Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/20-01/08

UR.BR.: 2181/267-20-01-01

Split, 10. rujna 2020.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 8. rujna 2020. donosi odluku o raspisivanju

JAVNOG POZIVA

za prijavu za sudjelovanje u projektu „Čuvari baštine“

 

Projekt „Čuvari baštine“ namijenjen je potencijalno darovitim učenicima u umjetničkom i humanističkom području, kao i svim učenicima koji su zainteresirani za projektnu nastavu, interdisciplinarni pristup, suradničko, istraživačko i inovativno učenje. Provodit će se kao aktivnost u matičnim školama, pod vodstvom koordinatora projekta – motiviranog, kreativnog i svestranog učitelja, nastavnika, stručnog suradnika ili ravnatelja.

Cilj projekta „Čuvari baštine“ je razvijanje inovativnosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, informacijske i digitalne pismenosti te sposobnosti za istraživački i suradnički rad kroz planiranje, provedbu i prezentaciju projekta u području baštine. Realizacijom ovakve vrste projekata uključene učenike i djelatnike poticalo bi se u izgradnji osobnog, kulturnog i zavičajnog identiteta stvaranjem sadržaja vezanih uz materijalnu i nematerijalnu baštinu, usko vezano uz područje koje ih okružuje te na taj način utjecati na razvoj svijesti o potrebi očuvanja prirodne i kulturne zavičajne baštine.

U školskoj godini 2020./21. planiran je odabir 20 projekata iz osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Cjelokupni projekt „Čuvari baštine“ završio bi prezentacijom provedenih projekata, čime bi se uključenima u ove aktivnosti omogućila razmjena ideja, znanja i iskustava na razini županije te nagradom najboljim projektima kako bismo učenike i dalje poticali na izazove ovakve vrste. Radovi proizašli iz projekata će se prezentirati na učeničkoj konferenciji koja će se održati u organizaciji CI SDŽ krajem svibnja 2021.

 

Cilj ovog javnog poziva je sufinanciranje programa škola na području SDŽ kroz sufinanciranje projekata promocije lokalne baštine s paušalnim iznosom 5.000,00 kuna po projektu.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na javni poziv za sudjelovanje u projektu „Čuvari baštine“ zainteresirane škole prijavljuju koordinatori projekta koje za to ovlasti ravnatelj. Koordinator projekta može biti odgojno obrazovni djelatnik zaposlen u školi koju prijavljuje (učitelj, nastavnik, stručni suradnik, ravnatelj). Prijaviti se mogu sve osnovne i srednje škole s područja SDŽ koje imaju motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Dodjela sredstava vršit će se po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju projekta, na račun škole, a najkasnije do 15. veljače 2021.

Dodijeljeni iznos može se koristiti za troškove povezive s projektom (tiskanje materijala, organizacija posjeta lokalitetima, promotivne akcije, kupnja potrebne opreme, honorari i sl.) Paušalni iznos može i ne mora predstavljati ukupan trošak provedbe projekta.

Planirani okvirni proračun poziva: 100.000,00 kuna.

CI SDŽ ima pravo koristiti djela proizašla provedbom programa u svrhu promocije programa uz navođenje škole, mentora i učenika koji su sudjelovali u izradi.

 

2. Specifični uvjeti prijave

Projekti koji će se uzimati u obzir za sufinanciranje trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Tema za školsku godinu 2020./21. je Skrivena blaga mista moga, a odnosi se na nepokretnu materijalnu baštinu. Nepokretnom-materijalnom baštinom smatraju se pojedinačne građevine, kulturno – povijesne cjeline i kulturni krajolici. Projekti kojima je cilj promocija baštine koja ne spada u ovaj opis neće se uzimati u razmatranje.
 • Projekti trebaju za cilj imati promociju lokalne baštine logično poveziv sa školom koja provodi projekt.
 • Projekt treba rezultirati minimalno jednim multimedijskim sadržajem koji na kreativan, inovativan i originalan način promovira temu predloženog projekta- npr. kratki film o lokalitetu, promo-knjižica lokaliteta, izložba slika, predstavljanje modela/maketa i drugo, a koji će se prezentirati na učeničkoj konferenciji.

 

3. Način prijave

Koordinator projekta prijavljuje se na javni poziv ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici https://forms.gle/BNQYrsfLAtLuVRSQ6 .

 

Rok za dostavu prijedloga projekta po ovom pozivu je 30. listopada 2020.

 

4. Način odabira

Odabir između pristiglih prijava vrši Središnje povjerenstvo CI SDŽ. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih projekata ovisi o planiranom proračunu.

