudjelovanje u programu „Dalmatinski suvenir“ i ,,Lički suvenir” zainteresirane škole prijavljuju voditelji učeničkih zadruga. Prijaviti se mogu sve odgojno-obrazovne ustanove s područja SDŽ i LSŽ koje imaju osnovanu učeničku zadrugu te motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole.

 

 • Specifični uvjeti prijave

Proizvodi koji će se uzimati u obzir za otkup trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 1. Proizvodi moraju imati poveznicu s podnebljem u koji su nastali.
 2. Prodajna vrijednost pojedinog proizvoda prijavljenog na natječaj ne smije prelaziti 100 kuna.
 3. Ukoliko se radi o jestivim proizvodima moraju biti sukladni Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), a trajnost im ne smije biti manja od 12 mjeseci od dana dostave naručitelju.
 4. Prijavom pristajete na sudjelovanje u aktivnostima povezanim sa promocijom proizvoda: Festivalu izvrsnosti, Sajmu učeničkih proizvoda i slično. 

 

 1. Način prijave

Voditelj učeničke zadruge prijavljuje se na natječaj ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/VXAz7T9QV9F6SkWF7  

Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 26. rujna 2022. godine do 23.59 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena. 

 

 • Odabir 

Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo CI SDŽ. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih učeničkih zadruga ovisi o planiranom proračunu.

Kriteriji bodovanja su sljedeći:

 1. Opis proizvoda (5 bodova)

Kratki opis proizvoda koji planirate izraditi te jasno ukažite poveznicu s ciljevima vaše učeničke zadruge te korisnost proizvoda kao suvenira. Ukoliko se radi o postojećem proizvodu u prilogu možete poslati fotografije proizvoda i sve što smatrate relevantnim za ocjenu kvalitete proizvoda. Definirajte ekonomski utemeljenu prodajnu cijenu proizvoda i broj komada koji možete ponuditi. Ukoliko imate fotografije postojećih proizvoda pošaljite ih na e-mail info@ci-sdz.hr 

 1. Plan aktivnosti (5 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.). Objasniti na koji način učenici aktivno sudjeluju u procesu kreiranja proizvoda. 

 

4.3. Poticanje poduzetništva (5 bodova)

Kratko opišite na koji način sudjelovanje u ovom projektu potiče razvoj poduzetničkih kompetencija kod učenika i djelatnika vaše škole. Objasnite na koji način ćete potaknuti učenike na uključivanje u aktivnosti povezane s projektom te kako ćete ih uključiti u proizvodni proces. 

 

 1. Koristi od sudjelovanja u programu

Sudjelovanjem u ovom programu, osim razvoja kompetencija učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika te obogaćivanja školskog kurikuluma novom i poticajnom aktivnosti, uključeni odgojno- obrazovni djelatnici ostvaruju pravo na potvrde koje se boduju u svrhu napredovanja u zvanju i to:

5.1. Školski koordinator programa (jedan po školi) – 3 boda; 

5.2. Odgojno-obrazovni djelatnici – mentori, koji su uključeni u provedbu aktivnosti na razini škole (jedan mentor na najmanje 10 uključenih učenika; ovisno o organizaciji aktivnosti u školi) – 1 bod.

 

Aktivnosti 3.) i 4.)

Program „Čuvari baštine“ namijenjen je visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima u umjetničkom i humanističkom području, kao i svim učenicima koji su zainteresirani za projektnu nastavu, interdisciplinarni pristup, suradničko, istraživačko i inovativno učenje. Provodit će se kao aktivnost u matičnim školama, pod vodstvom koordinatora projekta – motiviranog, kreativnog i svestranog učitelja, nastavnika, stručnog suradnika ili ravnatelja.

    Cilj programa „Čuvari baštine“ je razvijanje inovativnosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, informacijske i digitalne pismenosti te sposobnosti za istraživački i suradnički rad kroz planiranje, provedbu i prezentaciju projekta u području baštine. Realizacijom ovakve vrste projekata uključene učenike i djelatnike potiče se u izgradnji osobnog, kulturnog i zavičajnog identiteta stvaranjem sadržaja vezanih uz materijalnu i nematerijalnu baštinu, usko vezano uz područje koje ih okružuje. 

 

Cilj ovog natječaja je sufinanciranje projekata škola na području SDŽ i LZŠ koji promoviraju lokalnu baštinu u okviru predložene teme s paušalnim iznosom 5.000,00 kuna po projektu.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na natječaj za sudjelovanje u programu „Čuvari baštine“ zainteresirane škole prijavljuje koordinator projekta kojeg za to ovlasti ravnatelj. Koordinator projekta može biti odgojno obrazovni djelatnik zaposlen u školi koju prijavljuje (učitelj, nastavnik, stručni suradnik, ravnatelj). Prijaviti se mogu sve škole s područja SDŽ i LSŽ koje imaju motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole. Dodijeljeni iznos može se koristiti za troškove povezive s projektom (tiskanje materijala, organizacija posjeta lokalitetima, promotivne akcije, kupnja potrebne opreme, honorari, sudjelovanje učenika i djelatnika na Festivalu izvrsnosti, Sajmovima i sl.). Paušalni iznos može i ne mora predstavljati ukupan trošak provedbe projekta. 

 

 

 

 

Nositelj programa ima pravo koristiti djela proizašla provedbom programa u svrhu promocije programa uz navođenje škole, mentora i učenika koji su sudjelovali u izradi.

 

 1. Specifični uvjeti prijave

Predloženi projekt treba biti u okviru ovogodišnje teme, a tema za školsku godinu 2022./23.

je Mudre glave, mlade ruke”, a odnosi se na prenošenje znanja i vještina starijih generacija na djecu i mlade. Toliko je znanja i vještina povezanih s lokalnom zajednicom, kulturom i baštinom pojedinog područja, koju su naši umirovljenici spremni i željni prenijeti na mlađe naraštaje, samo djeci i mladima treba probuditi interes. Projekti trebaju za cilj imati istraživanje i prijenos određenog znanja i/ili vještine na učenike škole u kojoj se projekt provodi. 

S obzirom na dosadašnje iskustvo, ne sumnjamo u vašu kreativnost pri izboru tema, u nadi da ćete krenuti od ideja i želja učenika. Od pletenja i vezenja do izgradnje suhozida, veselimo se vašim prijedlozima!

Pri odabiru projekata, u obzir ćemo uzeti projekte koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

2.1. U provedbu projekta uključena je barem jedna osoba starija od 64 godine

2.2. Projekt uključuje minimalno jednu radionicu kroz koju učenici stječu znanja i vještine, a koju provodi aktivni, stariji član/članovi zajednice (što više, to bolje). 

2.3. Projekt bi trebao povezati starije s djecom i mladima i unijeti promjenu u život zajednice- načine ostavljamo vašoj inovativnosti i kreativnosti. 

2.4. Projekt treba rezultirati minimalno jednim multimedijskim sadržajem koji na kreativan, inovativan i originalan način promovira temu predloženog projekta – npr. kratki film o druženju, radionici, izložbu i slično, a koji će se biti dio predstavljanja projekata na Festivalu izvrsnosti i drugim promotivnim aktivnostima programa. 

 

 1. Način prijave

Koordinator projekta prijavljuje se na natječaj ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/VXAz7T9QV9F6SkWF7 

Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 26. rujna 2022. godine do 23.59 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena. 

Prijavom pristajete na sudjelovanje u aktivnostima povezanim sa promocijom proizvoda: Festivalu izvrsnosti, Sajmu učeničkih proizvoda i slično. 

 

 1. Način odabira

Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Kriteriji bodovanja su sljedeći:

4.1. Opis projekta (10 bodova)

Kratki opis projekta. U opisu projekta boduje se inovativnost ideje i samostalnost učeničkog tima u provedbi projekta. Prednost se daje projektima koji obogaćuju živote svih članova zajednice, povezujući starije koji žele podijeliti svoja životna znanja i iskustva s djecom i mladima željnim učenja nečega novog o prostoru u kojem rastu, običajima svojih predaka, jedinstvenim vještinama koje pomalo izumiru i slično. 

 

 

4.2. Plan aktivnosti (10 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.). Boduju se originalnost obrade teme, suradnja s starijim osobama, udrugama i institucijama u lokalnoj zajednici te osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora u lokalnoj zajednici.

4.3. Prezentacija aktivnosti (10 bodova)

Kratko opišite na koji način će učenici prezentirati provedbu i konačni rezultat projekta. Boduje se način prezentacije s obzirom na kompleksnost izvedbe, npr. ppt kao niža razina kompleksnosti naspram filma, radionice, izložbe i slično. 

 

4.4. Primjenjivost i održivost projekta (10 bodova)

Na koji način će sudjelovanje u provedbi projekta obogatiti živote svih uključenih i promijeniti nešto u zajednici na bolje. Na koji način će sudjelovanje u projektu omogućiti uključenim učenicima i djelatnicima razvoj kompetencija te stjecanje novih/starih znanja i vještina.  Na koji će način rezultati projekta promovirati školu, lokalnu zajednicu i županiju u kojoj je nastala.

 

 1. Koristi od sudjelovanja u programu

Sudjelovanjem u ovom programu, osim razvoja kompetencija učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika te obogaćivanja školskog kurikuluma novom i poticajnom aktivnosti, uključeni odgojno- obrazovni djelatnici ostvaruju pravo na potvrde koje se boduju u svrhu napredovanja u zvanju i to:

5.1. Školski koordinator programa (jedan po školi) – 3 boda; 

5.2. Odgojno-obrazovni djelatnici – mentori, koji su uključeni u provedbu aktivnosti na razini škole (jedan mentor na najmanje 10 uključenih učenika; ovisno o organizaciji aktivnosti u školi) – 1 bod.

Odluka o školama odabranim za sudjelovanje u projektu „Čuvari baštine“ donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o natječaju obavijeste zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

 

Veselimo se budućoj suradnji,

Ravnatelj CI SDŽ/

Voditelj projekta 

_____________________

 

Ivica Zelić, prof.

1.9.2022.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije
Ruđera Boškovića 25
21 000 Split
Klasa: 602-11/22-01/31
Ur.broj: 2181/267-22-01-01
Split, 1. rujna 2022. godina

 

NATJEČAJ ZA PRIJAVU ŠKOLA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU USAVRŠAVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA

 

Poštovani,
kao aktivnost u projektu Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske (RZC PAN HR), u sklopu poziva Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području, financiranog iz programa EGP (Europski gospodarski pojas) financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. – 2021 provodi se program usavršavanja. Upravitelj programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Program usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s darovitim učenicima u okviru ovog projekta cjelovita je, strukturirana i na primjerima temeljena edukacija, a cilj joj je osiguravanje kompetencija za rad s darovitim učenicima, ali i izrada potrebne dokumentacije školama kako bi implementacija rada s darovitima bila sustavna, utemeljena i kvalitetno isplanirana. FInancijska sredstva za provedbu programa usavršavanja osigurana su u okviru projekta RZC PAN HR, što je jedinstvena prilika za besplatno stručno usavršavanje djelatnicima prijavljenih škola.

 

Prijava škola za sudjelovanje u programu usavršavanja obavlja se grupno na način da svaka škola imenuje koordinatora projekta, koji obavlja prijavu pet djelatnika (koordinator + četiri djelatnika) unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice.

 

1. Opći uvjeti prijave
Na Natječaj se mogu prijaviti osnovne škole koje imaju pet djelatnika motiviranih i spremnih
za stjecanje novih znanja i vještina kao i primjenu naučenog u rad s potencijalno darovitim učenicima.

2. Opis zaduženja škola
Škole koje žele sudjelovati u programu dužne su:

2.1.Imenovati koordinatora i prijaviti pet djelatnika, od kojih je barem jedan član stručne službe škole, po mogućnosti stručni suradnik psiholog.
2.2. Osigurati uključenim djelatnicima potporu u provedbi programa i uključiti aktivnosti iz projekta u zaduženja djelatnika.

Odgojno-obrazovni djelatnici koji žele sudjelovati u programu obavezni su:
2.3. Sudjelovati u edukaciji za rad s darovitim učenicima sa svim pripadajućim obvezama.

Program usavršavanja za rad s darovitim učenicima uključuje 150 sati (90 teorijske i 60 praktične), a provodilo bi se od rujna 2022. do siječnja 2023. godine. Po završenoj edukaciji uključene škole imale bi izrađenu potrebnu dokumentaciju za rad s darovitim učenicima te osposobljen Tim za darovite koji bi stečena znanja i vještine mogao implementirati u rad škole.

3. Koristi od sudjelovanja u programu

Sudjelovanje u ovom programu usavršavanja ima brojne koristi za uključene škole, njene djelatnike te naravno, roditelje i učenike.
3.1. Škole koje sudjeluju u programu imat će priliku unaprijediti svoj rad u području pružanja potpore darovitim učenicima, poticati razvoj svojih djelatnika, kao i osigurati adekvatnu potporu cjelovitom razvoju svojih učenika.
3.2. Odgojno-obrazovni djelatnici imat će osiguranu besplatnu kvalitetnu edukaciju, a koja je primjenjiva u njihovom svakodnevnom radu i osigurava bodove za napredovanje u zvanju kao i priliku za osobni rast i razvoj.
3.3. Primjena stečenih znanja i vještina imat će pozitivan efekt na cjeloviti razvoj kako darovitih tako i svih ostalih učenika.

4. Način prijave

Škola prijavljuje djelatnike za sudjelovanje u programu usavršavanja putem poveznice
https://forms.gle/FB85CcASUNue7HGu5
Rok za prijavu škola je 20. rujna 2022. u 23:59, kada će poveznica za prijavu biti zatvorena.

5. Odabir škola za sudjelovanje u projektu

Odabir škola vrši se temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija. Planirani broj škola koje mogu sudjelovati u projektu je najviše 15, odnosno 75 odgojno-obrazovnih djelatnika. Prednost će imati škole koje prijave Timove koji uključuju stručnog suradnika, učitelje/ice i nastavnike, odnosno nastavnike različitih predmeta.
Obavijest o odabranim školama bit će dostupna osam dana od završetka prijava, a edukacija započinje 30. rujna 2022. godine.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na info@ci-sdz.hr

 

Veselimo se budućoj suradnji,
s poštovanjem

Ravnatelj
Ivica Zelić, prof.

16.08.2022.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije
Ruđera Boškovića 25
21 000 Split
KLASA: 112-01/22-01-09
Ur.broj: 2181/267-22-01-01
Split, 16. kolovoza 2022.

 

Na temelju odredbi članka 36. i 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 16. kolovoza 2022.  godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠEG SAVJETNIKA

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno (uz probni rad od 30 dana)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 16. kolovoza 2022.  Natječaj vrijedi do: 23. kolovoza 2022.

 

OPIS POSLA:

 

– Vođenje poslova u uredu edukacijskih programa

– Organizacija provedbe izvanškolskih  programa CI SDŽ

– Organizacija, provedba i obrada rezultata testiranja za upise u programe CI SDŽ

– Koordinacija provedbe izvannastavnih programa CI SDŽ

– Izrada planova rada i kalendara šk. godine

– Komunikacija s voditeljima i mentorima u programima CI SDŽ

– Koordinacija provedbe programa edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike

– Nadziranje administrativnih i operativnih poslova ureda

– Sudjelovanje u izradi potvrda mentorima i polaznicima

– Kadrovski poslovi (izrada ugovora o djelu i radu, aneksi ugovora)

– Komunikacija i koordinacija sa svim odjelima u CI SDŽ

 

UVJETI :

– Visoka stručna sprema, MBA, Magisterij, Magistar struke,  Viša stručna sprema, Stručni prvostupnik, Sveučilišni prvostupnik, Stručni specijalist

–  društveno-humanističko područje, nastavnički smjerovi

– 5 godina radnog iskustva

– razumijevanje engleskog jezika u govoru i pismu

– iskustvo u upravljanju minimalno 1 (jednim) projektom financiranom iz vanjskih izvora financiranja

– iskustvo sudjelovanja u minimalno 1 (jednom) projektu financiranom iz vanjskih izvora financiranja

– radno iskustvo u školskoj ustanovi

– minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama

– informatička pismenost  (korištenje računalnog paketa MS Office  (Word, Excel, Power Point, Outlook, korištenje sustava za e-učenje na bazi Moodlea)

 

PREDNOST:

– minimalno 3 godine radnog iskustva u radu s potencijalno darovitom djecom

– vozačka dozvola – B kategorija

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama
 4. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 7. Dokaz iskustva u upravljanju minimalno 1 (jednim) projektom financiranom iz vanjskih izvora financiranja
 8. Dokaz iskustva sudjelovanja u minimalno 1 (jednom) projektu financiranom iz vanjskih izvora financiranja
 9. Dokaz o minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama
 10. Uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata
 11. Dokaz o minimalno 3 (tri ) godine radnog iskustva u radu s potencijalno darovitom djecom
 12. Dokaz radnog iskustva u trajanju od 5 godina

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Ruđera Boškovića 20/2, 21 000 Split s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto VIŠEG SAVJETNIKA  “ .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. kolovoza 2022., a ističe zaključno s danom 23. kolovoza 2022.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

 

KLASA: 112-01/22-01-11

Ur.broj: 2181/267-22-01-01

Split, 16. kolovoza 2022.

 

Na temelju odredbi članka 36. i 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 16. kolovoza 2022.  godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno (uz probni rad od 30 dana)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 16. kolovoza 2022.  Natječaj vrijedi do: 23. kolovoza 2022.

