Natječaji i pozivi

18.10.2019. Javni poziv "Dalmatinski suvenir"
CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

(privremena adresa: Matice hrvatske 11)

21000 SPLIT

KLASA: 112-01/19-01/01

UR.BR.: 2181/267-19-01-03

SPLIT, 18. listopada 2019.

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Ravnatelj javne ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 14.05.2019. donosi odluku o raspisivanju

JAVNOG POZIVA


za financiranje programa Zadruga koje djeluju na području SDŽ


Cilj poziva je sufinanciranje programa Zadruga koje djeluju na području SDŽ kroz financiranje otkupa proizvoda učeničkih zadruga u iznosu do 20.000,00 kuna po zadruzi.

Proizvodi učeničkih zadruga bit će korišteni u svrhu promidžbe SDŽ i svih njezinih sastavnica pri službenim susretima, posjetima, Erasmus projektima, konferencijama i slično.

Otkup predviđene količine proizvoda vršit će se na način da će 40% predviđene vrijednosti proizvoda biti plaćeno po objavi rezultata natječaja i potpisa Ugovora o sufinanciranju programa, a putem plaćanja predračuna prema CI SDŽ, a 60% 01.03.2020. po dostavi proizvoda učeničkih zadruga i ispostavi cjelokupnog računa.

Planirani okvirni proračun poziva: 200.000,00 kuna.

Prodajna vrijednost pojedinog suvenira prijavljenog na natječaj ne smije prelaziti 100 kuna. Suveniri moraju imati poveznicu s podnebljem u koji su nastali.

Ukoliko se radi o jestivim proizvodima moraju biti sukladni Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13) a trajnost im ne smije biti manja od 6 mjeseci od dana dostave naručitelju./br>
- rok za dostavu ponuda po ovom pozivu: 31. listopada

Način prijave:

• ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici- PRIJAVA

Petak, 18. listopada 2019. godine.

14.10.2019. NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ANDRAGOŠKI DJELATNIK/DJELATNICA
CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

(privremena adresa: Matice hrvatske 11)

21000 SPLIT

KLASA: 112-01/19-01/01

UR.BR.: 2181/267-19-01-01

SPLIT, 14. listopada 2019.

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 14.10.2019. godine donosi odluku o raspisivanju

NATJEČAJA


ZA RADNO MJESTO ANDRAGOŠKI DJELATNIK/DJELATNICA


Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno, do 31.10.2022. (uz probni rad od 30 dana)

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 15.10.2019. Natječaj vrijedi do: 22.10.2019.

OPIS POSLA:

- organizacija i vođenje različitih odgojno-obrazovnih procesa i programa

obrazovanja odraslih,

- briga o osobnom i stručnom razvoju zaposlenih,

- izrada obrazovnih planova,

- upravljanje projektima financiranih iz vanjskih izvora financiranja.

UVJETI :

- VSS, društveno-humanističko područje, nastavnički smjerovi

- razumijevanje engleskog jezika u govoru i pismu

- iskustvo u upravljanju minimalno 1 (jednim) projektom financiranom iz vanjskih izvora financiranja

- iskustvo sudjelovanja u minimalno 1 (jednom) projektu financiranom iz vanjskih izvora financiranja

- radno iskustvo u školskoj ustanovi

- minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama

- informatička pismenost

PREDNOST:

- radno iskustvo u radu s potencijalno darovitom djecom

- vozačka dozvola - B kategorija

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

1. Životopis

2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme

3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

4. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)

5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci

6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu - ne stariji od 30 dana

7. Dokaz iskustva u upravljanju minimalno 1 (jednim) projektom financiranom iz vanjskih izvora financiranja

8. Dokaz iskustva sudjelovanja u minimalno 1 (jednom) projektu financiranom iz vanjskih izvora financiranja

9. Dokaz o minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Matice hrvatske 11, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto ANDRAGOŠKI DJELATNIK/CA “.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. listopada 2019., a ističe zaključno s danom 22. listopada 2019.

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.
14.10.2019. NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO MJESTO STRUČNI SURADNIK / SURADNICA PSIHOLOG
CENTAR IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

RUĐERA BOŠKOVIĆA 25

(privremena adresa: Matice hrvatske 11)

21000 SPLIT

KLASA: 112-01/19-01/01

UR.BR.: 2181/267-19-01-02

SPLIT, 14. listopada 2019.

Na temelju odredbi članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članaka 12., 13. i 14. Statuta javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, ravnatelj javne ustanove „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ dana 14.10.2019. godine donosi odluku o raspisivanju

NATJEČAJA


ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK / SURADNICA PSIHOLOG


Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Poslodavac: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno, do 31.10.2022. (uz probni rad od 30 dana)

Radno vrijeme: 40 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 15.10.2019. Natječaj vrijedi do: 22.10.2019.

