Natječaji i pozivi

22.05.2019. NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije
Na temelju odredbi članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Upravno vijeće javne ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ na 1. sjednici održanoj dana 13.5.2019. godine donijelo je odluku o raspisivanju

NATJEČAJA


za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije


Za ravnatelja/icu ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. visoka stručna sprema

2. ispunjavanje uvjeta za rad na radnom mjestu nastavnika

3. najmanje 5 (pet) godina iskustva u odgojno-obrazovnom radu te na rukovodećim poslovima u sustavu odgoja i obrazovanja

Ravnatelj CI SDŽ imenuje se na vrijeme od četiri godine. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

• životopis

• diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja

• dokaz o državljanstvu

• dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja istog

• dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO)

• dokaz o radnom iskustvu u sustavu odgoja i obrazovanja

• dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)

• prijedlog okvirnog programa rada Centra izvrsnosti za mandatno razdoblje

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti temeljem posebnih propisa u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Natječajna dokumentacija kandidatima se vraća po isteku natječajnog postupka.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21 000 Split, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije- ne otvaraj“ u roku od 8 (osam) dana od objave poziva. 

Srijeda, 22. svibnja 2019. godine.