 

Kriteriji bodovanja su sljedeći:

 • Opis projekta (10 bodova)

Kratki opis projekta. U opisu projekta boduje se inovativnost ideje i samostalnost učeničkog tima u provedbi projekta. Prednost se daje turistički i kulturno zanemarenim lokalitetima koji su nepoznati široj javnosti, a predstavljaju kulturnu vrijednost određenog kraja.

 • Plan aktivnosti (10 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (maksimalno 6 mj.). Boduju se originalnost obrade teme, suradnja s udrugama i institucijama u lokalnoj zajednici, osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora u lokalnoj zajednici.

 • Prezentacija aktivnosti (10 bodova)

Kratko opišite na koji način će učenici prezentirati provedbu i konačni rezultat projekta. Boduje se način prezentacije s obzirom na kompleksnost izvedbe, npr. ppt kao niža razina kompleksnosti naspram filma, izrađenih modela lokaliteta, zbornika radova, interaktivnih mapa i slično.

 • Primjenjivost i održivost projekta (10 bodova)

Na koji način će sudjelovanje u provedbi projekta omogućiti uključenim učenicima i djelatnicima razvoj kompetencija: kreativnosti, projektnog razmišljanja, (samo)evaluacije, logičko-kritičkog mišljenja, suradničkog učenja i sl. Na koji će način rezultati projekta promovirati školu, lokalnu zajednicu i županiju u kojoj je nastala.

 

Odluka o školama odabranim za sudjelovanje u projektu „Čuvari baštine“ donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o javnom pozivu obavijeste zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

 Ravnatelj:

Ivica Zelić, prof.

 

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/20-01/07

UR.BR.: 2181/267-20-01-01

Split, 10. rujna 2020.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, ravnatelj dana 8. rujna 2020. donosi odluku o raspisivanju

 

JAVNOG POZIVA

za financiranje projekta ,,Dalmatinski suvenir” unutar učeničkih zadruga koje djeluju u

odgojno-obrazovnim ustanovama na području SDŽ

 

Projekt „Dalmatinski suvenir“ dio je aktivnosti programa Centra izvrsnosti poduzetništva (u daljnjem tekstu CIPO), kojem je cilj poticanje i razvijanje kreativnosti, inicijative i poduzetništva kod potencijalno darovite djece i mladih. Projekt se odvija u matičnim školama u okviru postojećih učeničkih zadruga, a cilj mu je omogućiti djeci i mladima koji pokazuju interes i darovitost u području poduzetništva razvoj poduzetničkih kompetencija kroz iskustvo izrade cjelovitog proizvoda, od ideje, preko izrade i proizvodnje, do marketinga i prodaje.

 

Cilj ovog javnog poziva je sufinanciranje programa učeničkih zadruga koje djeluju u odgojno-obrazovnim ustanovama na području SDŽ kroz financiranje otkupa proizvoda učeničkih zadruga u iznosu do najviše 20.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi.

Otkupljeni proizvodi učeničkih zadruga bit će korišteni u svrhu promidžbe SDŽ i svih njezinih sastavnica pri službenim susretima, posjetima, Erasmus projektima, konferencijama i slično.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na javni poziv za sudjelovanje u projektu „Dalmatinski suvenir“ zainteresirane škole prijavljuju voditelji učeničkih zadruga. Prijaviti se mogu sve odgojno-obrazovne ustanove s područja SDŽ koje imaju osnovanu učeničku zadrugu te motivirane i zainteresirane učenike i djelatnike.

Otkup predviđene količine proizvoda vršit će se na način da će 40% predviđene vrijednosti proizvoda biti plaćeno po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju programa, a putem plaćanja predračuna prema CI SDŽ, a 60% 15. ožujka 2021. po dostavi proizvoda učeničkih zadruga i ispostavi cjelokupnog računa.

Planirani okvirni proračun poziva: 200.000,00 kuna.

 

2. Specifični uvjeti prijave

Proizvodi koji će se uzimati u obzir za otkup trebaju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • Proizvodi moraju imati poveznicu s podnebljem u koji su nastali.
 • Prodajna vrijednost pojedinog proizvoda prijavljenog na natječaj ne smije prelaziti 100 kuna.
 • Ukoliko se radi o jestivim proizvodima moraju biti sukladni Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), a trajnost im ne smije biti manja od 12 mjeseci od dana dostave naručitelju.