 

OPIS POSLA:

 

– Organizacija provedbe izvanškolskih  programa CI SDŽ

– Organizacija, provedba  obrada rezultata testiranja za upise u programe CI SDŽ

– Koordinacija provedbe izvannastavnih programa CI SDŽ

– Izrada planova rada i kalendara šk. godine

– Komunikacija s voditeljima i mentorima u programima CI SDŽ

– Koordinacija provedbe programa edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike

– Administrativni i operativni poslovi

– Izrada potvrda mentorima i polaznicima

– Komunikacija sa svim odjelima u Ustanovi

 

UVJETI :

– Viša stručna sprema, Stručni prvostupnik, Sveučilišni prvostupnik, Stručni specijalist, Visoka stručna sprema, MBA, Magisterij, Magistar struke

– društveni/humanistički smjer

– minimalno dvije godine na odgovarajućim poslovima i/ili minimalno 1 godina u području rada s potencijalno darovitima

– aktivno korištenje engleskog jezika

– iskustvo u provedbi EU projekata

 

PREDNOST:

– informatička pismenost (korištenje računalnog paketa MS Office   (Word, Excel, Power Point, Outlook, korištenje sustava za e-učenje na bazi Moodlea)

– minimalno 1 godina radnog  iskustva u organizaciji poslovanja

– minimalno 1 godina radnog iskustva u radu s potencijalno darovitom djecom

– radno iskustvo u institucijama EU

– vozačka dozvola – B kategorija

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 5. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 6. Dokaz o poznavanju i korištenju engleskog jezika
 7. Dokaz iskustva sudjelovanja u pripremi i provedbi EU projekata
 8. Dokaz iskustva u radu s potencijalno darovitom djecom
 9. Uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata
 10. Dokaz iskustva u radu institucija Europske unije

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 20/2 , 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije dana 16. kolovoza 2022.., a ističe zaključno s danom 23. kolovoza 2022.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

 

KLASA: 112-01/22-01-08

Ur.broj: 2181/267-22-01-01

Split, 16. kolovoza 2022.

 

Na temelju odredbi članka 36. i 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 16. kolovoza 2022.  godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠEG SAVJETNIKA PSIHOLOGA

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno (uz probni rad od 30 dana)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 16. kolovoza 2022.  Natječaj vrijedi do: 23. kolovoza 2022.

 

OPIS POSLA:

 

– izrađuje godišnji znanstveno-istraživački plan CI SDŽ

– razrađuje plan znanstveno-istraživačkih aktivnosti te dodjeljuje zadatke koji se odnose na njihovu realizaciju

– koordinira sastavljanje godišnjih i periodičnih izvješća i analiza

– planira i provodi istraživanja koja samostalno realizira CI SDŽ

– planira i koordinira provedbu istraživanja u suradnji s vanjskim dionicima

– organizira, nadzire i provodi obradu i analizu podataka

– osmišljava i provodi prijavu i izlaganja radova na domaćim i međunarodnim konferencijama

– osmišljava, koordinira i provodi pisanje znanstvenih radova

– sudjeluje u osmišljavanju razvojnog plana CI SDŽ

– sudjeluje u osmišljavanju i koordinaciji novih programa CI SDŽ

– osmišljava, koordinira i provodi postupke evaluacije svih aktivnosti CI SDŽ

– koordinira i provodi sastavljanje godišnjih evaluacijskih izvješća svih aktivnosti CI SDŽ

– komunicira s širom javnosti i medijima pri predstavljanju dijela aktivnosti CI SDŽ

– osmišljava i oblikuje pisane izvještaje, članke, kolumne koji služe predstavljanju i promociji rada CI SDŽ

– unaprjeđuje znanstveno-istraživačku djelatnost, evaluacijske postupke i aktivnosti CI SDŽ

– obavlja i druge poslove koji odgovaraju stručnoj spremi, znanjima i vještinama te obavlja ostale poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa Centra po nalogu Ravnatelja

 

UVJETI :

 

– Visoka stručna sprema, MBA, Magisterij, Magistar struke, Viša stručna sprema, Stručni prvostupnik, Sveučilišni prvostupnik, Stručni specijalist

– Profesor/magistar psihologije

– napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– minimalno pet godina u odgoju i obrazovanju, minimalno tri godine u području rada s potencijalno darovitima

– posjedovanje osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore za obavljanje psihološke djelatnosti

– informatička pismenost  ( korištenje računalnog paketa MS Office; korištenje paketa za statističku obradu podataka (STATISTICA; SPSS); korištenje sustava za e-učenje na bazi Moodlea)

 

PREDNOST:

– radno iskustvo u nastavi na studiju psihologije ili autor ili koautor objavljenog znanstvenog članka iz područja društvenih znanosti, polje psihologije.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama
 4. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 7. Dokaz o posjedovanje osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore za obavljanje psihološke djelatnosti
 8. Dokaz o naprednom poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu
 9. Uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata
 10. Dokaz o minimalno 3 (tri ) godine radnog iskustva u radu s potencijalno darovitom djecom
 11. Dokaz radnog iskustva u trajanju od 5 godina u odgoju i obrazovanju

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Ruđera Boškovića 20/2, 21 000 Split: „Za natječaj – radno mjesto VIŠI SAVJETNIK  PSIHOLOG“ .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. kolovoza 2022, a ističe zaključno s danom 23. kolovoza 2022.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

 

KLASA: 112-01/22-01-10

Ur.broj: 2181/267-22-01-01

Split, 16. kolovoza 2022.

 

Na temelju odredbi članka 36. i 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 16. kolovoza 2022.  godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOORDINATOR POSLOVANJA

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: na neodređeno (uz probni rad od 30 dana)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 16. kolovoza 2022.  Natječaj vrijedi do: 23. kolovoza 2022.

 

OPIS POSLA:

– Unapređenje i povećanje učinkovitosti poslovanja  CI SDŽ

– Uvođenje tehnoloških inovacija u organizaciju rada CI SDŽ

– Koordinacija rada odjela unutar CI SDŽ

– Provođenje mjera ZNR, zaštite od požara, zaštite okoliša

– Briga o tehničkoj ispravnosti i funkcionalnosti imovine i opreme  CI SDŽ

– Upravljanje i koordiniranje korištenja imovine i opreme  CI SDŽ

– Briga o tehničkoj zaštiti imovine

– Organizacija i koordinacija programa koji se organiziraju u  CI SDŽ

– Organizacija evenata i konferencija

– Praćenje administrativnih zadataka unutar tvrtke

– Usmena i pismena komunikacija s partnerima i korisnicima usluga

– Organizacija i praćenje zadataka timova unutar tvrtke

– Suradnja s projektnim timovima na njihovim zadacima

– Sudjelovanje u pripremi projekata

– Operativna provedba projektnih aktivnosti

– Koordinacija pripreme izvještaja o provedbi poslovnih zadataka i realizaciji projekata

 

 

UVJETI :

– Viša stručna sprema, Stručni prvostupnik, Sveučilišni prvostupnik, Stručni specijalist, Visoka stručna sprema, MBA, Magisterij, Magistar struke

–  tehnički ili društveni smjer

– 5 godina radnog iskustva / 1 godina na rukovodećim poslovima

– razumijevanje engleskog jezika u govoru i pismu

– iskustvo u provedbi programa financiranih iz javnih potreba

– radno iskustvo u školskoj ustanovi

– informatička pismenost   ( digitalna obrada i analiza podataka, korištenje sustava za e-učenje na bazi Moodlea)

– razumijevanje i vještina tržišnog komuniciranja u poslovnim procesima, iskustvo u istraživanju tržišta

 

PREDNOST:

– minimalno 3 godine radnog  iskustva u radu s potencijalno darovitom djecom

– minimalno 1 godina na rukovodećim poslovima

– vozačka dozvola – B kategorija

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 5. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 6. Dokaz iskustva u upravljanju minimalno 1 (jednim) projektom financiranom iz vanjskih izvora financiranja
 7. Dokaz iskustva sudjelovanja u minimalno 1 (jednom) projektu financiranom iz vanjskih izvora financiranja
 8. Dokaz o minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
 9. Uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata
 10. Dokaz radnog iskustva u radu s potencijalno darovitom djecom
 11. Dokaz radnog iskustva u trajanju od 5 godina

 

 

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Ruđera Boškovića 20/2, 21000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto KOORDINATOR POSLOVANJA.”

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. kolovoza 2022., a ističe zaključno s danom  23. kolovoza 2022.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

 

KLASA: 112-01/22-01-12

Ur.broj: 2181/267-22-01-01

Split, 16. kolovoza 2022.

 

Na temelju odredbi članka 36. i 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 16. kolovoza 2022.  godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNOG TEHNIČARA

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno (uz probni rad od 30 dana)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 16. kolovoza 2022.  Natječaj vrijedi do: 23. kolovoza 2022.

 

OPIS POSLA:

– sudjeluje u poslovima koji se odnose na tehničku podršku pri provedbi projekata i aktivnosti

– sudjeluje u poslovima koji se odnose na organizaciju projekata i aktivnosti CI SDŽ (unos podataka, umnožavanje i printanje materijala, promo materijali i pokloni i drugi poslovi)

– sudjeluje u unosu i obradi podataka (npr. asistira pri izradi izvješća)

– sudjeluje u tehničkom i organizacijskom dijelu pripreme i realizacije konferencija i festivala

– obavlja poslove u suradnji s drugim uredima, a prema potrebi i opsegu posla pojedinog ureda

– obavlja i druge poslove koji odgovaraju stručnoj spremi, znanjima i vještinama te obavlja ostale poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa Centra po nalogu Ravnatelja

 

UVJETI :

– Visoka stručna sprema, MBA, Magisterij, Magistar struke

Viša stručna sprema, Stručni prvostupnik, Sveučilišni prvostupnik, Stručni specijalist, Srednja stručna sprema

– tehnički/društveni/smjer

– razumijevanje engleskog jezika u govoru i pismu

– informatička pismenost (korištenje računalnog paketa MS Office; korištenje sustava za e-učenje na bazi Moodlea)

 

PREDNOST:

– minimalno 2 godine radnog iskustva

– vozačka dozvola – B kategorija

– usavršavanje u području računovodstva

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 5. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 6. Potvrda o minimalno 2 godine radnog iskustva
 7. Potvrda o usavršavanju u području računovodstva

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Ruđera Boškovića 20/2, 21 000 Split s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto  ADMINISTRATIVNOG TEHNIČARA “ .

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. kolovoza 2022., a ističe zaključno s danom 23. kolovoza 2022.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

23.06.2022.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije
Ruđera Boškovića 25
21 000 Split
KLASA: 602-01/22-01/01
Ur.broj: 2181/267-22-01-01
Split, 15. lipnja 2022.

Osnovne i srednje škole SDŽ
– ravnatelj/ica

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU NASTAVNIKA TE DRUGIH ZAINTERESIRANIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA
ZA STJECANJE STATUSA MENTORA ZA RAD U PROGRAMIMA CENTRA IZVRSNOSTI:

– MATEMATIKE
– NOVIH TEHNOLOGIJA i INFORMATIKE
– PRIRODOSLOVLJA

VAŽNO

1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

 

Poštovani,
Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju potencijalno darovitih učenika. U programima CI SDŽ okupljeni su visokomotivirani i potencijalno daroviti učenici iz naše i susjednih županija, a kako bi ciljevi programa bili ostvareni potrebni su nam iskusni, motivirani i kvalitetni mentori koji će sudjelovati u izvođenju nastave u pojedinom programu CI SDŽ.

U šk. godini 2022./23. provodit će se izvanškolski programi:
1. Centra izvrsnosti matematike, kojem je škola domaćin III. gimnazija, Split,
2. Centra izvrsnosti novih tehnologija i informatike, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split,
3. Centra izvrsnosti prirodoslovlja, kojem je škola domaćin Prirodoslovna škola Split.

 

Rad s polaznicima u programima CI SDŽ planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata, a sukladno Kalendaru rada za školsku godinu 2022./23. Nastava će se odvijati u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju. Provedba nastave planirana je od listopada 2022. godine do travnja 2023. godine.

 

Ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, pripremljeni su i alternativni načini provođenja nastave u on-line okruženju, putem platforme EDUX (https://ci-sdz.hr/edux/). Splitsko-dalmatinska županija i CI SDŽ osigurat će, organizacijski i financijski, sve preduvjete za nesmetan i kvalitetan rad i sudjelovanje svakog sudionika Centra izvrsnosti.

 

Prijava nastavnika za stjecanje statusa mentora u CI SDŽ obavlja se pojedinačno na način da svaki zainteresirani nastavnik obavi prijavu unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice u nastavku.

 

1. Opći uvjeti prijave

 

Na Javni poziv mogu se prijaviti svi zainteresirani i motivirani nastavnici i drugi odgojno- obrazovni djelatnici spremni za stjecanje novih znanja i vještina kao i prenošenje znanja kroz rad s potencijalno darovitim učenicima.
Prednost pri odabiru imaju kandidati koji:
1.1.Imaju iskustvo u radu s potencijalno darovitom i visokomotiviranom djecom i mladima.
1.2.Koji koriste projektnu nastavu u obradi predložene teme.
1.3.Imaju iskustvo u provedbi nastave u on-line okruženju.
1.4.U prijavi označe da se žele dalje (besplatno, u organizaciji CI SDŽ) educirati u području rada s darovitom djecom i mladima.

 

2. Opis zaduženja mentora

 

Mentori u programima CI SDŽ obavezni su:
2.1.Pripremiti plan rada za nastavnu cjelinu/projekt koji će provesti u CI SDŽ, sukladno načinu rada u CI SDŽ.
2.2. Pripremiti materijale za polaznike (prezentaciju, radne listiće, zadatke za rad na nastavi i/ili kod kuće i slično).
2.3.Održati barem jednu nastavnu cjelinu s polaznicima.
2.4. Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema materijalima CI SDŽ.
2.5.Pripremiti alternativni plan održavanja nastave u on-line okruženju.

 

Mentori u programima CI SDŽ mogu sudjelovati u:
2.6.Pripremi i provedbi testiranja za upise polaznika.
2.7.Izradi planova, programa i ostalih dokumenata potrebnih za provedbu programa CI SDŽ.

 

3. Naknada za rad

 

Sudjelovanje u radu CI SDŽ za mentore donosi financijske, ali i brojne druge koristi.
3.1. Mentori za rad u programima CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 195kn/sat (bruto2).
3.2. CI SDŽ za odabrane mentore u šk. god. 2022./23. organizira besplatne edukacije za rad s darovitom djecom i mladima, primjenjive i u školama, a ne samo u izvanškolskim programima.
3.3. Mentori koji rade u programima CI SDŽ dobivaju bodove sukladno važećem Pravilniku o napredovanju, i to za „neposredan rad s darovitim učenicima izvan školske ustanove u organizaciji ustanova koje provode aktivnosti u području odgoja i obrazovanja djece i mladih (po godini)“ – tri boda.
3.4. Sudjelovanjem u ostalim aktivnostima u programima CI SDŽ mentori mogu ostvariti i dodatne bodove (npr. pri provedbi testiranja, organizaciji događanja, objavom materijala, sudjelovanjem u edukacijama i sl.).
3.5. Mentori u programima CI SDŽ imaju prednost na Javnom pozivu za sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika, koji organizira i provodi CI SDŽ.

 

4. Način prijave

 

Za pojedini program CI SDŽ možete se prijaviti na poveznicama:
4.1. CI matematike- https://forms.gle/KzGNnQhGi2LAGJoL6
4.2. CI prirodoslovlja – https://forms.gle/T4aEWEhTKZpiRqbx9
4.3. CI novih tehnologija i informatike – https://forms.gle/YvtYnhj7Pu96XXzK6

 

Prilikom prijave na poveznicama možete vidjeti uvjete prijave za pojedini program.
Rok za prijavu kandidata istječe u petak, 2. rujna 2022. godine u 23:59 kada će poveznice za prijavu biti zatvorene.

 

5. Odabir mentora za rad u programima CI SDŽ

 

Svaki program CI SDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir mentora temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija. Obavijest od odabranim mentorima bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava, nakon čega će biti održan sastanak mentora sa voditeljima pojedinog programa.
Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila info@ci-sdz.hr te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

 

Veselimo se budućoj suradnji,
S poštovanjem!

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

 

KLASA: 602-01/22-01/02

Ur.broj: 2181/267-22-01-01

Split, 23. lipnja 2022.

Osnovne i srednje škole SDŽ

ravnatelj/ica

 

 

NATJEČAJ

ZA PRIJAVU STRUČNIH SURADNIKA ZA ODRŽAVANJE RADIONICA U IZVANŠKOLSKIM PROGRAMIMA CENTRA IZVRSNOSTI SDŽ

 

 

VAŽNO

 1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, stručni suradnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz psiholog koristi se jednako za psihologe u osnovnoj školi i u srednjoj školi

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju potencijalno darovitih učenika. U programima CI SDŽ okupljeni su visokomotivirani i potencijalno daroviti učenici iz naše i susjednih županija, koji na nastavi u programima s mentorima rade na razvoju kompetencija u području interesa. Kako bi podrška njihovom razvoju bila cjelovita, želimo uvesti nadopunu programa s ciljem razvoja socio-emocionalnih vještina kod polaznika, kako bi prevenirali probleme u ovom području i osigurali preduvjete za ostvarenje njihovih potencijala. Potrebni su nam iskusni i motivirani stručni suradnici koji će sudjelovati u izvođenju nastave u pojedinom programu CI SDŽ, odnosno provoditi radionice vezane za razvoj vještina u području emocija, odnosa i životnih vještina.