 

 

3. Način prijave

Voditelj učeničke zadruge prijavljuje se na javni poziv ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici https://forms.gle/EKM7iRDgczcMymkG6 .

Rok za dostavu ponuda po ovom pozivu je 30. listopada 2020.

 

4. Odabir

Odabir između pristiglih prijava vrši Stručno povjerenstvo programa CIPO. Pristigle prijave ocjenjuju se prema postavljenim kriterijima, nakon čega se prijave rangiraju od najvećeg broja dobivenih bodova do najmanjeg. Broj odabranih učeničkih zadruga ovisi o planiranom proračunu.

 

 • Kriteriji bodovanja su sljedeći:
  • Profil prijavitelja (5 bodova)

Kratki opis učeničke zadruge (djelatnost kojom se bavi, broj i struktura uključenih djelatnika i učenika, kratak povijesni pregled poslovanja, plan poslovnih aktivnosti u šk. god. 2020./21.). Opisati  trenutno i potencijalno tržište zadruge: udio, geografsku pokrivenost proizvodima/uslugama, segmentaciju potražnje, trenutne i potencijalne klijente i predviđeni obujam prodaje prema grupama proizvoda.

 • Opis proizvoda (5 bodova)

Kratki opis proizvoda koji planirate izraditi te jasno ukažite poveznicu s ciljevima vaše učeničke zadruge te korisnost proizvoda kao suvenira. Ukoliko se radi o postojećem proizvodu u prilogu možete poslati fotografije proizvoda i sve što smatrate relevantnim za ocjenu kvalitete proizvoda. Definirajte ekonomski utemeljenu prodajnu cijenu proizvoda i broj komada koji možete ponuditi. Ukoliko imate fotografije postojećih proizvoda pošaljite ih na e-mail info@ci-sdz.hr

 • Plan aktivnosti (5 bodova)

Izložiti plan provedbe aktivnosti s naglaskom na vremenski slijed projektnih aktivnosti i njihovu međuzavisnost (maksimalno 6 mj.). Prikažite aktualni financijski kapacitet zadruge i operativno iskustvo u području na kojem je planirano ulaganje i Vaše ciljeve. Opišite planirate li i kako nakon realizacije predloženih aktivnosti povećanje obujma prodaje proizvoda i/ili usluga, u kojem postotku i na kojem tržištu (domaćem ili inozemnom). Objasnite razloge iz kojih su aktivnosti korisne za vaše ciljeve u budućnosti.

 • Poticanje poduzetništva (5 bodova)

Kratko opišite na koji način sudjelovanje u ovom projektu potiče razvoj poduzetničkih kompetencija kod učenika i djelatnika vaše škole. Objasnite na koji način ćete potaknuti učenike na uključivanje u aktivnosti povezane s projektom te kako ćete ih uključiti u proizvodni proces.

 

 • Dodatni bodovi (po jedan bod za svaki kriterij):
  • Sudjelovanje u projektu „Dalmatinski suvenir“ u šk. god. 2019./20.
  • Novi proizvod za tu učeničku zadrugu
  • Prototip dostupan na uvid do 30.10.2020.
  • Suradnja s lokalnom zajednicom
  • Suradnja s drugim školama/učeničkim zadrugama

 

Odluka o učeničkim zadrugama odabranim za sudjelovanje u projektu „Dalmatinski suvenir“

donijet će se nakon bodovanja svih pristiglih prijava, u skladu s proračunom projekta, a konačnu odluku donosi Središnje povjerenstvo CI SDŽ na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva CIPO-a.

 

Pozivamo sve ravnatelje/ice da o javnom pozivu obavijeste voditelje učeničkih zadruga i druge zainteresirane odgojno-obrazovne djelatnike, učenike i roditelje.

Veselimo se budućoj suradnji,

 

 

 

Ravnatelj:

Ivica Zelić, prof.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21 000 Split

KLASA: 602-01/20-01/06

Ur.broj: 2181/267-20-01-01

Split, 1. rujna 2020.

Osnovne i srednje škole SDŽ

 • ravnatelj/ica

 

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU NASTAVNIKA TE DRUGIH ZAINTERESIRANIH ODGOJNO OBRAZOVNIH DJELATNIKA

ZA STJECANJE STATUSA MENTORA ZA RAD U PROGRAMIMA CENTRA IZVRSNOSTI:

– MATEMATIKE

– INFORMATIKE

– NOVIH TEHNOLOGIJA

– PRIRODOSLOVLJA

 

VAŽNO

 1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) pruža podršku cjelovitom razvoju potencijalno darovitim učenicima. U programima CI SDŽ okupljeni su potencijalno daroviti učenici iz naše i susjednih županija, a kako bi ciljevi programa bili ostvareni potrebni su nam iskusni, motivirani i kvalitetni mentori koji će sudjelovati u izvođenju nastave u pojedinom programu CI SDŽ.

U šk. godini 2020./21. provodit će se programi:

 1. Centra izvrsnosti matematike, kojem je škola domaćin III. gimnazija, Split,
 2. Centra izvrsnosti informatike, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split
 1. Centra izvrsnosti novih tehnologija, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split
 2. Centra izvrsnosti prirodoslovlja, kojem je škola domaćin Prirodoslovna škola Split

 

Rad u Centrima izvrsnosti planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata, a sukladno objavljenom Kalendaru rada za školsku godinu 2020./21. Nastava bi se odvijala u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju.

Ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, pripremljeni su i alternativni načini provođenja nastave u on-line okruženju, putem platforme EDUX (https://ci-sdz.hr/edux/). Splitsko-dalmatinska županija i CI SDŽ osigurat će, organizacijski i financijski, sve preduvjete za nesmetan i kvalitetan rad i sudjelovanje svakog sudionika Centra izvrsnosti.

Prijava nastavnika za stjecanje statusa mentora u CI SDŽ obavlja se pojedinačno na način da svaki zainteresirani nastavnik obavi prijavu unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice.

 

 1. Opći uvjeti prijave

Na Javni poziv mogu se prijaviti svi zainteresirani i motivirani nastavnici i drugi odgojno-obrazovni djelatnici spremni za stjecanje novih znanja i vještina kao i prenošenje znanja kroz rad s potencijalno darovitim učenicima.

 • Prednost pri odabiru imaju kandidati koji imaju iskustvo u radu s darovitom djecom i mladima, bilo kao mentori CI SDŽ, bilo u radu u matičnim školama.
 • Prednost pri odabiru imaju kandidati koji imaju iskustvo u provedbi nastave u on-line okruženju.
 • Prednost pri odabiru imaju kandidati koji u prijavi označe da se žele dalje (besplatno, u organizaciji CI SDŽ) educirati u području rada s darovitom djecom i mladima.

 

 1. Opis zaduženja mentora

Mentori u programima CI SDŽ obavezni su:

 • Pripremiti plan rada za nastavnu cjelinu koju će provesti u CI SDŽ, sukladno načinu rada u CI SDŽ.
 • Održati barem jednu nastavnu cjelinu s polaznicima.
 • Sudjelovati u postupcima (samo)evaluacije i vrednovanja prema kriterijima CI SDŽ.
 • Pripremiti alternativni plan održavanja nastave u on-line okruženju.

 

Mentori u programima CI SDŽ mogu sudjelovati u:

 • Pripremi i provedbi testiranja za upise polaznika
 • Izradi planova, programa i ostalih dokumenata potrebnih za provedbu programa CI SDŽ

 

 1. Naknada za rad

     Sudjelovanje u radu CI SDŽ za mentore donosi financijske, ali i brojne druge koristi.

3.1. Mentori za rad u programima CI SDŽ dobivaju naknadu u iznosu od 180kn/sat (bruto2).

3.2. CI SDŽ za odabrane mentore u šk. god. 2020./21. organizira besplatne edukacije za rad s darovitom djecom i mladima, primjenjive i u školama, a ne samo u izvanškolskim programima.

3.3. Mentori koji rade u programima CI SDŽ dobivaju bodove sukladno važećem Pravilniku o napredovanju, i to za „neposredan rad s darovitim učenicima izvan školske ustanove u organizaciji ustanova koje provode aktivnosti u području odgoja i obrazovanja djece i mladih (po godini)“ -tri boda).

3.4. Sudjelovanjem u ostalim aktivnostima u programima CI SDŽ mentori mogu ostvariti i dodatne bodove (npr. pri provedbi testiranja, organizaciji događanja, objavom materijala, sudjelovanjem u edukacijama i sl.).

3.5. Mentori u programima CI SDŽ imaju prednost na Javnom pozivu za sudjelovanje u programu Nastavnik za nastavnika, koji organizira i provodi CI SDŽ.

 

 

 

 

 

 1. Način prijave

Za pojedini program CI SDŽ možete se prijaviti na poveznicama:

 

Prilikom prijave na poveznicama možete vidjeti uvjete i zahtjeve prijave za pojedini program.

Rok za prijavu kandidata istječe u petak 18. rujna 2020. godine u 23,59 kada će poveznice za prijavu biti zatvorene.