U šk. godini 2022./23. cilj nam je u sklopu svakog izvanškolskog programa CI SDŽ provesti po

četiri radionice po uzrastu (od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole) te vas pozivamo da prijavite najmanje jednu radionicu koju procjenjujete prikladnom za populaciju potencijalno darovite i visokomotivirane djece i mladih u dobi od 11 do 18 godina.

 

Nastava u programima CI SDŽ provodi se svaku drugu subotu od listopada do travnja, od 9.00 do 12.30 sati, i to:

 1. Centar izvrsnosti matematike u III. gimnaziji, Split,
 2. Centar izvrsnosti novih tehnologija i informatike, u Elektrotehničkoj školi-Split,
 3. Centar izvrsnosti prirodoslovlja, u Prirodoslovnoj školi Split.

 

Predložene radionice uklopili bismo u predviđene termine, a valja imati na umu da je po uzrastu više grupa, tako da bi prijavljenu radionicu ili radionice trebalo održati najmanje tri puta (npr. za tri skupine polaznika 5. razreda).

Prijava stručnih suradnika za stjecanje statusa mentora u CI SDŽ obavlja se pojedinačno na način da svaki zainteresirani stručni suradnik obavi prijavu unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice u nastavku.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na Natječaj mogu se prijaviti svi zainteresirani i motivirani stručni suradnici spremni za prenošenje znanja i vještina kroz rad s potencijalno darovitim učenicima.

Prednost pri odabiru imaju kandidati koji:

 • Imaju iskustvo u provedbi radionica s potencijalno darovitom i visokomotiviranom djecom i mladima.
 • Prijavljuju originalnu radionicu koja nije u cjelosti preuzeta iz literature.
 • U prijavi označe da žele sudjelovati u izradi Priručnika, odnosno da su spremni pripremiti cjelovitu radionicu sa svim elementima potrebnim za objavu.

 

 1. Opis zaduženja

Stručni suradnici u programu pružanja socio-emocionalne podrške polaznicima CI SDŽ obavezni su:

 • Pripremiti plan rada za radionicu/e koji će provesti u CI SDŽ, sukladno načinu rada u CI SDŽ.
 • Pripremiti materijale za polaznike (prezentaciju, radne listiće, zadatke za rad na nastavi i/ili kod kuće i slično).
 • Održati barem jednu radionicu u trajanju najmanje 45, a najviše 90 minuta s polaznicima.
 • Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema načinu rada CI SDŽ.

 

Stručni suradnici, prema interesu, sudjelovati u:

 • Izradi Priručnika slanjem cjelovite radionice sa svim potrebnim elementima za objavu.
 • Sudjelovati u ostalim aktivnostima CI SDŽ, poput programa Nastavnik za nastavnika

 

 1. Naknada za rad

Sudjelovanje u radu CI SDŽ za mentore donosi financijske, ali i brojne druge koristi.

 • Stručni suradnici za rad izradu jedne radionice za programe CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 360kn (bruto2).
 • Stručni suradnici za provedbu jedne radionice za programe CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 180kn/sat (bruto2).

 

* naknada je dakle za samu izradu radionice, plus za svaku pojedinu provedbu po razredu u skupini. Jednostavnije rečeno, za provedbu jedne radionice u tri skupine istog uzrasta (npr. tri peta razreda) je 900kn bruto2.

 

 

 • Stručni suradnici koji rade u programima CI SDŽ dobivaju potvrdu o sudjelovanju i bodove sukladno važećem Pravilniku o napredovanju, i to za „neposredan rad s darovitim učenicima izvan školske ustanove u organizaciji ustanova koje provode aktivnosti u području odgoja i obrazovanja djece i mladih (po godini)“ – tri boda.
 • Sudjelovanjem u ostalim aktivnostima u programima CI SDŽ stručni suradnici mogu ostvariti i dodatne bodove (npr. pri provedbi testiranja, organizaciji događanja, objavom materijala, sudjelovanjem u edukacijama i sl.).
 • Stručni suradnici u programima CI SDŽ imaju prednost na drugim Natječajima koje raspisuje CI SDŽ.

 

 

 1. Način prijave

 

Za sudjelovanje u programu pružanja socio-emocionalne potpore polaznicima CI SDŽ prijavljujete se na poveznici https://forms.gle/J9kUwQGxdroqTUyo8

Rok za prijavu istječe u 1. rujna 2022. godine u 23:59 kada će poveznica za prijavu biti zatvorena.

 

 

 1. Odabir stručnih suradnika za rad u programima CI SDŽ

 

Svaki program CI SDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija.

Obavijest od odabranim stručnim suradnicima bit će dostupna najviše 30 dana po završetku prijava, a sastanak sa voditeljicom programa planiran je za kraj kolovoza/početak rujna 2022. godine.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila info@ci-sdz.hr ili na 091 583 0892 te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

 

S poštovanjem!

Ravnatelj

_________________

Ivica Zelić, prof.

 

22.04.2022.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/22-01/05

UR.BR.: 2181/267-22-01-01

Split, 22. travnja 2022.

 

 

Na temelju odredbi članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 22. travnja 2022. godine donosi odluku o raspisivanju

NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK – VODITELJ/VODITELJICA PROJEKTA

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Broj traženih radnika: 2

Vrsta zaposlenja: Na određeno (uz probni rad od 3 mjeseca)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 22. travnja 2022. godine

Natječaj vrijedi do: 30. travnja 2022. godine

 

OPIS POSLA:

– praćenje natječaja za vanjske izvore financiranja

– izrada planova osiguranja vanjskog financiranja

– sudjelovanje u izradi razvojnih planova

– priprema i izrada projektnih prijava i dokumentacije

– upravljanje projektima i projektnim ciklusima

– izrada i provedba edukacijskih programa

– izrada, provedba, obrada i izvješćivanje u području osiguranja kvalitete

 

UVJETI :

– VSS, završen studij društveno-humanističkih ili prirodnih znanosti

– aktivno korištenje engleskog jezika

– informatička pismenost

– iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata

– vozačka dozvola – B kategorija

 

PREDNOST:

– iskustvo u vođenju i upravljanju projektima najmanje 3 godine

– izvrsne prezentacijske i međuljudske vještine

– samostalnost u donošenju odluka

– iskustvo u vođenju odgojno-obrazovnih ustanova/procesa najmanje 3 godine

 

 

 

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama
 4. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 7. Dokaz iskustva o poznavanju i korištenju engleskog jezika
 8. Dokaz iskustva sudjelovanja u pripremi i provedbi EU projekata
 9. Dokaz iskustva o informatičkoj pismenosti
 10. Dokaz o sudjelovanju u izradi i provedbi EU projekata

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 20/2, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto VODITELJ/ VODITELJICA PROJEKTA“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22. travnja 2022., a ističe zaključno s danom 30. travnja 2022.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

 

 

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/22-01-03

UR.BR.: 2181/267-22-01-01

Split, 22.4.2022.

 

Na temelju odredbi članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 22.4.2022. godine donosi odluku o raspisivanju

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJ/VODITELJICA RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno (uz probni rad od 3 mjeseca)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 22.4.2022. Natječaj vrijedi do: 30.4.2022.

 

OPIS POSLA:

– upravljanje financijskim poslovanjem

– izrada financijskih analiza i izvještaja

– izrada financijskih planova

– izrada troškovnika/ponuda

– vođenje računovodstva

– vođenje financijskog poslovanja projekata vanjskih izvora financiranja

– priprema dokumentacije za nabave

– pregovaranje s partnerima

– i ostali povezani poslovi

 

UVJETI :

– VSS, završen smjer vanjsko-trgovinskog poslovanja

– radno iskustvo najmanje 3 godine na rukovodećim pozicijama u području financija i računovodstva

– aktivno korištenje poslovnog engleskog i njemačkog jezika

– informatička pismenost

– položen Državni stručni ispit

– vozačka dozvola – B kategorija

– uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata

 

PREDNOST:

– kontinuirano usavršavanje u području računovodstva i financija (minimalno dodatne 2 edukacije u području računovodstva i financija)

– izvrsne prezentacijske i međuljudske vještine

– samostalnost u donošenju odluka

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 5. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 6. Dokaz iskustva o poznavanju i korištenju poslovnog engleskog jezika i njemačkog jezika
 7. Dokaz iskustva o informatičkoj pismenosti (poznavanje Office paketa)
 8. Uvjerenje o usavršavanju za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata
 9. Uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
 10. Dokaz o kontinuiranom usavršavanju u području

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 20/2, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto VODITELJ/ VODITELJICA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22.4.2022., a ističe zaključno s danom 30.4.2022.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

 

 

 

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/22-01-02

UR.BR.: 2181/267-22-01-01

Split, 22.4.2022.

 

Na temelju odredbi članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 22.4.2022. godine donosi odluku o raspisivanju

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA/ SURADNICE INFORMATIČKOG STRUČNJAKA

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno (uz probni rad od 3 mjeseca)

 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 22.4.2022. Natječaj vrijedi do: 30.4.2022.

 

OPIS POSLA:

– održavanje Web stranica i mrežnih stranica

– održavanje računalne opreme

– administracija web i Linux servera

– uspostava sustava upravljanja dokumentima u digitalnom obliku

– organizacija događaja u online okruženja

– izrada audio- vizualnih promotivnih materijala

– održavanje edukacija iz područja informatike za učenike i nastavnike

– održavanje i unaprjeđivanje platforme za učenje na daljinu (na Moodle bazi)

– izrada aplikacija na bazi frontend tehnologija

– kreiranje i održavanje baza podataka

– i ostalo po potrebi

 

UVJETI :

– VŠS, završen smjer informacijskih sustava

– radno iskustvo najmanje 3 godine

– aktivno korištenje engleskog i njemačkog jezika

– napredne informatičke vještine (programski jezik , SQL, HTML, CSS, JavaScript)

– vozačka dozvola – B kategorija

 

PREDNOST:

– iskustvo u radu s sustavima za virtualizaciju, monitoring

– poznavanje rada web aplikacija, HTTP protokola i HTML/CSS/JS frontend tehnologija

– iskustvo u radu na Mac sustavima

– poznavanje modeliranja relacijskih baza podataka

– izvrsne prezentacijske i međuljudske vještine

– samostalnost u donošenju odluka

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 5. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 6. Dokaz iskustva o poznavanju i korištenju engleskog jezika i njemačkog jezika
 7. Potvrda o korištenju programa za digitalizaciju dokumenata

 

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 20/2, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto STRUČNI SURADNIK/ SURADNICA- INFORMATIČKI STRUČNJAK

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22.4.2022., a ističe zaključno s danom 30.4.2022.

 

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

 

 

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/22-01-05

UR.BR.: 2181/267-22-01-01

Split, 22.4.2022.

 

Na temelju odredbi članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 22.4.2022. godine donosi odluku o raspisivanju

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ASISTENT U ISTRAŽIVANJU U DOMENI DRUŠTVENIH ZNANOSTI

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno (uz probni rad od 3 mjeseca)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 22.4.2022. Natječaj vrijedi do: 30.4.2022.

 

OPIS POSLA:

-obrada statističkih podataka

– psihometrijske analize i obrade

-rad u statističkim programima (Psytoolkit, Statistica, SPSS)

-asistiranje u konstrukciji testova u domeni društvenih znanosti

-asistiranje u pisanju znanstvenih radova

 

 

UVJETI :

– VŠS, prvostupnik/ica psihologije

– iskustvo u statističkim obradama

-poznavanje statističkih programa (SPSS, Statistica, R)

– poznavanje istraživačke metodologije

-aktivno korištenje platformi za izradu eksperimenata (PsyToolkit, PsychoPY)

– aktivno korištenje engleskog jezika

-potrebna znanja iz osnovne deskriptivne i inferencijalne statistike te osnovne i složene psihometrije, SEM tehnika

-objavljen minimalno jedan znanstveni članak u međunarodnom znanstvenom časopisu

– vozačka dozvola – B kategorija

 

 

 

PREDNOST:

 

-informatička pismenost (poznavanje rada u MS paketu)

-iskustvo u pisanju znanstvenih radova

-iskustvo u statističkim obradama i programima

-poželjna znanja iz HTML-a, CSS-a i Pythona

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 5. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 6. Dokaz iskustva o poznavanju i korištenju engleskog jezika

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 20/2, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto ASISTENT U ISTRAŽIVANJU U DOMENI DRUŠTVENIH ZNANOSTI “.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22.4.2022., a ističe zaključno s danom 30.4.2022.

 

3.03.2022.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/22-01/01

UR.BR.: 2181/267-22-01-01

Split, 3.ožujka 2022.

 

 

Na temelju odredbi članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 3.ožujka 2022. godine donosi odluku o raspisivanju

NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK – VODITELJ/VODITELJICA PROJEKTA

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno (uz probni rad od 3 mjeseca)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 3. ožujka 2022. godine

Natječaj vrijedi do: 10. ožujka 2022. godine

 

OPIS POSLA:

– praćenje natječaja za vanjske izvore financiranja

– izrada planova osiguranja vanjskog financiranja

– sudjelovanje u izradi razvojnih planova

– priprema i izrada projektnih prijava i dokumentacije

– upravljanje projektima i projektnim ciklusima

 

UVJETI :

– VSS, završen studij humanističkih znanosti

– aktivno korištenje engleskog jezika

– informatička pismenost

– iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata

– vozačka dozvola – B kategorija

-završen program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata

 

PREDNOST:

– Iskustvo u vođenju i upravljanju projektima najmanje 3 godine

– izvrsne prezentacijske i međuljudske vještine

 

 

 

 

 

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama
 4. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 7. Dokaz iskustva o poznavanju i korištenju engleskog jezika
 8. Dokaz iskustva sudjelovanja u pripremi i provedbi EU projekata
 9. Dokaz iskustva o informatičkoj pismenosti
 10. Potvrda o usavršavanju za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 20, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto VODITELJ/ VODITELJICA PROJEKTA“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji formalno ispune uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 3. ožujka 2022., a ističe zaključno s danom 10. ožujka 2022.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

 

17.01.2022.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

KLASA: 602-11/22-01/02

Ur. broj: 2181/267-22-01-01

Split, 17. siječnja 2022.

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 17. siječnja 2022.

donosi odluku o raspisivanju

NATJEČAJA

za prijavu škola za sudjelovanje u projektu

„Program za rad s teže uočljivim potencijalno darovitim učenicima“

VAŽNO

1. Izrazi poštovani, nastavnik i učenik koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod

2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju potencijalno darovitim učenicima. U populaciji darovitih učenika posebnu skupinu predstavljaju učenici koji imaju emocionalne poteškoće, probleme u ponašanju, nemotivirani su, dolaze iz disfunkcionalnih obitelji i/ili imaju lošiji školski uspjeh, zbog čega ih s jedne strane nastavnici ne prepoznaju kao potencijalno darovite, a s druge strane su u riziku za razvoj društveno neprihvatljivih oblika ponašanja. Stoga smo u CI SDŽ pokrenuli projekt „Program za rad s teže uočljivim potencijalno darovitim učenicima“ kako bismo potaknuli pružanje potpore cjelovitom razvoju i ove skupine darovitih učenika, s ciljem razvoja njihovih potencijala, kao i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja.

Program uključuje edukaciju odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s darovitim učenicima kako bi mogli provesti identifikaciju potencijalno darovitih učenika iz rizične skupine učenika te pružiti odgojno-obrazovnu i socio-emocionalnu podršku učenicima koji se uključe u program kroz individualni i grupni rad.

Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s darovitim učenicima u okviru ovog projekta cjelovita je, strukturirana i na primjerima temeljena, a cilj edukacije je osiguravanje kompetencija za rad s darovitim učenicima, ali i izrada potrebne dokumentacije školama kako bi implementacija rada s darovitima bila sustavna, utemeljena i kvalitetno isplanirana. Za sudionike ovog projekta CI SDŽ osigurava financijska sredstva za provedbu edukacije, što je jedinstvena prilika za besplatno stručno usavršavanje djelatnicima prijavljenih škola.

Prijava škola za sudjelovanje u ovom projektu CI SDŽ obavlja se grupno na način da svaka škola imenuje koordinatora projekta, koji obavlja prijavu pet djelatnika (koordinator plus četiri odgojno-obrazovna djelatnike) unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice.

1. Opći uvjeti prijave

Na Javni poziv mogu se prijaviti škole koje imaju pet djelatnika motiviranih i spremnih za stjecanje novih znanja i vještina kao i primjenu naučenog u rad s potencijalno darovitim učenicima, s naglaskom na teže uočljivim potencijalno darovitim učenicima.

2. Opis zaduženja škola

Škole koje žele sudjelovati u programu dužne su:

2.1. Imenovati koordinatora i prijaviti pet djelatnika, od kojih je barem jedan član stručne službe škole, po mogućnosti stručni suradnik psiholog.

2.2. Osigurati uključenim djelatnicima potporu u provedbi programa i uključiti aktivnosti iz projekta u zaduženja djelatnika.