 

 

 1. Odabir mentora za rad u programima CI SDŽ

Svaki program CI SDŽ ima uspostavljeno Stručno povjerenstvo koje vrši odabir mentora

temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija.

Obavijest od odabranim mentorima bit će dostupna na stranicama www.ci-sdz.hr osam dana od završetka prijava.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem maila info@ci-sdz.hr te pratite aktivnosti putem stranice CI SDŽ (https://ci-sdz.hr/ i https://web.facebook.com/cisdz.hr).

 

 

Veselimo se budućoj suradnji,

 

s poštovanjem

Ivica Zelić, prof.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ruđera Boškovića 25

21000 Split

KLASA: 602-01/20-01/05

UR.BR.: 2181/267-20-01-01

Split, 1. rujna 2020.

 

 1. Osnovnim školama kojima je osnivač SDŽ
 2. Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Split
 3. Osnovnim školama kojima je osnivač Grad Makarska
 4. Srednjim školama
 5. Odgojno-obrazovnim ustanovama drugih osnivača
 • svima

n/p ravnatelja

 

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UČENIKA NA TESTIRANJE I STJECANJE STATUSA

POLAZNIKA CENTRA IZVRSNOSTI:

 

MATEMATIKE

INFORMATIKE

NOVIH TEHNOLOGIJA

PRIRODOSLOVLJA

 

VAŽNO

 1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod
 2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

 

 

Poštovani,

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (u nastavku CI SDŽ) provodi javni poziv za stjecanje statusa polaznika u programima CI SDŽ čime omogućava potencijalno darovitim učenicima sudjelovanje u aktivnostima unutar programa CI, koji su sljedeći:

 1. Centar izvrsnosti matematike, kojem je škola domaćin III. gimnazija, Split
 2. Centar izvrsnosti informatike, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split
 3. Centar izvrsnosti novih tehnologija, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola-Split, Split
 4. Centar izvrsnosti prirodoslovlja, kojem je škola domaćin Prirodoslovna škola Split, Split

 

U rad programa pojedinih CI uključuju se potencijalno daroviti učenici odabrani putem testiranja (temeljem postignutog rezultata) te putem direktnog upisa (temeljem praćenja i vrednovanja postignuća polaznika upisanih u prethodnim godinama).

 

Ovim javnim pozivom pozivamo sve škole da na testiranje za stjecanje statusa polaznika programa CI SDŽ prijave svoje učenike zaineresirane za sudjelovanje u programima.

 

 

 

 1. Opći i specifični uvjeti prijave

Pozivamo škole da sve učenike koji su zainteresirani za stjecanje novih znanja kroz rad s najboljim mentorima, sveučilišnim profesorima, znanstvenicima i gostujućim predavačima prijave na ovaj Javni poziv kako bi kroz postupak testiranja stekli status polaznika u jednom od centara izvrsnosti.

 • Na Javni poziv za sudjelovanje u programu Centra izvrsnosti matematike mogu se prijaviti svi učenici koji će u šk. god. 2020./21. pohađati nastavu od 5. (petog) do 8. (osmog) razreda osnovne škole te od 1. (prvog) do 3. (trećeg) razreda srednje škole.
 • Na Javni poziv za sudjelovanje u programima Centra izvrsnosti informatike i novih tehnologija mogu se prijaviti svi učenici koji će u šk. god. 2020./21. pohađati nastavu 7. (sedmog) i 8. (osmog) razreda osnovne škole te od 1. (prvog) do 3. (trećeg) razreda srednje škole.
 • Na Javni poziv za sudjelovanje u programu Centra izvrsnosti prirodoslovlja mogu se prijaviti svi učenici koji će u šk. god. 2020./21. pohađati nastavu 7. (sedmog) i 8. (osmog) razreda osnovne škole te od 1. (prvog) do 4. (četvrtog) razreda srednje škole.

 

 1. Postupak prijave
 2. Predlažemo školama formiranje Tima za darovite, stručnog tima za praćenje potencijalno darovitih učenika koji bi vodio brigu o potencijalno darovitim učenicima te imao uvid u napredak učenika tijekom cijele školske godine (detalji o uspostavi Tima, njegovoj strukturi i zadaćama možete pronaći na www.ci-sdz.hr/dokumenti ).

 

 1. Nakon što ravnatelji oforme školski Tim za darovite te imenuju odgovornu osobu koja će biti zadužena za praćenje učenika i sudjelovanje u postupku prijava potencijalno darovitih učenika za CI SDŽ, trebaju informirati svoje učenike i njihove roditelje/staratelje o mogućnostima, sustavu i načinu rada CI SDŽ, kao i potaknuti ih da se svi potencijalno daroviti učenici prijave na Javni poziv (Javnom pozivu prilažemo prezentaciju o aktivnostima i programima CI SDŽ u šk.god. 2020./21 – možete je objaviti na službenim stranicama škole i/ili prezentirati na satovima razredne zajednice, roditeljskim sastancima i učiteljskim/nastavničkim vijećima).

 

 1. Prijave polaznika za sudjelovanje u programima CI SDŽ vršit će se elektroničkim putem, putem aplikacije MIA. Predsjednici Timova za darovite u matičnim školama elektroničkim putem (detaljne upute o korištenju aplikacije možete pronaći na poveznici: https://ci-sdz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Upute-za-korištenje-aplikacije-MIA-Tim-za-darovite.pdf) vrše unos svih podataka i obavljaju prijavu za sve kandidate.

 

 1. Nakon izvršene prijave škole, roditeljima prijavljenih učenika na e-mail adresu koja je navedena u prijavi dolazi poveznica, korisničko ime i lozinka. Roditelji učenika dužni su potpisati privolu u elektroničkom obliku te provjeriti i upisati podatke o djetetu koji su dostupni u aplikaciji (roditeljima će putem aplikacije biti dostavljene detaljne upute za korištenje aplikacije te šifra i lozinka za pristupanje aplikaciji). Upute o korištenju aplikacije za roditelje/staratelje možete pronaći na poveznici: https://ci-sdz.hr/wp-content/uploads/2020/09/Upute-za-korištenje-aplikacije-MIA-Roditelji_staratelji.pdf

 

 1. Prijava je dovršena kada su roditelji potpisali privolu, čime se status učenika u aplikaciji mijenja u PRIHVAĆENO, što matična škola može provjeriti putem aplikacije.

 

Rok za prijavu kandidata istječe u petak, 18. rujna 2020. godine u 23,59 kada će poveznica za prijavu biti zatvorena.

III. Odabir programa

Učenik može pristupiti testiranju u više centara, ali prilikom prijave bira prioritetno područje u koje želi biti upisan. 

Nakon testiranja i provedbe svih postupaka odabira, polaznici koji su ostvarili pravo sudjelovanja u više centara, a s obzirom da se nastava u centrima odvija u isto vrijeme, prema prioritetu odabira centra prilikom prijava, bit će raspoređeni u izabrani Centar izvrsnosti.

 

 1. Raspored testiranja

Testiranja učenika koji žele steći status polaznika obavit će se po sljedećem rasporedu:

 1. Centar izvrsnosti informatike: 26. rujna 2020., Elektrotehnička škola-Split, Teslina 2, Split
 2. Centar izvrsnosti novih tehnologija: 26. rujna 2020., Elektrotehnička škola-Split, Teslina 2, Split
 3. Centar izvrsnosti matematike: 3. listopada 2020., III. gimnazija, Matice hrvatske 11, Split
 4. Centar izvrsnosti prirodoslovlja: 3. listopada 2020., Prirodoslovna škola, Matice hrvatske 11, Split

 

O točnom vremenu i načinu održavanja testiranja bit će pravodobno obaviješteni svi prijavljeni kandidati (učenici i mentori) objavom na sljedećim web stranicama:

– Centar izvrsnosti SDŽ: https://ci-sdz.hr/

– III. gimnazija: http://www.trema.hr/

– Elektrotehnička škola – Split: http://ss-elektrotehnicka-st.skole.hr/

– Prirodoslovna škola Split: http://prirodoslovna.trema.hr/

– Splitsko-dalmatinska županija: http://www.dalmacija.hr/

 

Testiranje će biti provedeno u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom i mjerama koje će biti na snazi u trenutku provođenja testiranja!!!

 

 1. Rezultati odabira polaznika

Odluka o sastavu, organizaciji i broju polaznika u grupama za rad u programima CI SDŽ bit će donesena nakon završetka odabira polaznika, a prema broju polaznika, mentora, mogućnostima radnih mjesta i uvjetima rada za svaki centar posebno.

Rad u Centrima izvrsnosti planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata. Nastava bi se odvijala u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju.

Ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, pripremljeni su i alternativni načini provođenja nastave u on-line okruženju, putem platforme EDUX (https://ci-sdz.hr/edux/). Splitsko-dalmatinska županija i Centar izvrsnosti SDŽ osigurat će, organizacijski i financijski, sve preduvjete za nesmetan i kvalitetan rad i sudjelovanje svakog sudionika programa.