2.3. Predati izvješće CI SDŽ o provedbi aktivnosti u projektu na razini škole u lipnju 2023. godine.

Odgojno-obrazovni djelatnici koji žele sudjelovati u programu obavezni su:

2.4. Sudjelovati u edukaciji za rad s darovitim učenicima u organizaciji CI SDŽ i Lige za prevenciju ovisnosti (LZPO) koja će se provoditi ponedjeljkom od 16.00 do 19.00 sati u prostorima CI SDŽ (Ruđera Boškovića 20, Split) ili putem platforme EDUX u virtualnom okruženju (ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i dogovoru s sudionicima).

Edukacija za rad s darovitim učenicima u organizaciji CI SDŽ uključuje 120 sati (40 teorijske i 80 praktične), a provodit će se u veljači, ožujku i travnju 2022. godine. Po završenoj edukaciji uključene škole imat će izrađenu potrebnu dokumentaciju za rad s darovitim učenicima te osposobljen Tim za darovite koji bi stečena znanja i vještine mogao implementirati u rad škole. Edukacija u organizaciji LZPO odnosi se na pružanje socio-emocionalne podrške rizičnim učenicima i uključuje 40 sati (16 sati teorijske i 24 sata praktične nastave). Po završenoj edukaciji, koja će se provoditi u rujnu i listopadu 2022. godine, škole bi imale izrađen plan i materijale za pružanje socio-emocionalne podrške rizičnim potencijalno darovitim učenicima, kao i djelatnike osposobljene za provedbu.

2.5. Provesti identifikaciju teže uočljivih potencijalno darovitih učenika (rujan, 2022.)

2.6. Osmisliti, provesti i vrednovati odgojno-obrazovnu i socio-emocionalnu podršku teže uočljivim darovitim učenicima koji će temeljem identifikacije biti uključeni u projekt (tijekom školske godine 2022./23).

3. Koristi od sudjelovanja u projektu

Sudjelovanje u ovom projektu ima brojne koristi za uključene škole, njene djelatnike te naravno, roditelje i učenike.

3.1. Škole koje sudjeluju u projektu imat će priliku unaprijediti svoj rad u području pružanja potpore darovitim učenicima te u području prevencije rizičnih ponašanja, poticati razvoj svojih djelatnika, kao i osigurati adekvatnu potporu cjelovitom razvoju svojih učenika.

3.2. Odgojno-obrazovni djelatnici imat će osiguranu kvalitetnu edukaciju koju će financirati CI SDŽ, a koja je primjenjiva u njihovom svakodnevnom radu i osigurava bodove za napredovanje u zvanju kao i priliku za osobni rast i razvoj.

3.3. Učenici koji će biti uključeni u projekt imat će priliku ostvariti svoje potencijale i raditi na razvoju svojih kompetencija, kao i samopoštovanja, motivacije i pozitivne slike o sebi.

 

4. Način prijave

Škola prijavljuje djelatnike za sudjelovanje u projektu popunjavanjem prijavnog obrasca na:

https://forms.gle/1qFAmCAJHdy344378

Rok za prijavu škola istječe u petak, 31. siječnja 2022. u 23:59, kada će poveznica za prijavu biti zatvorena.

5. Odabir škola za sudjelovanje u projektu

Stručno povjerenstvo vrši odabir škola temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija objašnjenih u prijavnom obrascu. Planirani broj škola koje mogu sudjelovati u pilot projektu je najviše pet, a ovisno o interesu i rezultatima projekta dodatno ćemo razvijati predloženi program.

Obavijest od odabranim školama bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila info@ci-sdz.hr ili na 091 457 4574 te pratite aktivnosti CI SDŽ na:

našim službenim stranicama www.ci-sdz.hr te na Facebooku ((https://www.facebook.com/cisdz.hr),

Instagramu (https://www.instagram.com/centar_izvrsnosti_sdz/)

YouTube-u (https://www.youtube.com/channel/UCNllcpaomfZlipYgeiaT7Gg

Veselimo se budućoj suradnji,

s poštovanjem

______________

Ivica Zelić, prof.

21.09.2021.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

Klasa: 602-01/21-01/12

Ur.Broj: 2181/267-21-01-01

Split, 21. rujna 2021.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 21. rujna 2021. donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika za šk.god. 2021./22.

 

VAŽNO

 1. Izrazi poštovani, nastavnik i edukator koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju potencijalno darovitih učenika, a u sklopu svojih aktivnosti osigurava i podršku odgojno-obrazovnim djelatnicima koji s tim učenicima svakodnevno rade. S tim ciljem, svake godine organiziramo ciklus edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike svih profila u sklopu programa Nastavnik za nastavnika.

Ovim natječajem pozivamo sve nastavnike i stručne suradnike (u daljnjem tekstu: edukatori) koji imaju iskustva, motiva i želje svoja znanja prenijeti ostalim kolegama unutar sustava u okviru organiziranih predavanja/radionica, prijavite se za sudjelovanje u ovogodišnjem programu Nastavnik za nastavnika. Na ovakav način prenose se primjeri dobre prakse, znanja i vještine koji su direktno primjenjivi u učionici.

Edukacije su besplatne za sve odgojno-obrazovne djelatnike, a kako smo vidjeli prošlih godina, ovakav način razmjene znanja, vještina i primjera dobre prakse izaziva jako pozitivnu reakciju kako sudionika tako i edukatora.

Predviđena područja edukacije koja bi se organizirala ove školske godine su:

 1. Određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja
 2. IKT u učenju i poučavanju
 3. Integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces (aktivne metode učenja i poučavanja, mentorski rad, projektna nastava…)
 4. Rad s darovitim učenicima
 5. Razvoj poduzetničkih kompetencija
 6. Socio-emocionalna podrška u odgojno-obrazovnom sustavu (podrška, otpornost, samopoštovanje, slika o sebi, vještine upravljanja vremenom i slični konstrukti, vezano bilo za učenike, bilo za odgojno-obrazovne djelatnike)
 7. ostalo, a po prijedlogu edukatora

 

Završetkom roka prijave potencijalnih edukatora, Stručno povjerenstvo Centra izvrsnosti SDŽ, izvršit će odabir te u dogovoru s edukatorima objaviti program ovogodišnjih edukacija putem linka: https://ci-sdz.hr/edukacije/ . Edukacije će se provoditi u periodu od prosinca do travnja 2022. godine, a ovisno o epidemiološkoj situaciji, moguće opcije su u klasičnim učionicama ili u on-line okruženju.

 

1. Opći uvjeti prijave

Na Natječaj se mogu prijaviti svi zainteresirani i motivirani nastavnici i drugi odgojno-obrazovni djelatnici spremni za prenošenje znanja/iskustva drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Prijava na natječaj vrši se popunjavanjem prijavnog obrasca dostupnog na

https://forms.gle/naj3ygPDRcFMxTLe9, a prijave su otvorene do 5.10.2021. (23.59) nakon čega će poveznica za prijavu biti zatvorena.

 

2. Opis zaduženja edukatora

Edukatori u programu Nastavnik za nastavnika obavezni su:

 • Pripremiti i održati edukaciju (predavanje, radionica ili kombinirano predavanje i

radionica) u predviđenom terminu uživo ili u online okruženju (ovisno o epidemiološkoj situaciji).

 • Ustupiti korištene materijale (ppt prezentacije predavanja/radionice) za objavu na

stranicama CI SDŽ kako bi svi materijali bili dostupni zainteresiranim odgojno-obrazovnim djelatnicima.

 • Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema kriterijima CI SDŽ.
 • Tjedan dana prije održavanja edukacije dostaviti materijale za objavu u priručniku Znanje

se množi dijeljenjem (vol 2.) putem kojeg ćemo edukacije održane u programu Nastavnik za nastavnika učiniti dostupnima široj javnosti (materijali za priručnik uključuju: kratak stručni životopis, 5-10 stranica teksta o temi edukacije, ppt predavanja, dodatne korištene materijale i popis literature za daljnje bavljenje temom).

 

3. Naknada za rad

Sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika CI SDŽ za edukatore donosi financijske, ali i brojne  druge koristi.

3.1. Edukatori u programu CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 180kn/sat (bruto2) po školskom satu za održanu edukaciju.

3.2. Sudjelovanjem u aktivnostima u programima CI SDŽ edukatori/sudionici ostvaruju i dodatne   bodove za napredovanje u zvanju (npr. bodovi za objavu materijala u priručniku i/ili na našim službenim stranicama).

 

4. Odabir edukatora za rad u programima CI SDŽ

Ovaj program CISDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir edukatora temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija. Obavijest o odabranim edukatorima bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava.

 

Sve navedeno provodi se u svrhu razmjene iskustava nastavnika i stručnih suradnika te kao poticaj cjeloživotnom učenju i konstantnom unaprjeđenju odgojno-obrazovnog sustava. U programima edukacije, a temeljem prijava, moći će sudjelovati odgojno-obrazovni djelatnici SDŽ, ovisno o vlastitim interesima i mogućnostima.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem info@ci-sdz.hr te pratite aktivnosti CI SDŽ:

našim službenim stranicama www.ci-sdz.hr

te na Facebooku ((https://www.facebook.com/cisdz.hr),

Instagramu (https://www.instagram.com/centar_izvrsnosti_sdz/)

YouTube-u  (https://www.youtube.com/channel/UCNllcpaomfZlipYgeiaT7Gg

 

Veselimo se budućoj suradnji!

S poštovanjem,

 

Ravnatelj

Ivica Zelić, prof.

Natječaj – tekst

24.08.2021.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/21-01/07

UR.BR.: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

 

 • Osnovnim školama kojima je osnivač SDŽ
 • Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Split
 • Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Makarska
 • Srednjim školama
 • Odgojno-obrazovnim ustanovama drugih osnivača
 • svima

n/p ravnatelja

 

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČENIKA NA TESTIRANJE I STJECANJE STATUSA

POLAZNIKA CENTRA IZVRSNOSTI:

 

MATEMATIKE

NOVIH TEHNOLOGIJA i INFORMATIKE

PRIRODOSLOVLJA

 

VAŽNO

 1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

 

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) provodi javni poziv za stjecanje statusa polaznika u programima CI SDŽ čime omogućava visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima sudjelovanje u aktivnostima unutar programa CI, koji su sljedeći:

 1. Centar izvrsnosti matematike, kojem je škola domaćin III. gimnazija, Split
 2. Centar izvrsnosti novih tehnologija i informatike, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split
 3. Centar izvrsnosti prirodoslovlja, kojem je škola domaćin Prirodoslovna škola Split, Split

 

U rad programa pojedinih CI uključuju se visokomotivirani i potencijalno daroviti učenici odabrani putem testiranja (temeljem postignutog rezultata) te putem direktnog upisa (temeljem praćenja i vrednovanja postignuća polaznika upisanih u prethodnim godinama).

 

Ovim javnim pozivom pozivamo sve škole da na testiranje za stjecanje statusa polaznika programa CI SDŽ prijave svoje učenike zainteresirane za sudjelovanje u programima. 

 

 1. Opći i specifični uvjeti prijave

Pozivamo škole da sve učenike koji su zainteresirani za stjecanje novih znanja kroz rad s najboljim mentorima, sveučilišnim profesorima, znanstvenicima i gostujućim predavačima prijave na ovaj Javni poziv kako bi kroz postupak testiranja stekli status polaznika u jednom od centara izvrsnosti.

 • Na Javni poziv za sudjelovanje u programu Centra izvrsnosti matematike mogu se prijaviti svi učenici koji će u šk. god. 2021./22. pohađati nastavu od 6. (šestog) do 8. (osmog) razreda osnovne škole te od 1. (prvog) do 3. (trećeg) razreda srednje škole.

* u program CI matematike za učenike 5. razreda polaznici se upisuju temeljem rezultata već provedenog projekta „Identifikacija potencijalno darovitih učenika u području matematike“.

 • Na Javni poziv za sudjelovanje u programima Centra izvrsnosti novih tehnologija i informatike mogu se prijaviti svi učenici koji će u šk. god. 2021./22. pohađati nastavu 7. (sedmog) i 8. (osmog) razreda osnovne škole (informatika i nove tehnologije) te od 1. (prvog) do 3. (trećeg) razreda srednje škole (informatika).
 • Na Javni poziv za sudjelovanje u programu Centra izvrsnosti prirodoslovlja mogu se prijaviti svi učenici koji će u šk. god. 2021./22. pohađati nastavu 7. (sedmog) i 8. (osmog) razreda osnovne škole te od 1. (prvog) do 3. (trećeg) razreda srednje škole.

2. Postupak prijave

 • Predlažemo školama formiranje Tima za darovite, stručnog tima za praćenje potencijalno darovitih učenika koji bi vodio brigu o potencijalno darovitim učenicima te imao uvid u napredak učenika tijekom cijele školske godine (detalji o uspostavi Tima, njegovoj strukturi i zadaćama možete pronaći na www.ci-sdz.hr/dokumenti ).

 

 • Nakon što ravnatelji oforme školski Tim za darovite te imenuju odgovornu osobu koja će biti zadužena za praćenje učenika i sudjelovanje u postupku prijava potencijalno darovitih učenika za CI SDŽ, trebaju informirati svoje učenike i njihove roditelje/staratelje o mogućnostima, sustavu i načinu rada CI SDŽ, kao i potaknuti ih da se svi potencijalno daroviti učenici prijave na Javni poziv (Javnom pozivu prilažemo prezentaciju o aktivnostima i programima CI SDŽ u šk.god. 2021./22. – možete je objaviti na službenim stranicama škole i/ili prezentirati na satovima razredne zajednice, roditeljskim sastancima i učiteljskim/nastavničkim vijećima).

 

 • Prijave polaznika za sudjelovanje u programima CI SDŽ vršit će se elektroničkim putem, putem aplikacije MIA (https://mia.ci-sdz.hr/). Predsjednici Timova za darovite u matičnim školama elektroničkim putem (https://ci-sdz.hr/prijavite-ucenike-na-testiranje-aplikacija-mia/) vrše unos podataka (ime i prezime kandidata te razred kao i mail adresa roditelja/staratelja) i obavljaju prijavu za sve kandidate. Prethodno dostavljeni pristupni podaci (korisničko ime i lozinka) vrijede za prijavu i ove godine, a u svim osnovnim školama korisničko ime i lozinku mogu vam otvoriti i školski koordinatori u projektu T42021.

 

 • Nakon izvršene prijave škole, roditeljima prijavljenih učenika na e-mail adresu koja je navedena u prijavi dolazi poveznica, korisničko ime i lozinka te upute za korištenje aplikacije. Roditelji učenika dužni su potpisati privolu u elektroničkom obliku te provjeriti i upisati podatke o djetetu koji su dostupni u aplikaciji. Upute o korištenju aplikacije za roditelje/staratelje možete pronaći na našim stranicama.

 

 • Prijava je dovršena kada su roditelji potpisali privolu, čime se status učenika u aplikaciji mijenja u PRIHVAĆENO, što matična škola može provjeriti putem aplikacije.

 

Rok za prijavu kandidata istječe u petak, 10. rujna 2021. godine u 23,59 kada će poveznica za prijavu biti zatvorena.

 

 

3. Odabir programa

Učenik može pristupiti testiranju za upis u više programa CI SDŽ, ali prilikom prijave bira prioritetno područje u koje želi biti upisan.  

Nakon testiranja i provedbe svih postupaka odabira, polaznici koji su ostvarili pravo sudjelovanja u više centara, a s obzirom da se nastava u centrima odvija u isto vrijeme, prema prioritetu odabira centra prilikom prijava, bit će raspoređeni u izabrani Centar izvrsnosti.

 

4. Raspored testiranja

Testiranja učenika koji žele steći status polaznika obavit će se u on-line okruženju, prema sljedećem rasporedu:

 1. Centar izvrsnosti novih tehnologija i informatike: 18. rujna 2021. godine
 2. Centar izvrsnosti matematike: 25. rujna 2021. godine
 3. Centar izvrsnosti prirodoslovlja: 25. rujna 2021. godine

 

O točnom vremenu i postupku održavanja testiranja bit će pravodobno obaviješteni svi prijavljeni kandidati objavom na službenim stranicama CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

 

5. Rezultati odabira polaznika

Odluka o sastavu, organizaciji i broju polaznika u grupama za rad u programima CI SDŽ bit će donesena nakon završetka odabira polaznika, a prema broju polaznika, mentora, mogućnostima radnih mjesta i uvjetima rada za svaki centar posebno.

Rad u Centrima izvrsnosti planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata. Nastava će se odvijati u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju.

Ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, pripremljeni su i alternativni načini provođenja nastave u on-line okruženju, putem platforme EDUX (https://ci-sdz.hr/edux/). Splitsko-dalmatinska županija i Centar izvrsnosti SDŽ osigurat će, organizacijski i financijski, sve preduvjete za nesmetan i kvalitetan rad i sudjelovanje svakog sudionika programa.

 

Pozivam ravnatelje da s ovim materijalom upoznaju voditelje predmetnih stručnih vijeća, nastavnike pripadajućih predmeta, učenike i roditelje kroz javnu objavu ovog dopisa (web stranica i oglasna ploča škole), prezentaciju dostavljenih materijala te osobne razgovore. Molim vas, potaknite potencijalno darovite učenike na prijavu na ovaj poziv i osigurajte u svojim školama sve uvjete za njihovu prijavu na testiranje.

 

Veselimo se budućoj suradnji!

 

S poštovanjem,                                                                                               Ravnatelj

                                                                                                              Ivica Zelić, prof.

Javni poziv – tekst   

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

 

KLASA: 602-01/21-01/06

Ur.broj: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

Osnovne i srednje škole SDŽ

ravnatelj/ica

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU NASTAVNIKA TE DRUGIH ZAINTERESIRANIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA

ZA STJECANJE STATUSA MENTORA ZA RAD U PROGRAMIMA CENTRA IZVRSNOSTI:

– MATEMATIKE

– NOVIH TEHNOLOGIJA i INFORMATIKE

– PRIRODOSLOVLJA

VAŽNO

 1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju potencijalno darovitih učenika. U programima CI SDŽ okupljeni su visokomotivirani i potencijalno daroviti učenici iz naše i susjednih županija, a kako bi ciljevi programa bili ostvareni potrebni su nam iskusni, motivirani i kvalitetni mentori koji će sudjelovati u izvođenju nastave u pojedinom programu CI SDŽ.

U šk. godini 2021./22. provodit će se izvanškolski programi:

 1. Centra izvrsnosti matematike, kojem je škola domaćin III. gimnazija, Split,
 2. Centra izvrsnosti novih tehnologija i informatike, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split,
 3. Centra izvrsnosti prirodoslovlja, kojem je škola domaćin Prirodoslovna škola Split.

 

Rad s polaznicima u programima CI SDŽ planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata, a sukladno objavljenom Kalendaru rada za školsku godinu 2021./22. https://ci-sdz.hr/wp-content/uploads/2021/08/Kalendar-CI-SDZ%CC%8C-2021_2022.pdf. Nastava će se odvijati u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju.

Ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, pripremljeni su i alternativni načini provođenja nastave u on-line okruženju, putem platforme EDUX (https://ci-sdz.hr/edux/). Splitsko-dalmatinska županija i CI SDŽ osigurat će, organizacijski i financijski, sve preduvjete za nesmetan i kvalitetan rad i sudjelovanje svakog sudionika Centra izvrsnosti.

Prijava nastavnika za stjecanje statusa mentora u CI SDŽ obavlja se pojedinačno na način da svaki zainteresirani nastavnik obavi prijavu unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice u nastavku.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na Javni poziv mogu se prijaviti svi zainteresirani i motivirani nastavnici i drugi odgojno-obrazovni djelatnici spremni za stjecanje novih znanja i vještina kao i prenošenje znanja kroz rad s potencijalno darovitim učenicima.

Prednost pri odabiru imaju kandidati koji:

 • Imaju iskustvo u provedbi nastave u on-line okruženju.
 • U prijavi označe da se žele dalje (besplatno, u organizaciji CI SDŽ) educirati u području rada s darovitom djecom i mladima.
 • Imaju iskustvo u radu s potencijalno darovitom i visokomotiviranom djecom i mladima.

 

2. Opis zaduženja mentora

Mentori u programima CI SDŽ obavezni su:

 • Pripremiti plan rada za nastavnu cjelinu/projekt koji će provesti u CI SDŽ, sukladno načinu rada u CI SDŽ.
 • Pripremiti materijale za polaznike (prezentaciju, radne listiće, zadatke za rad na nastavi i/ili kod kuće i slično).
 • Održati barem jednu nastavnu cjelinu s polaznicima.
 • Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema materijalima CI SDŽ.
 • Pripremiti alternativni plan održavanja nastave u on-line okruženju.

 

Mentori u programima CI SDŽ mogu sudjelovati u:

 • Pripremi i provedbi testiranja za upise polaznika.
 • Izradi planova, programa i ostalih dokumenata potrebnih za provedbu programa CI SDŽ.

 

3. Naknada za rad

Sudjelovanje u radu CI SDŽ za mentore donosi financijske, ali i brojne druge koristi:

 • Mentori za rad u programima CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 180kn/sat (bruto2).
 • CI SDŽ za odabrane mentore u šk. god. 2021./22. organizira besplatne edukacije za rad s darovitom djecom i mladima, primjenjive i u školama, a ne samo u izvanškolskim programima.
 • Mentori koji rade u programima CI SDŽ dobivaju bodove sukladno važećem Pravilniku o napredovanju, i to za „neposredan rad s darovitim učenicima izvan školske ustanove u organizaciji ustanova koje provode aktivnosti u području odgoja i obrazovanja djece i mladih (po godini)“ – tri boda).
 • Sudjelovanjem u ostalim aktivnostima u programima CI SDŽ mentori mogu ostvariti i dodatne bodove (npr. pri provedbi testiranja, organizaciji događanja, objavom materijala, sudjelovanjem u edukacijama i sl.).
 • Mentori u programima CI SDŽ imaju prednost na Javnom pozivu za sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika, koji organizira i provodi CI SDŽ.

 

4. Način prijave

Za pojedini program CI SDŽ možete se prijaviti na poveznicama:

 

Prilikom prijave na poveznicama možete vidjeti uvjete prijave za pojedini program.

Rok za prijavu kandidata istječe u petak 10. rujna 2021. godine u 23:59 kada će poveznice za prijavu biti zatvorene.

 

5. Odabir mentora za rad u programima CI SDŽ

Svaki program CI SDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir mentora

temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija.

Obavijest od odabranim mentorima bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava, nakon čega će biti održan sastanak mentora sa voditeljima pojedinog programa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila info@ci-sdz.hr te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

 

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

S poštovanjem!

Ravnatelj

Ivica Zelić, prof.

Javni poziv – tekst   

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

 

Klasa: 602-01/21-01/10

Ur. broj: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

 

Ravnateljima osnovnih škola

u Splitsko-dalmatinskoj županiji

 

 

POZIV – „Identifikacija darovitih učenika u području matematike- T42022“ – uključivanje osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u projekt CI SDŽ, traži se

  

Poštovane ravnateljice,

Poštovani ravnatelji!

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (CI SDŽ) u školskoj godini 2021./22. provodi projekt „Identifikacija  darovitih učenika u području matematike“. Projekt se provodi u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), a cilj nam je identifikacija potencijalno darovitih učenika u području matematike u našoj županiji, odnosno olakšavanje procesa uočavanja i identifikacije potencijalno darovitih učenika korištenjem baterije testova razvijene u suradnji s NCVVO-om.

Projekt je prvi put proveden prošle školske godine, a plan je da se ovo testiranje provodi svake godine kako bismo imali sustavnu identifikaciju učenika u našoj županiji.

Provedbom ovog projekta u svojim školama ispunjavate nekoliko vlastitih ciljeva:

 • testirate učenike svoje škole u matematičkoj darovitosti (po završetku testiranja dobit ćete povratnu informaciju o potencijalno darovitim učenicima u području matematike u vašoj školi),
 • uključujete se u suradnju s CI SDŽ,
 • testirate učenike svoje škole za primanje u CI SDŽ u školskoj godini 2022./2023., u program CI matematike
 • podržavate razvoj sustava podrške cjelovitom razvoju potencijalno darovite djece i mladih

U sklopu ovoga projekta u veljači/ožujku 2022. godine provest će se primjena instrumenata u svim zainteresiranim školama u našoj županiji. Ovim putem Vas pozivamo da se i ove školske godine uključite u ovaj projekt. Primijenit će se dva osnovna tipa instrumenata: upitnici za učenike, učitelje i roditelje te test matematičkog rezoniranja, kreativnosti i znanja za učenike.

CI SDŽ organizira provedbu testiranja na županijskoj razini: od pripreme testiranja, umnožavanja i distribucije materijala, do unosa i obrade prikupljenih podataka.

Testiranje će se provesti u matičnim školama, u veljači 2022. godine. Ovisno o vašem rasporedu, moći ćete odabrati datum testiranja koji vam najviše odgovara. U testiranje će biti uključeni svi prijavljeni učenici četvrtih razreda vaše škole.

Zadaci škole vezani za testiranje su:

 • imenovanje školskog koordinatora,
 • prijava škole putem poveznice: https://forms.gle/5yGYQW3wmgW3K1jW6
 • za provedbu testiranja potrebno je osigurati četiri školska sata, a testiranje provode odgojno-obrazovni djelatnici iz vaše škole

 

Sve materijale potrebne za provedbu testiranja dostavit ćemo na adresu škole te preuzeti po završetku testiranja. Sažeti hodogram aktivnosti prikazan je u popratnoj tablici.

Kao prvi korak, molimo Vas, imenujte školskog koordinatora koji će koordinirati provedbu testiranja u vašoj školi. Školski koordinator je dužan popuniti prijavu putem poveznice do 10. rujna 2021. godine kao potvrdu sudjelovanja škole u provedbi projekta.

Školski koordinator dobit će potvrdu CI SDŽ o svojim aktivnostima, koja se boduje sukladno Pravilniku o napredovanju. Poželjno bi bilo da školski koordinator bude stručni suradnik škole ili predsjednik Tima za darovite. Sve daljnje informacije i upute pravovremeno ćemo dostaviti školskom koordinatoru.

Svi podatci prikupljeni tijekom provedbe testiranja u vašoj školi bit će u potpunosti povjerljivi, a rezultati korišteni isključivo za identifikaciju potencijalno darovitih učenika te u znanstveno-istraživačke svrhe. CI SDŽ će svakoj školi dostaviti pojedinačne rezultate za njezine učenike.

S obzirom na to da su se prošle godine pozivu odazvale sve osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije, očekujemo vašu prijavu i ove godine. U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja, slobodno nam se javite na info@ci-sdz.hr ili na 091 583 0892.

 

S poštovanjem,

Ravnatelj

Ivica Zelić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodogram aktivnosti u projektu

 

DATUM AKTIVNOSTI
do 10. rujna 2021.

Imenovanje školskih koordinatora

Školski koordinator popunjava prijavu putem poveznice  

listopad 2021. Sastanak sa školskim koordinatorima na kojem će dobiti detaljne upute o organizaciji prijave učenika za testiranje
studeni 2021.

Prikupljanje privola roditelja za sudjelovanje učenika u testiranju

(informiranje roditelja i učenika, prijava učenika i prikupljanje privola)

ožujak 2022.

Provedba testiranja u školama

 

svibanj 2021. Rezultati testiranja dostavljaju se roditeljima, ispitnim koordinatorima i ravnateljima škola

 

Ravnatelj

Ivica Zelić, prof.

Poziv – tekst

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/21-01/11

UR.BR.: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 24. kolovoza 2021. donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za sudjelovanje u programu Centar izvrsnosti multimedije i jezika za šk.god. 2021./22.

 

Program Centra izvrsnosti multimedije i jezika (CIMAJ) namijenjen je visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima koji imaju interes za jezično izražavanje, pisanje, novinarstvo, fotografiju, film, web dizajn i montažu. Osnovna ideja programa je umrežavanje ovakvih učenika na razini škole, ali i grada i županije, pri čemu bi učenici bilježili vijesti iz svojih škola i prezentirali ih kroz članke, video uratke, društvene mreže i sl., putem medija osmišljenog samo za njih. Kroz ovaj program s njima bi radili zainteresirani školski mentori u manjim grupama usmjeravajući njihove potencijale u stvaranje kreativnih, inovativnih i korisnih produkata.

U školama naše županije svakodnevno se događa nebrojeno zanimljivih stvari – naši učenici i odgojno-obrazovni djelatnici ostvaruju obrazovne, sportske, umjetničke, znanstvene i ostale uspjehe, provode male i velike projekte, volontiraju, grade, stvaraju, istražuju… Kroz ovaj program, osim razvoja životno važnih kompetencija naše djece i mladih, želja nam je potaknuti ih da svoje postignuća podijele međusobno, ali i sa širom javnosti na županijskoj razini.

Jedan od ciljeva ovog programa je uspostava modela izvješćivanja šire javnosti o postignućima škola, aktivnostima CI SDŽ i pozitivnim pričama lokalne zajednice putem kojeg će sudionici projekta  CIMAJ-a moći objavljivati svoje uratke, razmjenjivati ideje i iskustva i komunicirati sa drugim učenicima, na materinjem i na jezicima koje uče u školi i izvan škole.

U školskoj godini 2021./22. planiran je odabir do 20 projekata osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije, koji bi se kroz trajanje ovogodišnjeg programa iskristalizirali u jedinstven i strukturiran program prijenosa informacija iz škola SDŽ na županijskoj razini. Cjelokupni program završio bi prezentacijom provedenih školskih projekata, čime bi se uključenima u ove aktivnosti omogućila razmjena ideja, znanja i iskustava na razini županije te nagradom najboljim projektima u različitim kategorijama, kako bismo učenike i dalje poticali na izazove ovakve vrste. Radovi proizašli iz projekata će se prezentirati na učeničkoj konferenciji koja će se održati u organizaciji CI SDŽ početkom lipnja 2022. godine.

 

Cilj ovog natječaja je sufinanciranje školskih projekata koji omogućuju prijenos vijesti iz škola i lokalne zajednice s paušalnim iznosom 5.000,00 kuna po projektu.

 

1. Opći uvjeti prijave

Na natječaj za sudjelovanje u programu CIMAJ zainteresirane škole prijavljuju koordinatori projekta koje za to ovlasti ravnatelj. Koordinator projekta može biti odgojno-obrazovni djelatnik zaposlen u školi koju prijavljuje (učitelj, nastavnik, stručni suradnik, ravnatelj). Prijaviti se mogu sve osnovne i srednje škole s područja SDŽ koje imaju motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole, a najkasnije do 15. veljače 2022. godine. Dodijeljeni iznos može se koristiti za troškove povezive s projektom (tiskanje materijala, promotivne akcije, kupnja potrebne opreme, honorari i sl.). Paušalni iznos može i ne mora predstavljati ukupan trošak provedbe projekta. Planirani okvirni proračun natječaja: 100.000,00 kuna.

CI SDŽ će koristiti djela proizašla provedbom programa u svrhu promocije programa uz navođenje škole, mentora i učenika koji su sudjelovali u izradi.

 

2. Specifični uvjeti prijave

Projekti koji će se uzimati u obzir za sufinanciranje trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Predloženi projekt nosi jedan koordinator i tim učenika, a u njega se mogu uključiti i drugi djelatnici škole (kao mentori u pojedinom području).
 • Projekti trebaju za cilj imati izvještavanje o aktualnim i zanimljivim događanjima na razini škole, ali i na razini lokalne zajednice.
 • Projekti se mogu odnositi na jedno ili više područja multimedije i jezika: pisanje, film, web-dizajn, odnosno na uspostavu i/ili unaprjeđenje prenošenja vijesti iz škole/lokalne zajednice u širu javnost na bilo koji način koji kreativni tim učenika i mentora zamisli.
 • Projekt treba rezultirati minimalno jednim multimedijskim sadržajem koji na kreativan, inovativan i originalan način promovira događanja u školi i/ili na lokalnoj razini ( kratki film o nekom događaju u školi, uspostavom školskih novina, radija, web-stranice, profila škole na društvenim mrežama…), a koji će se prezentirati putem digitalnih kanala CI SDŽ, kao i na učeničkoj konferenciji.3. Način prijave

Koordinator projekta prijavljuje se na javni poziv ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/BpJXeqhovy84C73t8

Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 17. rujna 2021. godine do 23.59 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.

 

3. Način odabira

Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo CI SDŽ. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih projekata ovisi o planiranom proračunu.

 

4. Kriteriji bodovanja su sljedeći:

 • Opis projekta (10 bodova)

Kratki opis projekta. U opisu projekta boduje se inovativnost ideje i samostalnost učeničkog tima u provedbi projekta. Prednost se daje projektima koji će biti kreativni, obogatiti život škole i/ili lokalne zajednice i koji će osigurati prijenos informacija iz škole do što veće publike.

 • Plan aktivnosti (10 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.). Boduju se originalnost obrade tema, interdisciplinarnost, suradnja s udrugama i institucijama u lokalnoj zajednici, osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora.

 • Razvoj kompetencija (10 bodova)

Na koji način će sudjelovanje u provedbi projekta omogućiti uključenim učenicima i djelatnicima razvoj kompetencija: jezičnih, istraživačkih, komunikacijskih i informatičkih kompetencija, kreativnosti, projektnog razmišljanja, (samo)evaluacije, logičko-kritičkog mišljenja, suradničkog učenja i sl.

 • Primjenjivost i održivost projekta (10 bodova)

Kratko opišite konačni rezultat projekta. Boduje se originalnost, kompleksnost i održivost rezultata projekta. Opišite na koji će način rezultati projekta promovirati školu, lokalnu zajednicu i županiju.

Odluka o školama odabranim za sudjelovanje u programu CIMAJ donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o javnom pozivu obavijeste zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike i učenike.

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

 Ravnatelj

Ivica Zelić, prof.

Natječaj – tekst

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/21-01/09

UR.BR.: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

 

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 24. kolovoza 2021. donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za izbor školskih projekata za sudjelovanje u programu „Čuvari baštine“ za šk.god.2021./22.

 

Program „Čuvari baštine“ namijenjen je visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima u umjetničkom i humanističkom području, kao i svim učenicima koji su zainteresirani za projektnu nastavu, interdisciplinarni pristup, suradničko, istraživačko i inovativno učenje. Provodit će se kao aktivnost u matičnim školama, pod vodstvom koordinatora projekta – motiviranog, kreativnog i svestranog učitelja, nastavnika, stručnog suradnika ili ravnatelja.