 

Pozivam ravnatelje da s ovim materijalom upoznaju voditelje predmetnih stručnih vijeća, nastavnike pripadajućih predmeta, učenike i roditelje kroz javnu objavu ovog dopisa (web stranica i oglasna ploča škole), prezentaciju dostavljenih materijala te osobne razgovore. Molim vas, potaknite potencijalno darovite učenike na prijavu na ovaj poziv i osigurajte u svojim školama sve uvjete za njihovu prijavu na testiranje.

Veselimo se budućoj suradnji!

 

S poštovanjem,

Ivica Zelić, ravnatelj

 

 

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

21000 SPLIT

KLASA: 112-01/20-01/01

UR.BR.: 2181/267-20-01-01

SPLIT, 14. kolovoza 2020.

 

Na temelju odredbi članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članaka 12., 13. i 14. Statuta Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (ESF2014.-2020. UP.03.3.1.04.0017 ,,Uspostava regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije”, ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije dana 14.8.2020. godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK/ICA U PROVEDBI PROJEKTA ,,Uspostava regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo SDŽ”

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno nepuno radno vrijeme, do završetka projektom predviđenih aktivnosti, ali ne dalje od 29.12.2023. (uz probni rad od 30 dana)

Radno vrijeme: 30 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 14.08.2020. Natječaj vrijedi do: 21.08.2020.

OPIS POSLA:

– planiranje i koordinacija provedbe projekta i pojedinih aktivnosti na razini poslodavca,

– praćenje napretka projekta prema predviđenim aktivnostima na razini poslodavca,

– sudjelovanje u strukturiranju suradnje projektnih partnera,

– sudjelovanje u radu koordinacijskih tijela,

– sudjelovanje u izradi normativnih akata RCK-a, pripremi i provedbi edukacije o izradi projektnih prijedloga za vanjsko financiranje,

– sudjelovanje u radu radnih skupina za analizu potreba tržišta rada, izradu standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma te na razvoju i provedbi programa Inovacijskog centra,

– sudjelovanje u radu na izradi komunikacijske strategije, organizacije i provedbe kampanja

– te drugi poslovi po nalogu poslodavca.

UVJETI :

– VŠS, STEM područje

– razumijevanje engleskog jezika u govoru i pismu

– iskustvo u provedbi programa financiranih iz javnih potreba

– radno iskustvo u odgojno-obrazovnom području

– informatička pismenost

 

PREDNOST:

– radno iskustvo u radu s potencijalno darovitom djecom

– vozačka dozvola B kategorije

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

1. Životopis

2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme

3. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)

4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci

5. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana

6. Dokaz iskustva u upravljanju/sudjelovanju minimalno 1 (jednim) projektom financiranom iz vanjskih izvora financiranja

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Matice hrvatske 11, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto STRUČNI SURADNIK/ICA U PROVEDBI PROJEKTA “.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14. kolovoza 2020., a ističe zaključno s danom 21. kolovoz 2020.

 

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

(privremena adresa: Matice hrvatske 11)

21000 SPLIT

 

KLASA: 112-01/19-01/01

UR.BR.: 2181/267-19-01-03

SPLIT, 18. listopada 2019.

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Ravnatelj javne ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 14.05.2019. donosi odluku o raspisivanju

 

JAVNOG POZIVA

za financiranje programa Zadruga koje djeluju na području SDŽ

 

Cilj poziva je sufinanciranje programa Zadruga koje djeluju na području SDŽ kroz financiranje otkupa proizvoda učeničkih zadruga u iznosu do 20.000,00 kuna po zadruzi.

 

Proizvodi učeničkih zadruga bit će korišteni u svrhu promidžbe SDŽ i svih njezinih sastavnica pri službenim susretima, posjetima, Erasmus projektima, konferencijama i slično.

 

Otkup predviđene količine proizvoda vršit će se na način da će 40% predviđene vrijednosti proizvoda biti plaćeno po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju programa, a putem plaćanja predračuna prema CI SDŽ, a 60% 01.03.2020. po dostavi proizvoda učeničkih zadruga i ispostavi cjelokupnog računa.

 

Planirani okvirni proračun poziva: 200.000,00 kuna.

 

Prodajna vrijednost pojedinog suvenira prijavljenog na natječaj ne smije prelaziti 100 kuna. Suveniri moraju imati poveznicu s podnebljem u koji su nastali.