Cilj programa „Čuvari baštine“ je razvijanje inovativnosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, informacijske i digitalne pismenosti te sposobnosti za istraživački i suradnički rad kroz planiranje, provedbu i prezentaciju projekta u području baštine. Realizacijom ovakve vrste projekata uključene učenike i djelatnike potiče se u izgradnji osobnog, kulturnog i zavičajnog identiteta stvaranjem sadržaja vezanih uz materijalnu i nematerijalnu baštinu, usko vezano uz područje koje ih okružuje čime se želi utjecati na razvoj svijesti o potrebi očuvanja prirodne i kulturne zavičajne baštine.

U školskoj godini 2021./22. planiran je odabir do 50 projekata iz osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Cjelokupni program „Čuvari baštine“ završio bi prezentacijom provedenih projekata, čime bi se uključenima u ove aktivnosti omogućila razmjena ideja, znanja i iskustava na razini županije te nagradom najboljim projektima kako bismo učenike i dalje poticali na izazove ovakve vrste. Radovi proizašli iz projekata će se prezentirati na učeničkoj konferenciji koja će se održati u organizaciji CI SDŽ krajem svibnja 2022. godini.

 

Cilj ovog javnog poziva je sufinanciranje projekata škola na području SDŽ kroz sufinanciranje projekata promocije lokalne baštine s paušalnim iznosom 5.000,00 kuna po projektu.

1. Opći uvjeti prijave

Na natječaj za sudjelovanje u programu „Čuvari baštine“ zainteresirane škole prijavljuju koordinatori projekta koje za to ovlasti ravnatelj. Koordinator projekta može biti odgojno obrazovni djelatnik zaposlen u školi koju prijavljuje (učitelj, nastavnik, stručni suradnik, ravnatelj). Prijaviti se mogu sve osnovne i srednje škole s područja SDŽ koje imaju motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole, a najkasnije do 15. veljače 2022. Dodijeljeni iznos može se koristiti za troškove povezive s projektom (tiskanje materijala, organizacija posjeta lokalitetima, promotivne akcije, kupnja potrebne opreme, honorari i sl.). Paušalni iznos može i ne mora predstavljati ukupan trošak provedbe projekta. Planirani okvirni proračun natječaja: 250.000,00 kuna.

CI SDŽ ima pravo koristiti djela proizašla provedbom programa u svrhu promocije programa uz navođenje škole, mentora i učenika koji su sudjelovali u izradi.

 

2. Specifični uvjeti prijave

Projekti koji će se uzimati u obzir za sufinanciranje trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Predloženi projekt mora biti u okviru ovogodišnje teme, a tema za školsku godinu 2021./22. je

Naše užance”, a odnosi se na nematerijalnu kulturnu baštinu (razni oblici i pojave duhovnog stvaralaštva što se prenose predajom ili na drugi način, a osobito: jezik, dijalekti, govori i toponimika, te usmena književnost svih vrsta, folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, kao i druge tradicionalne pučke vrednote, tradicijska umijeća i obrti).

 1. Projekti trebaju za cilj imati promociju lokalne baštine logično poveziv sa školom koja provodi projekt.
 2. Projekt treba rezultirati minimalno jednim multimedijskim sadržajem koji na kreativan, inovativan i originalan način promovira temu predloženog projekta – npr. kratki film o lokalitetu, promo-knjižica lokaliteta, izložba slika, predstavljanje modela/maketa i drugo, a koji će se prezentirati na učeničkoj konferenciji u svibnju/lipnju 2022. godine.

 

3. Način prijave

Koordinator projekta prijavljuje se na javni poziv ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/2g6NgJXWpo7fwLjY8

Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 17. rujna 2021. godine do 23.59 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.

 

4. Način odabira

Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo CI SDŽ. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih projekata ovisi o planiranom proračunu.

 

5. Kriteriji bodovanja su sljedeći:

 • Opis projekta (10 bodova)

Kratki opis projekta. U opisu projekta boduje se inovativnost ideje i samostalnost učeničkog tima u provedbi projekta. Prednost se daje turistički i kulturno zanemarenoj nematerijalnoj kulturnoj baštini, nepoznatoj široj javnosti, a koja predstavlja kulturnu vrijednost određenog kraja.

 • Plan aktivnosti (10 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.). Boduju se originalnost obrade teme, suradnja s udrugama i institucijama u lokalnoj zajednici, osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora u lokalnoj zajednici.

 • Prezentacija aktivnosti (10 bodova)

Kratko opišite na koji način će učenici prezentirati provedbu i konačni rezultat projekta. Boduje se način prezentacije s obzirom na kompleksnost izvedbe, npr. ppt kao niža razina kompleksnosti naspram filma, izrađenih modela lokaliteta, zbornika radova, interaktivnih mapa i slično.

 • Primjenjivost i održivost projekta (10 bodova)

Na koji način će sudjelovanje u provedbi projekta omogućiti uključenim učenicima i djelatnicima razvoj kompetencija: kreativnosti, projektnog razmišljanja, (samo)evaluacije, logičko-kritičkog mišljenja, suradničkog učenja i sl. Na koji će način rezultati projekta promovirati školu, lokalnu zajednicu i županiju u kojoj je nastala.

 

Odluka o školama odabranim za sudjelovanje u projektu „Čuvari baštine“ donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o javnom pozivu obavijeste zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

Ravnatelj

Ivica Zelić, prof.

Natječaj – tekst

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

 

KLASA: 602-01/21-01/08

UR.BR.: 2181/267-21-01-01

Split, 24. kolovoza 2021.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 24. kolovoza 2021. donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za financiranje programa ,,Dalmatinski suvenir” unutar učeničkih zadruga koje djeluju u

odgojno-obrazovnim ustanovama na području SDŽ

 

Projekt „Dalmatinski suvenir“ dio je aktivnosti programa Centra izvrsnosti poduzetništva (u daljnjem tekstu CIPO), kojem je cilj poticanje i razvijanje kreativnosti, inicijative i poduzetništva kod potencijalno darovite djece i mladih. Projekt se odvija u matičnim školama u okviru postojećih učeničkih zadruga, a cilj mu je omogućiti djeci i mladima koji pokazuju interes i darovitost u području poduzetništva razvoj poduzetničkih kompetencija kroz iskustvo izrade cjelovitog proizvoda, od ideje, preko izrade i proizvodnje, do marketinga i prodaje.

 

Cilj ovog natječaja je sufinanciranje programa učeničkih zadruga koje djeluju u odgojno-obrazovnim ustanovama na području SDŽ kroz financiranje otkupa proizvoda učeničkih zadruga u iznosu do najviše 20.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi.

Otkupljeni proizvodi učeničkih zadruga bit će korišteni u svrhu promidžbe SDŽ i svih njezinih sastavnica pri službenim susretima, posjetima, Erasmus projektima, konferencijama i slično.

 

1. Opći uvjeti prijave

Na natječaj za sudjelovanje u projektu „Dalmatinski suvenir“ zainteresirane škole prijavljuju voditelji učeničkih zadruga. Prijaviti se mogu sve odgojno-obrazovne ustanove s područja SDŽ koje imaju osnovanu učeničku zadrugu te motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Otkup predviđene količine proizvoda vršit će se na način da će 40% predviđene vrijednosti proizvoda biti plaćeno po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju programa, a putem plaćanja predračuna prema CI SDŽ, a 60% 15. ožujka 2022. po dostavi proizvoda učeničkih zadruga i ispostavi cjelokupnog računa.

Planirani okvirni proračun poziva: 200.000,00 kuna.

 

2. Specifični uvjeti prijave

Proizvodi koji će se uzimati u obzir za otkup trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Proizvodi moraju imati poveznicu s podnebljem u koji su nastali.
 • Prodajna vrijednost pojedinog proizvoda prijavljenog na natječaj ne smije prelaziti 100 kuna.
 • Ukoliko se radi o jestivim proizvodima moraju biti sukladni Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), a trajnost im ne smije biti manja od 12 mjeseci od dana dostave naručitelju.

3. Način prijave

Voditelj učeničke zadruge prijavljuje se na natječaj ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/GdujmHVKJ39SRWj99

Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 17. rujna 2021. godine do 23.59 sati nakon čega će poveznica biti zatvorena.

4. Odabir

Odabir između pristiglih prijava vrši Stručno povjerenstvo programa CIPO. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih učeničkih zadruga ovisi o planiranom proračunu.

 • Kriteriji bodovanja su sljedeći:
  • Profil prijavitelja (5 bodova)

Kratki opis učeničke zadruge (djelatnost kojom se bavi, broj i struktura uključenih djelatnika i učenika, kratak povijesni pregled poslovanja, plan poslovnih aktivnosti u šk. god. 2021./22.). Opisati  trenutno i potencijalno tržište zadruge: udio, geografsku pokrivenost proizvodima/uslugama, segmentaciju potražnje, trenutne i potencijalne klijente i predviđeni obujam prodaje prema grupama proizvoda.

 • Opis proizvoda (5 bodova)

Kratki opis proizvoda koji planirate izraditi te jasno ukažite poveznicu s ciljevima vaše učeničke zadruge te korisnost proizvoda kao suvenira. Ukoliko se radi o postojećem proizvodu u prilogu možete poslati fotografije proizvoda i sve što smatrate relevantnim za ocjenu kvalitete proizvoda. Definirajte ekonomski utemeljenu prodajnu cijenu proizvoda i broj komada koji možete ponuditi. Ukoliko imate fotografije postojećih proizvoda pošaljite ih na e-mail info@ci-sdz.hr

 • Plan aktivnosti (5 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (najviše 6 mj.). Prikažite aktualni financijski kapacitet zadruge i operativno iskustvo u području na kojem je planirano ulaganje i Vaše ciljeve. Opišite planirate li i kako nakon realizacije predloženih aktivnosti povećanje obujma prodaje proizvoda i/ili usluga, u kojem postotku i na kojem tržištu (domaćem ili inozemnom). Objasnite razloge iz kojih su aktivnosti korisne za vaše ciljeve u budućnosti.

 • Poticanje poduzetništva (5 bodova)

Kratko opišite na koji način sudjelovanje u ovom projektu potiče razvoj poduzetničkih kompetencija kod učenika i djelatnika vaše škole. Objasnite na koji način ćete potaknuti učenike na uključivanje u aktivnosti povezane s projektom te kako ćete ih uključiti u proizvodni proces.

 • Dodatni bodovi (po jedan bod za svaki kriterij):
  • Sudjelovanje u programu „Dalmatinski suvenir“ u prethodnim godinama
  • Novi proizvod za tu učeničku zadrugu
  • Prototip dostupan na uvid do 17. rujna 2021.
  • Suradnja s lokalnom zajednicom
  • Suradnja s drugim školama/učeničkim zadrugama

 

Odluka o učeničkim zadrugama odabranim za sudjelovanje u programu „Dalmatinski suvenir“

donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva CIPO-a.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o natječaju obavijeste voditelje učeničkih zadruga i druge zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

 

Veselimo se budućoj suradnji!

 

 

 

                                                                                                                         Ravnatelj:

                                                                                                          Ivica Zelić, prof.

Natječaj – tekst

Arhivirani natječaji

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

KLASA: 602-11/21-01/07

Ur.broj: 2181/267-21-01-02

Split, 18. ožujka 2021.

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČENIKA ČETVRTIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA

U PROJEKTU IDENTIFIKACIJA  DAROVITIH UČENIKA U PODRUČJU MATEMATIKE

 

Poštovani,

CI SDŽ u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) provodi projekt „Identifikacija  darovitih učenika u području matematike“. Cilj projekta je identifikacija potencijalno darovitih učenika u području matematike u našoj županiji korištenjem testova razvijenih u suradnji s NCVVO-om.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na Javni poziv mogu se prijaviti učenici četvrtih razreda osnovnih škola sa sjedištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji

 

 1. Opis zaduženja škola

Škole koje žele sudjelovati u programu dužne su:

 • Imenovati školskog koordinatora, po mogućnosti stručnog suradnika psihologa (nije uvjet)
 • Organizacija komunikacije između školskog koordinatora i/ili učitelja/ica razredne nastave i roditelja učenika, s ciljem dobivanja suglasnosti roditelja
 • Za provedbu testiranja potrebno je osigurati četiri školska sata, a testiranje provode dva nastavnika po razredu.

 

 

 

 1. Koristi od sudjelovanja u projektu

Sudjelovanje u ovom projektu ima brojne koristi za uključene škole, njene djelatnike te naravno, roditelje i učenike.

 • Škole koje sudjeluju u projektu imat će priliku unaprijediti svoj rad u području pružanja potpore darovitim učenicima te u području prevencije rizičnih ponašanja, poticati razvoj svojih djelatnika, kao i osigurati adekvatnu potporu cjelovitom razvoju svojih učenika.
 • Svi podatci prikupljeni tijekom provedbe testiranja bit će u potpunosti povjerljivi, a rezultati korišteni isključivo za identifikaciju potencijalno darovitih učenika te u znanstveno-istraživačke svrhe. CI SDŽ će svakoj školi dostaviti podatke o potencijalno darovitim učenicima u području matematike.
 • Učenici koji će biti uključeni u projekt imat će priliku ostvariti svoje potencijale i raditi na razvoju svojih kompetencija, kao i samopoštovanja, motivacije i pozitivne slike o sebi.

 

 1. Način prijave

Škola prijavljuje učenike za sudjelovanje u projektu putem aplikacije https://mia.ci-sdz.hr/

 

Rok za prijavu učenika istječe u petak, 02. travnja 2021. u 23:59, kada će poveznica za prijavu biti zatvorene.

 

 1. Odabir učenika za sudjelovanje u projektu

Svi učenici četvrtih razreda osnovnih škola s potpisanom privolom roditelja/staratelja biti će prihvaćeni kao sudionici projekta

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila info@ci-sdz.hr ili na 091 583 0892 te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

 

Veselimo se budućoj suradnji,

s poštovanjem

 

Ivica Zelić, prof.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

KLASA: 602-11/21-01/07

Ur.broj: 2181/267-21-01-01

Split, 16. ožujka 2021.

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠKOLA

ZA SUDJELOVANJE U PILOT PROJEKTU

„PROGRAM ZA RAD S TEŽE UOČLJIVIM POTENCIJALNO DAROVITIM UČENICIMA“

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju potencijalno darovitim učenicima. U populaciji darovitih učenika posebnu skupinu predstavljaju učenici koji imaju emocionalne poteškoće, probleme u ponašanju, nemotivirani su, dolaze iz disfunkcionalnih obitelji i/ili imaju lošiji školski uspjeh, zbog čega ih s jedne strane nastavnici ne prepoznaju kao potencijalno darovite, a s druge strane su u riziku za razvoj društveno neprihvatljivih oblika ponašanja. Stoga smo u CI SDŽ pokrenuli pilot projekt „Program za rad s teže uočljivim potencijalno darovitim učenicima“ kako bismo potaknuli pružanje potpore cjelovitom razvoju i ove skupine darovitih učenika, s ciljem razvoja njihovih potencijala, kao i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja.

Program uključuje:

– edukaciju odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s darovitim učenicima

– identifikaciju potencijalno darovitih učenika iz rizične skupine učenika

– odgojno-obrazovnu i socio-emocionalnu podršku učenicima koji se uključe u program kroz individualni i grupni rad.

 

Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s darovitim učenicima u okviru ovog projekta cjelovita je, strukturirana i na primjerima temeljena, a cilj edukacije je osiguravanje kompetencija za rad s darovitim učenicima, ali i izrada potrebne dokumentacije školama kako bi implementacija rada s darovitima bila sustavna, utemeljena i kvalitetno isplanirana. Za sudionike ovog projekta CI SDŽ osigurava financijska sredstva za provedbu edukacije, što je jedinstvena prilika za besplatno stručno usavršavanje djelatnicima prijavljenih škola.

 

Prijava škola za sudjelovanje u ovom projektu CI SDŽ obavlja se grupno na način da svaka škola imenuje koordinatora projekta, koji obavlja prijavu pet djelatnika unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice.

 

1. Opći uvjeti prijave

Na Javni poziv mogu se prijaviti škole koje imaju pet djelatnika motiviranih i spremnih za stjecanje novih znanja i vještina kao i primjenu naučenog u rad s potencijalno darovitim učenicima, s naglaskom na teže uočljivim potencijalno darovitim učenicima.

 

2. Opis zaduženja škola

Škole koje žele sudjelovati u programu dužne su:

 • Imenovati koordinatora i prijaviti pet djelatnika, od kojih je barem jedan član stručne službe škole, po mogućnosti stručni suradnik psiholog.
 • Osigurati uključenim djelatnicima potporu u provedbi programa i uključiti aktivnosti iz projekta u zaduženja djelatnika.
 • Predati izvješće CI SDŽ o provedbi aktivnosti u projektu u lipnju 2022. godine.

 

Odgojno-obrazovni djelatnici koji žele sudjelovati u programu obavezni su:

 • Sudjelovati u edukaciji za rad s darovitim učenicima u organizaciji CI SDŽ i Lige za prevenciju ovisnosti (LZPO).

Edukacija za rad s darovitim učenicima u organizaciji CI SDŽ uključuje 120 sati (40 teorijske i 80 praktične), a provodila bi se od travnja do lipnja 2021. godine. Po završenoj edukaciji uključene škole imale bi izrađenu potrebnu dokumentaciju za rad s darovitim učenicima te osposobljen Tim za darovite koji bi stečena znanja i vještine mogao implementirati u rad škole.

Edukacija u organizaciji LZPO odnosi se na pružanje socio-emocionalne podrške rizičnim učenicima i uključuje 40 sati (16 sati teorijske i 24 sata praktične nastave). Po završenoj edukaciji, koja bi se provodila u rujnu 2021., škole bi imale izrađen plan i materijale za pružanje socio-emocionalne podrške rizičnim potencijalno darovitim učenicima, kao i djelatnike osposobljene za provedbu.

 • Provesti identifikaciju teže uočljivih potencijalno darovitih učenika (rujan, 2021.)
 • Osmisliti, provesti i vrednovati odgojno-obrazovnu i socio-emocionalnu podršku teže uočljivim darovitim učenicima koji će temeljem identifikacije biti uključeni u projekt (tijekom školske godine 2021./22).

 

3. Koristi od sudjelovanja u projektu

     Sudjelovanje u ovom projektu ima brojne koristi za uključene škole, njene djelatnike te naravno, roditelje i učenike.

 • Škole koje sudjeluju u projektu imat će priliku unaprijediti svoj rad u području pružanja potpore darovitim učenicima te u području prevencije rizičnih ponašanja, poticati razvoj svojih djelatnika, kao i osigurati adekvatnu potporu cjelovitom razvoju svojih učenika.
 • Odgojno-obrazovni djelatnici imat će osiguranu kvalitetnu edukaciju koju će financirati CI SDŽ, a koja je primjenjiva u njihovom svakodnevnom radu i osigurava bodove za napredovanje u zvanju kao i priliku za osobni rast i razvoj.
 • Učenici koji će biti uključeni u projekt imat će priliku ostvariti svoje potencijale i raditi na razvoju svojih kompetencija, kao i samopoštovanja, motivacije i pozitivne slike o sebi.

 

4. Način prijave

Škola prijavljuje djelatnike za sudjelovanje u projektu putem poveznice https://forms.gle/2Rqux83QSsvf4qBe9

Rok za prijavu škola istječe u petak, 30. ožujka 2021. u 23:59, kada će poveznica za prijavu biti zatvorene.

 

5. Odabir škola za sudjelovanje u projektu

Stručno povjerenstvo vrši odabir škola temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija. Planirani broj škola koje mogu sudjelovati u pilot projektu je najviše pet, a ovisno o interesu i rezultatima pilot projekta dodatno ćemo razvijati predloženi program.

Obavijest od odabranim školama bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila info@ci-sdz.hr ili na 091 583 0892 te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

 

Veselimo se budućoj suradnji,

s poštovanjem

 

                         Ivica Zelić, prof.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/21-01/02

UR.BR.: 2181/267-21-01-01

SPLIT, 22. veljače 2021.

 

Na temelju odredbi članaka 12., 13. i 14. Statuta Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije dana 22.2.2021. godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ASISTENT/ICA STRUČNOG SURADNIKA/SURADNICE PSIHOLOGA

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme, 1 godina (uz probni rad od 30 dana)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 22.2.2021.  Natječaj vrijedi do: 1.3.2021.

 

OPIS POSLA:

 • Izrada i provedba evaluacije programa te mjera za unaprjeđenje
 • Uspostava i provedba testiranja u svrhu identifikacije potencijalno darovitih učenika
 • Analiza podataka prikupljenih aktivnostima CI SDŽ (testiranja, evaluacije) i izrada izvješća
 • Organizacija konferencija i edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika
 • Profesionalno usmjeravanje učenika
 • Podrška roditeljima/starateljima potencijalno darovitih učenika
 • Stručna podrška Timovima za darovite u osnovnim i srednjim školama
 • Organizacija edukacija, radionica, tribina i okruglih stolova iz polja psihologije
 • Izrada edukativnih i promidžbenih materijala
 • Sudjelovanje u provedbi projekata vanjskih izvora financiranja

 

UVJETI :

– završen diplomski studij psihologije

– završen modul nastavničkih kompetencija

 

PREDNOST:

 • digitalne vještine (MS programi, Google alati i programi za statističku obradu podataka)
 • napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • iskustvo u vođenju radionica
 • iskustvo u organizaciji konferencija

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama
 4. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 20, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto ASISTENT/ICA STRUČNOG SURADNIKA/ SURADNICE PSIHOLOGA “ .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22. veljače 2021., a ističe zaključno s danom 1. ožujka 2021.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/21-01/01

UR.BR.: 2181/267-21-01-01

SPLIT, 22. veljače 2021.

 

 

Na temelju odredbi članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije dana 22.2.2021. godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ANDRAGOŠKI DJELATNIK/DJELATNICA

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno, zamjena do povratka djelatnice s pododiljnog dopusta (uz probni rad od 30 dana)

 

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 22.2.2021.  Natječaj vrijedi do: 1.3.2021.

 

OPIS POSLA:

– organizacija i vođenje različitih odgojno-obrazovnih procesa i programa obrazovanja odraslih,

– briga o osobnom i stručnom razvoju zaposlenih,

– izrada planova poslovanja,

– upravljanje poslovima međunarodne suradnje,

– upravljanje i sudjelovanje u projektima financiranih iz vanjskih izvora financiranja.

 

 

UVJETI :

– VSŠ, završen studij međunarodnog poslovanja

– aktivno korištenje engleskog jezika

– iskustvo u provedbi EU projekata

 

 

PREDNOST:

– informatička pismenost (aktivno korištenje Google alata, sustava za e-učenje na bazi Moodlea)

– radno iskustvo u organizaciji poslovanja

– vozačka dozvola – B kategorija

 

 

 

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme
 3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama
 4. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana
 7. Dokaz o poznavanju i korištenju engleskog jezika
 8. Dokaz iskustva sudjelovanja u pripremi i provedbi EU projekata

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 20, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto ANDRAGOŠKI DJELATNIK/CA “.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije dana 22. veljače 2021., a ističe zaključno s danom 1. ožujka 2021.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

Klasa: 602-11/21-01/02

Ur.Broj: 2181/267-21-01-01

Split, 18. siječnja 2021.

Predmet: Poziv – program edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika ,,Nastavnik za nastavnika” u sklopu Centra

izvrsnosti SDŽ

Poštovani,

Kao i do sada, u drugom polugodištu ove školske godine, u skladu s epidemiološkom situacijom, nastavljamo s programom edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika ,,Nastavnik za nastavnika”.

Ovim pozivom želja nam je detektirati i potaknuti nastavnike (učitelje i profesore) i stručne suradnike (u daljnjem tekstu: edukatori) koji imaju iskustva, motiva i želje, svoja znanja prenijeti ostalim

kolegama unutar sustava u okviru organiziranih predavanja/radionica.

Edukacije su besplatne za odgojno-obrazovne djelatnike, a kako smo vidjeli prošlih godina, ovakav način razmjene znanja, vještina i primjera dobre prakse nalazi na jako pozitivnu reakciju sudionika i edukatora.

Predviđena područja edukacije koja bi se organizirala ove školske godine su:

1. određivanje, praćenje i vrednovanje ishoda učenja

2. IKT u učenju i poučavanju

3. integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces (aktivne metode učenja i poučavanja, mentorski rad, projektna nastava…)

4. rad s darovitim učenicima

5. razvoj poduzetničkih kompetencija

6. ostalo, a po prijedlogu edukatora

Za prijavu potencijalnih edukatora, kreiran je upitnik dostupan na poveznici:

https://forms.gle/8nscheczxaWSXvX19

 

Rok za popunjavanje upitnika, odnosno prijave je 26. siječnja 2021. godine.

Završetkom roka prijave potencijalnih edukatora, Središnje povjerenstvo Centra izvrsnosti SDŽ, izvršit će odabir te u dogovoru s edukatorima objaviti program ovogodišnjih edukacija putem poveznice: https://cisdz.hr/edukacije/.

1. Opći uvjeti prijave

Na Javni poziv mogu se prijaviti svi zainteresirani i motivirani nastavnici i drugi odgojno-obrazovni djelatnici spremni za prenošenje znanja/iskustva drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima.

1.1. Prednost pri odabiru imaju kandidati koji su već surađivali u provedbi aktivnosti i programa CI SDŽ.

2. Opis zaduženja mentora

Edukatori u programu Nastavnik za nastavnika obavezni su:

2.1. Pripremiti i održati edukaciju u predviđenom terminu uživo ili u online okruženju.

2.2. Ustupiti korištene materijale (ppt prezentacije predavanja/radionice) za objavu na stranicama CI SDŽ kako bi svi materijali bili dostupni zainteresiranim odgojno-obrazovnim djelatnicima.

2.3. Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema kriterijima CI SDŽ.

3. Naknada za rad

Sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika CI SDŽ za edukatore donosi financijske, ali i brojne druge koristi.

3.1. Edukatori u programu CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 180kn/sat (bruto2) po školskom satu za održanu edukaciju.

3.2. Sudjelovanjem u aktivnostima u programima CI SDŽ edukatori/sudionici ostvaruju i dodatne bodove za napredovanje u zvanju.

4. Odabir mentora za rad u programima CI SDŽ

Ovaj program CI SDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir edukatora temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija.

Obavijest o odabranim edukatorima bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava.

Sve navedeno provodi se u svrhu razmjene iskustava nastavnika i stručnih suradnika te kao poticaj cjeloživotnom učenju i konstantnom unaprjeđenju odgojno-obrazovnog sustava.

U programima edukacije, a temeljem prijava, moći će sudjelovati odgojno-obrazovni djelatnici SDŽ, ovisno o vlastitim interesima i mogućnostima.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila info@ci-sdz.hr te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

Ravnatelj CI SDŽ

Ivica Zelić, prof.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/20-01/08

UR.BR.: 2181/267-20-01-01

Split, 10. rujna 2020.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 8. rujna 2020. donosi odluku o raspisivanju

JAVNOG POZIVA

za prijavu za sudjelovanje u projektu „Čuvari baštine“

 

Projekt „Čuvari baštine“ namijenjen je potencijalno darovitim učenicima u umjetničkom i humanističkom području, kao i svim učenicima koji su zainteresirani za projektnu nastavu, interdisciplinarni pristup, suradničko, istraživačko i inovativno učenje. Provodit će se kao aktivnost u matičnim školama, pod vodstvom koordinatora projekta – motiviranog, kreativnog i svestranog učitelja, nastavnika, stručnog suradnika ili ravnatelja.

Cilj projekta „Čuvari baštine“ je razvijanje inovativnosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, informacijske i digitalne pismenosti te sposobnosti za istraživački i suradnički rad kroz planiranje, provedbu i prezentaciju projekta u području baštine. Realizacijom ovakve vrste projekata uključene učenike i djelatnike poticalo bi se u izgradnji osobnog, kulturnog i zavičajnog identiteta stvaranjem sadržaja vezanih uz materijalnu i nematerijalnu baštinu, usko vezano uz područje koje ih okružuje te na taj način utjecati na razvoj svijesti o potrebi očuvanja prirodne i kulturne zavičajne baštine.

U školskoj godini 2020./21. planiran je odabir 20 projekata iz osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Cjelokupni projekt „Čuvari baštine“ završio bi prezentacijom provedenih projekata, čime bi se uključenima u ove aktivnosti omogućila razmjena ideja, znanja i iskustava na razini županije te nagradom najboljim projektima kako bismo učenike i dalje poticali na izazove ovakve vrste. Radovi proizašli iz projekata će se prezentirati na učeničkoj konferenciji koja će se održati u organizaciji CI SDŽ krajem svibnja 2021.

 

Cilj ovog javnog poziva je sufinanciranje programa škola na području SDŽ kroz sufinanciranje projekata promocije lokalne baštine s paušalnim iznosom 5.000,00 kuna po projektu.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na javni poziv za sudjelovanje u projektu „Čuvari baštine“ zainteresirane škole prijavljuju koordinatori projekta koje za to ovlasti ravnatelj. Koordinator projekta može biti odgojno obrazovni djelatnik zaposlen u školi koju prijavljuje (učitelj, nastavnik, stručni suradnik, ravnatelj). Prijaviti se mogu sve osnovne i srednje škole s područja SDŽ koje imaju motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole, a najkasnije do 15. veljače 2021.

Dodijeljeni iznos može se koristiti za troškove povezive s projektom (tiskanje materijala, organizacija posjeta lokalitetima, promotivne akcije, kupnja potrebne opreme, honorari i sl.) Paušalni iznos može i ne mora predstavljati ukupan trošak provedbe projekta.

Planirani okvirni proračun poziva: 100.000,00 kuna.

CI SDŽ ima pravo koristiti djela proizašla provedbom programa u svrhu promocije programa uz navođenje škole, mentora i učenika koji su sudjelovali u izradi.

 

2. Specifični uvjeti prijave

Projekti koji će se uzimati u obzir za sufinanciranje trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Tema za školsku godinu 2020./21. je Skrivena blaga mista moga, a odnosi se na nepokretnu materijalnu baštinu. Nepokretnom-materijalnom baštinom smatraju se pojedinačne građevine, kulturno – povijesne cjeline i kulturni krajolici. Projekti kojima je cilj promocija baštine koja ne spada u ovaj opis neće se uzimati u razmatranje.
 • Projekti trebaju za cilj imati promociju lokalne baštine logično poveziv sa školom koja provodi projekt.
 • Projekt treba rezultirati minimalno jednim multimedijskim sadržajem koji na kreativan, inovativan i originalan način promovira temu predloženog projekta- npr. kratki film o lokalitetu, promo-knjižica lokaliteta, izložba slika, predstavljanje modela/maketa i drugo, a koji će se prezentirati na učeničkoj konferenciji.

 

3. Način prijave

Koordinator projekta prijavljuje se na javni poziv ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici https://forms.gle/BNQYrsfLAtLuVRSQ6 .

 

Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 30. listopada 2020.

 

4. Način odabira

Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo CI SDŽ. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih projekata ovisi o planiranom proračunu.

 

Kriteriji bodovanja su sljedeći:

 • Opis projekta (10 bodova)

Kratki opis projekta. U opisu projekta boduje se inovativnost ideje i samostalnost učeničkog tima u provedbi projekta. Prednost se daje turistički i kulturno zanemarenim lokalitetima koji su nepoznati široj javnosti, a predstavljaju kulturnu vrijednost određenog kraja.

 • Plan aktivnosti (10 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (maksimalno 6 mj.). Boduju se originalnost obrade teme, suradnja s udrugama i institucijama u lokalnoj zajednici, osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora u lokalnoj zajednici.

 • Prezentacija aktivnosti (10 bodova)

Kratko opišite na koji način će učenici prezentirati provedbu i konačni rezultat projekta. Boduje se način prezentacije s obzirom na kompleksnost izvedbe, npr. ppt kao niža razina kompleksnosti naspram filma, izrađenih modela lokaliteta, zbornika radova, interaktivnih mapa i slično.

 • Primjenjivost i održivost projekta (10 bodova)

Na koji način će sudjelovanje u provedbi projekta omogućiti uključenim učenicima i djelatnicima razvoj kompetencija: kreativnosti, projektnog razmišljanja, (samo)evaluacije, logičko-kritičkog mišljenja, suradničkog učenja i sl. Na koji će način rezultati projekta promovirati školu, lokalnu zajednicu i županiju u kojoj je nastala.

 

Odluka o školama odabranim za sudjelovanje u projektu „Čuvari baštine“ donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o javnom pozivu obavijeste zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

 Ravnatelj:

Ivica Zelić, prof.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/20-01/07

UR.BR.: 2181/267-20-01-01

Split, 10. rujna 2020.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 8. rujna 2020. donosi odluku o raspisivanju

 

JAVNOG POZIVA

za financiranje projekta ,,Dalmatinski suvenir” unutar učeničkih zadruga koje djeluju u

odgojno-obrazovnim ustanovama na području SDŽ

 

Projekt „Dalmatinski suvenir“ dio je aktivnosti programa Centra izvrsnosti poduzetništva (u daljnjem tekstu CIPO), kojem je cilj poticanje i razvijanje kreativnosti, inicijative i poduzetništva kod potencijalno darovite djece i mladih. Projekt se odvija u matičnim školama u okviru postojećih učeničkih zadruga, a cilj mu je omogućiti djeci i mladima koji pokazuju interes i darovitost u području poduzetništva razvoj poduzetničkih kompetencija kroz iskustvo izrade cjelovitog proizvoda, od ideje, preko izrade i proizvodnje, do marketinga i prodaje.

 

Cilj ovog javnog poziva je sufinanciranje programa učeničkih zadruga koje djeluju u odgojno-obrazovnim ustanovama na području SDŽ kroz financiranje otkupa proizvoda učeničkih zadruga u iznosu do najviše 20.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi.

Otkupljeni proizvodi učeničkih zadruga bit će korišteni u svrhu promidžbe SDŽ i svih njezinih sastavnica pri službenim susretima, posjetima, Erasmus projektima, konferencijama i slično.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na javni poziv za sudjelovanje u projektu „Dalmatinski suvenir“ zainteresirane škole prijavljuju voditelji učeničkih zadruga. Prijaviti se mogu sve odgojno-obrazovne ustanove s područja SDŽ koje imaju osnovanu učeničku zadrugu te motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Otkup predviđene količine proizvoda vršit će se na način da će 40% predviđene vrijednosti proizvoda biti plaćeno po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju programa, a putem plaćanja predračuna prema CI SDŽ, a 60% 15. ožujka 2021. po dostavi proizvoda učeničkih zadruga i ispostavi cjelokupnog računa.

Planirani okvirni proračun poziva: 200.000,00 kuna.