 

Ukoliko se radi o jestivim proizvodima moraju biti sukladni Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13) a trajnost im ne smije biti manja od 6 mjeseci od dana dostave naručitelju.

– rok za dostavu ponuda po ovom pozivu: 31. listopada

 

Način prijave:

• ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici- PRIJAVA

Petak, 18. listopada 2019. godine.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

(privremena adresa: Matice hrvatske 11)

21000 SPLIT

KLASA: 112-01/19-01/01

UR.BR.: 2181/267-19-01-01

SPLIT, 14. listopada 2019.

 

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 14.10.2019. godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

ZA RADNO MJESTO ANDRAGOŠKI DJELATNIK/DJELATNICA

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno, do 31.10.2022. (uz probni rad od 30 dana)

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 15.10.2019. Natječaj vrijedi do: 22.10.2019.

 

 

OPIS POSLA:

– organizacija i vođenje različitih odgojno-obrazovnih procesa i programa

obrazovanja odraslih,

– briga o osobnom i stručnom razvoju zaposlenih,

– izrada obrazovnih planova,

– upravljanje projektima financiranih iz vanjskih izvora financiranja.

UVJETI :

– VSS, društveno-humanističko područje, nastavnički smjerovi

– razumijevanje engleskog jezika u govoru i pismu

– iskustvo u upravljanju minimalno 1 (jednim) projektom financiranom iz vanjskih izvora financiranja

– iskustvo sudjelovanja u minimalno 1 (jednom) projektu financiranom iz vanjskih izvora financiranja

– radno iskustvo u školskoj ustanovi

– minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama

– informatička pismenost

PREDNOST:

– radno iskustvo u radu s potencijalno darovitom djecom

– vozačka dozvola – B kategorija

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

1. Životopis

2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme

3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

4. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)

5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci

6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana

7. Dokaz iskustva u upravljanju minimalno 1 (jednim) projektom financiranom iz vanjskih izvora financiranja

8. Dokaz iskustva sudjelovanja u minimalno 1 (jednom) projektu financiranom iz vanjskih izvora financiranja

9. Dokaz o minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Matice hrvatske 11, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto ANDRAGOŠKI DJELATNIK/CA “.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. listopada 2019., a ističe zaključno s danom 22. listopada 2019.

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.

CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

(privremena adresa: Matice hrvatske 11)

21000 SPLIT

KLASA: 112-01/19-01/01

UR.BR.: 2181/267-19-01-02

SPLIT, 14. listopada 2019.

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 14.10.2019. godine donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK / SURADNICA PSIHOLOG

 

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno, do 31.10.2022. (uz probni rad od 30 dana)

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 15.10.2019. Natječaj vrijedi do: 22.10.2019.

 

 

OPIS POSLA:

– Profesionalno usmjeravanje učenika

– Psihološko savjetovanje učenika (individualna i grupna savjetovanja)

– Podrška roditeljima/starateljima potencijalno darovitih učenika

– Stručna podrška timovima za darovite u osnovnim i srednjim školama

– Uspostava i provedba testiranja u svrhu identifikacije potencijalno darovitih učenika

– Organizacija edukacija, radionica, tribina i okruglih stolova iz polja psihologije

– Izrada edukativnih materijala i kurikuluma temeljenih na ishodima učenja

– Izrada i provedba evaluacije programa te mjera za unaprjeđenje

– Izrada i upravljanje projektima vanjskih izvora financiranja

UVJETI :

– završen diplomski studij psihologije /mag. psihologije (VSS)

– napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– minimalno 5 godina radnog staža u odgovarajućoj struci,

– posjedovanje osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore za obavljanje psihološke djelatnosti

– informatička pismenost

PREDNOST:

– radno iskustvo u radu s potencijalno darovitom djecom

– radno iskustvo u nastavi na studiju psihologije ili autor ili koautor objavljenog znanstvenog članka iz područja društvenih znanosti, polje psihologije.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

1. Životopis

2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme

3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

4. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)

5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci

6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu – ne stariji od 30 dana

7. Dokaz iskustva u upravljanju minimalno 1 (jednim) projektom financiranom iz vanjskih izvora financiranja

8. Dokaz iskustva sudjelovanja u minimalno 1 (jednom) projektu financiranom iz vanjskih izvora financiranja

9. Dokaz o minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Matice hrvatske 11, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto STRUČNI SURADNIK / SURADNICA PSIHOLOG “.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. listopada 2019., a ističe zaključno s danom 22. listopada 2019.

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.