 

2. Specifični uvjeti prijave

Proizvodi koji će se uzimati u obzir za otkup trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Proizvodi moraju imati poveznicu s podnebljem u koji su nastali.
 • Prodajna vrijednost pojedinog proizvoda prijavljenog na natječaj ne smije prelaziti 100 kuna.
 • Ukoliko se radi o jestivim proizvodima moraju biti sukladni Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), a trajnost im ne smije biti manja od 12 mjeseci od dana dostave naručitelju.

 

 

3. Način prijave

Voditelj učeničke zadruge prijavljuje se na javni poziv ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici https://forms.gle/EKM7iRDgczcMymkG6 .

Rok za dostavu ponuda po ovom pozivu je 30. listopada 2020.

 

4. Odabir

Odabir između pristiglih prijava vrši Stručno povjerenstvo programa CIPO. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih učeničkih zadruga ovisi o planiranom proračunu.

 

 • Kriteriji bodovanja su sljedeći:
  • Profil prijavitelja (5 bodova)

Kratki opis učeničke zadruge (djelatnost kojom se bavi, broj i struktura uključenih djelatnika i učenika, kratak povijesni pregled poslovanja, plan poslovnih aktivnosti u šk. god. 2020./21.). Opisati  trenutno i potencijalno tržište zadruge: udio, geografsku pokrivenost proizvodima/uslugama, segmentaciju potražnje, trenutne i potencijalne klijente i predviđeni obujam prodaje prema grupama proizvoda.

 • Opis proizvoda (5 bodova)

Kratki opis proizvoda koji planirate izraditi te jasno ukažite poveznicu s ciljevima vaše učeničke zadruge te korisnost proizvoda kao suvenira. Ukoliko se radi o postojećem proizvodu u prilogu možete poslati fotografije proizvoda i sve što smatrate relevantnim za ocjenu kvalitete proizvoda. Definirajte ekonomski utemeljenu prodajnu cijenu proizvoda i broj komada koji možete ponuditi. Ukoliko imate fotografije postojećih proizvoda pošaljite ih na e-mail info@ci-sdz.hr

 • Plan aktivnosti (5 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (maksimalno 6 mj.). Prikažite aktualni financijski kapacitet zadruge i operativno iskustvo u području na kojem je planirano ulaganje i Vaše ciljeve. Opišite planirate li i kako nakon realizacije predloženih aktivnosti povećanje obujma prodaje proizvoda i/ili usluga, u kojem postotku i na kojem tržištu (domaćem ili inozemnom). Objasnite razloge iz kojih su aktivnosti korisne za vaše ciljeve u budućnosti.

 • Poticanje poduzetništva (5 bodova)

Kratko opišite na koji način sudjelovanje u ovom projektu potiče razvoj poduzetničkih kompetencija kod učenika i djelatnika vaše škole. Objasnite na koji način ćete potaknuti učenike na uključivanje u aktivnosti povezane s projektom te kako ćete ih uključiti u proizvodni proces.

 

 • Dodatni bodovi (po jedan bod za svaki kriterij):
  • Sudjelovanje u projektu „Dalmatinski suvenir“ u šk. god. 2019./20.
  • Novi proizvod za tu učeničku zadrugu
  • Prototip dostupan na uvid do 30.10.2020.
  • Suradnja s lokalnom zajednicom
  • Suradnja s drugim školama/učeničkim zadrugama

 

Odluka o učeničkim zadrugama odabranim za sudjelovanje u projektu „Dalmatinski suvenir“

donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva CIPO-a.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o javnom pozivu obavijeste voditelje učeničkih zadruga i druge zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

Veselimo se budućoj suradnji,

 

 

 

Ravnatelj:

Ivica Zelić, prof.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

KLASA: 602-01/20-01/06

Ur.broj: 2181/267-20-01-01

Split, 1. rujna 2020.

Osnovne i srednje škole SDŽ

 • ravnatelj/ica

 

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU NASTAVNIKA TE DRUGIH ZAINTERESIRANIH ODGOJNO OBRAZOVNIH DJELATNIKA

ZA STJECANJE STATUSA MENTORA ZA RAD U PROGRAMIMA CENTRA IZVRSNOSTI:

– MATEMATIKE

– INFORMATIKE

– NOVIH TEHNOLOGIJA

– PRIRODOSLOVLJA

 

VAŽNO

 1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju potencijalno darovitim učenicima. U programima CI SDŽ okupljeni su potencijalno daroviti učenici iz naše i susjednih županija, a kako bi ciljevi programa bili ostvareni potrebni su nam iskusni, motivirani i kvalitetni mentori koji će sudjelovati u izvođenju nastave u pojedinom programu CI SDŽ.

U šk. godini 2020./21. provodit će se programi:

 1. Centra izvrsnosti matematike, kojem je škola domaćin III. gimnazija, Split,
 2. Centra izvrsnosti informatike, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split
 1. Centra izvrsnosti novih tehnologija, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split
 2. Centra izvrsnosti prirodoslovlja, kojem je škola domaćin Prirodoslovna škola Split

 

Rad u Centrima izvrsnosti planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata, a sukladno objavljenom Kalendaru rada za školsku godinu 2020./21. Nastava bi se odvijala u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju.

Ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, pripremljeni su i alternativni načini provođenja nastave u on-line okruženju, putem platforme EDUX (https://ci-sdz.hr/edux/). Splitsko-dalmatinska županija i CI SDŽ osigurat će, organizacijski i financijski, sve preduvjete za nesmetan i kvalitetan rad i sudjelovanje svakog sudionika Centra izvrsnosti.

Prijava nastavnika za stjecanje statusa mentora u CI SDŽ obavlja se pojedinačno na način da svaki zainteresirani nastavnik obavi prijavu unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na Javni poziv mogu se prijaviti svi zainteresirani i motivirani nastavnici i drugi odgojno-obrazovni djelatnici spremni za stjecanje novih znanja i vještina kao i prenošenje znanja kroz rad s potencijalno darovitim učenicima.

 • Prednost pri odabiru imaju kandidati koji imaju iskustvo u radu s darovitom djecom i mladima, bilo kao mentori CI SDŽ, bilo u radu u matičnim školama.
 • Prednost pri odabiru imaju kandidati koji imaju iskustvo u provedbi nastave u on-line okruženju.
 • Prednost pri odabiru imaju kandidati koji u prijavi označe da se žele dalje (besplatno, u organizaciji CI SDŽ) educirati u području rada s darovitom djecom i mladima.

 

 1. Opis zaduženja mentora

Mentori u programima CI SDŽ obavezni su:

 • Pripremiti plan rada za nastavnu cjelinu koju će provesti u CI SDŽ, sukladno načinu rada u CI SDŽ.
 • Održati barem jednu nastavnu cjelinu s polaznicima.
 • Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema kriterijima CI SDŽ.
 • Pripremiti alternativni plan održavanja nastave u on-line okruženju.

 

Mentori u programima CI SDŽ mogu sudjelovati u:

 • Pripremi i provedbi testiranja za upise polaznika
 • Izradi planova, programa i ostalih dokumenata potrebnih za provedbu programa CI SDŽ

 

 1. Naknada za rad

     Sudjelovanje u radu CI SDŽ za mentore donosi financijske, ali i brojne druge koristi.

3.1. Mentori za rad u programima CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 180kn/sat (bruto2).

3.2. CI SDŽ za odabrane mentore u šk. god. 2020./21. organizira besplatne edukacije za rad s darovitom djecom i mladima, primjenjive i u školama, a ne samo u izvanškolskim programima.

3.3. Mentori koji rade u programima CI SDŽ dobivaju bodove sukladno važećem Pravilniku o napredovanju, i to za „neposredan rad s darovitim učenicima izvan školske ustanove u organizaciji ustanova koje provode aktivnosti u području odgoja i obrazovanja djece i mladih (po godini)“ -tri boda).

3.4. Sudjelovanjem u ostalim aktivnostima u programima CI SDŽ mentori mogu ostvariti i dodatne bodove (npr. pri provedbi testiranja, organizaciji događanja, objavom materijala, sudjelovanjem u edukacijama i sl.).

3.5. Mentori u programima CI SDŽ imaju prednost na Javnom pozivu za sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika, koji organizira i provodi CI SDŽ.

 

 

 

 

 

 1. Način prijave

Za pojedini program CI SDŽ možete se prijaviti na poveznicama:

 

Prilikom prijave na poveznicama možete vidjeti uvjete i zahtjeve prijave za pojedini program.

Rok za prijavu kandidata istječe u petak 18. rujna 2020. godine u 23,59 kada će poveznice za prijavu biti zatvorene.

 

 

 1. Odabir mentora za rad u programima CI SDŽ

Svaki program CI SDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir mentora

temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija.

Obavijest od odabranim mentorima bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila info@ci-sdz.hr te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

 

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

s poštovanjem

Ivica Zelić, prof.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/20-01/05

UR.BR.: 2181/267-20-01-01

Split, 1. rujna 2020.

 

 1. Osnovnim školama kojima je osnivač SDŽ
 2. Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Split
 3. Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Makarska
 4. Srednjim školama
 5. Odgojno-obrazovnim ustanovama drugih osnivača
 • svima

n/p ravnatelja

 

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČENIKA NA TESTIRANJE I STJECANJE STATUSA

POLAZNIKA CENTRA IZVRSNOSTI:

 

MATEMATIKE

INFORMATIKE

NOVIH TEHNOLOGIJA

PRIRODOSLOVLJA

 

VAŽNO

 1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

 

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) provodi javni poziv za stjecanje statusa polaznika u programima CI SDŽ čime omogućava potencijalno darovitim učenicima sudjelovanje u aktivnostima unutar programa CI, koji su sljedeći:

 1. Centar izvrsnosti matematike, kojem je škola domaćin III. gimnazija, Split
 2. Centar izvrsnosti informatike, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split
 3. Centar izvrsnosti novih tehnologija, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split
 4. Centar izvrsnosti prirodoslovlja, kojem je škola domaćin Prirodoslovna škola Split, Split

 

U rad programa pojedinih CI uključuju se potencijalno daroviti učenici odabrani putem testiranja (temeljem postignutog rezultata) te putem direktnog upisa (temeljem praćenja i vrednovanja postignuća polaznika upisanih u prethodnim godinama).

 

Ovim javnim pozivom pozivamo sve škole da na testiranje za stjecanje statusa polaznika programa CI SDŽ prijave svoje učenike zaineresirane za sudjelovanje u programima.

 

 

 

 1. Opći i specifični uvjeti prijave

Pozivamo škole da sve učenike koji su zainteresirani za stjecanje novih znanja kroz rad s najboljim mentorima, sveučilišnim profesorima, znanstvenicima i gostujućim predavačima prijave na ovaj Javni poziv kako bi kroz postupak testiranja stekli status polaznika u jednom od centara izvrsnosti.

 • Na Javni poziv za sudjelovanje u programu Centra izvrsnosti matematike mogu se prijaviti svi učenici koji će u šk. god. 2020./21. pohađati nastavu od 5. (petog) do 8. (osmog) razreda osnovne škole te od 1. (prvog) do 3. (trećeg) razreda srednje škole.
 • Na Javni poziv za sudjelovanje u programima Centra izvrsnosti informatike i novih tehnologija mogu se prijaviti svi učenici koji će u šk. god. 2020./21. pohađati nastavu 7. (sedmog) i 8. (osmog) razreda osnovne škole te od 1. (prvog) do 3. (trećeg) razreda srednje škole.
 • Na Javni poziv za sudjelovanje u programu Centra izvrsnosti prirodoslovlja mogu se prijaviti svi učenici koji će u šk. god. 2020./21. pohađati nastavu 7. (sedmog) i 8. (osmog) razreda osnovne škole te od 1. (prvog) do 4. (četvrtog) razreda srednje škole.

 

 1. Postupak prijave
 2. Predlažemo školama formiranje Tima za darovite, stručnog tima za praćenje potencijalno darovitih učenika koji bi vodio brigu o potencijalno darovitim učenicima te imao uvid u napredak učenika tijekom cijele školske godine (detalji o uspostavi Tima, njegovoj strukturi i zadaćama možete pronaći na www.ci-sdz.hr/dokumenti ).

 

 1. Nakon što ravnatelji oforme školski Tim za darovite te imenuju odgovornu osobu koja će biti zadužena za praćenje učenika i sudjelovanje u postupku prijava potencijalno darovitih učenika za CI SDŽ, trebaju informirati svoje učenike i njihove roditelje/staratelje o mogućnostima, sustavu i načinu rada CI SDŽ, kao i potaknuti ih da se svi potencijalno daroviti učenici prijave na Javni poziv (Javnom pozivu prilažemo prezentaciju o aktivnostima i programima CI SDŽ u šk.god. 2020./21 – možete je objaviti na službenim stranicama škole i/ili prezentirati na satovima razredne zajednice, roditeljskim sastancima i učiteljskim/nastavničkim vijećima).

 

 1. Prijave polaznika za sudjelovanje u programima CI SDŽ vršit će se elektroničkim putem, putem aplikacije MIA. Predsjednici Timova za darovite u matičnim školama elektroničkim putem (detaljne upute o korištenju aplikacije možete pronaći na poveznici: https://ci-sdz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Upute-za-korištenje-aplikacije-MIA-Tim-za-darovite.pdf) vrše unos svih podataka i obavljaju prijavu za sve kandidate.

 

 1. Nakon izvršene prijave škole, roditeljima prijavljenih učenika na e-mail adresu koja je navedena u prijavi dolazi poveznica, korisničko ime i lozinka. Roditelji učenika dužni su potpisati privolu u elektroničkom obliku te provjeriti i upisati podatke o djetetu koji su dostupni u aplikaciji (roditeljima će putem aplikacije biti dostavljene detaljne upute za korištenje aplikacije te šifra i lozinka za pristupanje aplikaciji). Upute o korištenju aplikacije za roditelje/staratelje možete pronaći na poveznici: https://ci-sdz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Upute-za-korištenje-aplikacije-MIA-Roditelji_staratelji.pdf

 

 1. Prijava je dovršena kada su roditelji potpisali privolu, čime se status učenika u aplikaciji mijenja u PRIHVAĆENO, što matična škola može provjeriti putem aplikacije.

 

Rok za prijavu kandidata istječe u petak, 18. rujna 2020. godine u 23,59 kada će poveznica za prijavu biti zatvorena.

III. Odabir programa

Učenik može pristupiti testiranju u više centara, ali prilikom prijave bira prioritetno područje u koje želi biti upisan. 

Nakon testiranja i provedbe svih postupaka odabira, polaznici koji su ostvarili pravo sudjelovanja u više centara, a s obzirom da se nastava u centrima odvija u isto vrijeme, prema prioritetu odabira centra prilikom prijava, bit će raspoređeni u izabrani Centar izvrsnosti.

 

 1. Raspored testiranja

Testiranja učenika koji žele steći status polaznika obavit će se po sljedećem rasporedu:

 1. Centar izvrsnosti informatike: 26. rujna 2020., Elektrotehnička škola-Split, Teslina 2, Split
 2. Centar izvrsnosti novih tehnologija: 26. rujna 2020., Elektrotehnička škola-Split, Teslina 2, Split
 3. Centar izvrsnosti matematike: 3. listopada 2020., III. gimnazija, Matice hrvatske 11, Split
 4. Centar izvrsnosti prirodoslovlja: 3. listopada 2020., Prirodoslovna škola, Matice hrvatske 11, Split

 

O točnom vremenu i načinu održavanja testiranja bit će pravodobno obaviješteni svi prijavljeni kandidati (učenici i mentori) objavom na sljedećim web stranicama:

– Centar izvrsnosti SDŽ: https://ci-sdz.hr/

– III. gimnazija: http://www.trema.hr/

– Elektrotehnička škola – Split: http://ss-elektrotehnicka-st.skole.hr/

– Prirodoslovna škola Split: http://prirodoslovna.trema.hr/

– Splitsko-dalmatinska županija: http://www.dalmacija.hr/

 

Testiranje će biti provedeno u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom i mjerama koje će biti na snazi u trenutku provođenja testiranja!!!

 

 1. Rezultati odabira polaznika

Odluka o sastavu, organizaciji i broju polaznika u grupama za rad u programima CI SDŽ bit će donesena nakon završetka odabira polaznika, a prema broju polaznika, mentora, mogućnostima radnih mjesta i uvjetima rada za svaki centar posebno.

Rad u Centrima izvrsnosti planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata. Nastava bi se odvijala u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju.

Ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, pripremljeni su i alternativni načini provođenja nastave u on-line okruženju, putem platforme EDUX (https://ci-sdz.hr/edux/). Splitsko-dalmatinska županija i Centar izvrsnosti SDŽ osigurat će, organizacijski i financijski, sve preduvjete za nesmetan i kvalitetan rad i sudjelovanje svakog sudionika programa.

 

Pozivam ravnatelje da s ovim materijalom upoznaju voditelje predmetnih stručnih vijeća, nastavnike pripadajućih predmeta, učenike i roditelje kroz javnu objavu ovog dopisa (web stranica i oglasna ploča škole), prezentaciju dostavljenih materijala te osobne razgovore. Molim vas, potaknite potencijalno darovite učenike na prijavu na ovaj poziv i osigurajte u svojim školama sve uvjete za njihovu prijavu na testiranje.

Veselimo se budućoj suradnji!

 

S poštovanjem,

Ivica Zelić, ravnatelj