OPIS POSLA:

- Profesionalno usmjeravanje učenika

- Psihološko savjetovanje učenika (individualna i grupna savjetovanja)

- Podrška roditeljima/starateljima potencijalno darovitih učenika

- Stručna podrška timovima za darovite u osnovnim i srednjim školama

- Uspostava i provedba testiranja u svrhu identifikacije potencijalno darovitih učenika

- Organizacija edukacija, radionica, tribina i okruglih stolova iz polja psihologije

- Izrada edukativnih materijala i kurikuluma temeljenih na ishodima učenja

- Izrada i provedba evaluacije programa te mjera za unaprjeđenje

- Izrada i upravljanje projektima vanjskih izvora financiranja

UVJETI :

- završen diplomski studij psihologije /mag. psihologije (VSS)

- napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

- minimalno 5 godina radnog staža u odgovarajućoj struci,

- posjedovanje osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore za obavljanje psihološke djelatnosti

- informatička pismenost

PREDNOST:

- radno iskustvo u radu s potencijalno darovitom djecom

- radno iskustvo u nastavi na studiju psihologije ili autor ili koautor objavljenog znanstvenog članka iz područja društvenih znanosti, polje psihologije.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

1. Životopis

2. Preslik diplome ili druge valjane isprave kojom se dokazuje razina i vrsta stručne spreme

3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

4. Dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice)

5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci

6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu - ne stariji od 30 dana

7. Dokaz iskustva u upravljanju minimalno 1 (jednim) projektom financiranom iz vanjskih izvora financiranja

8. Dokaz iskustva sudjelovanja u minimalno 1 (jednom) projektu financiranom iz vanjskih izvora financiranja

9. Dokaz o minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava na prednost na koju se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećoj poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu: Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Matice hrvatske 11, 21 000 Split, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto STRUČNI SURADNIK / SURADNICA PSIHOLOG “.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“, Split može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18)

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. listopada 2019., a ističe zaključno s danom 22. listopada 2019.

Ravnatelj: Ivica Zelić, prof.
18.09.2019. JAVNI POZIV- MENTORI CI SDŽ 2019./2020.
KLASA:602-01/19-01/01 Ur.broj: 2181/267-01-02 Split, 18. rujna 2019.

NATJEČAJ


JAVNI POZIV ZA PRIJAVU NASTAVNIKA TE DRUGIH ZAINTERESIRANIH ZA STJECANJE STATUSA MENTORA ZA RAD U CENTRU IZVRSNOSTI: - MATEMATIKE - INFORMATIKE - NOVIH TEHNOLOGIJA - PRIRODOSLOVLJA


1. Izrazi poštovani, učenik, polaznik, nastavnik i mentor koji se koriste u ovom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod 2. Izraz nastavnik koristi se jednako za učitelje u osnovnoj školi i za nastavnike u srednjoj školi

1. visoka stručna sprema

2. ispunjavanje uvjeta za rad na radnom mjestu nastavnika

3. najmanje 5 (pet) godina iskustva u odgojno-obrazovnom radu te na rukovodećim poslovima u sustavu odgoja i obrazovanja

Poštovani, Splitsko-dalmatinska županija pokrenula je projekt „CENTRI IZVRSNOSTI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE“ s namjerom stvaranja sustavnih okvira za prepoznavanje, uključivanje i rad s potencijalno darovitim učenicima, ali i otvaranje mogućnosti rada i napredovanja darovitih mentora. Tijekom 2019. godine uspostavljena je i ustanova „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ (u nastavku CI SDŽ) koja će, na sveobuhvatan način, raditi na daljnjem razvoju sustava podrške izvrsnim i potencijalno darovitim učenicima.

•U sastavu CI SDŽ u ovoj školskoj godini djeluju: 1. Centar izvrsnosti matematike, kojem je škola domaćin III. gimnazija, Split, 2. Centar izvrsnosti informatike, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola Split, Split 3. Centar izvrsnosti novih tehnologija, kojem je škola domaćin Elektrotehnička škola Split, Split 4. Centar izvrsnosti prirodoslovlja, kojem je škola domaćin Prirodoslovna škola Split Centri trebaju okupiti najbolje, potencijalno darovite učenike odabrane putem prethodnog testiranja, a temeljem iskazanog interesa i postupka prijava. Centri, također, trebaju okupiti najbolje nastavnike - mentore za rad upravo s potencijalno darovitim učenicima kroz posebno kreirane module odabrane temeljem prijave na Javni poziv i iskazom zainteresiranosti. Rad u Centrima izvrsnosti planiran je subotom u rasporedu rada od 4 (četiri) školska sata s odmorom od pola sata, a sukladno objavljenom Kalendaru rada za školsku godinu 2019./20. (https://ci-sdz.hr/kalendar-i-popis-polaznika-2019-20/ ). Nastava bi se odvijala u jutarnjoj smjeni u prostorima škola koje su domaćini centara izvrsnosti, a raspored će se uskladiti s prijevozom učenika i mentora koji putuju. Splitsko-dalmatinska županija i CI SDŽ osigurat će, organizacijski i financijski, sve preduvjete za nesmetan i kvalitetan rad i sudjelovanje svakog sudionika Centra izvrsnosti. Pozivam ravnatelje da s ovim pozivom upoznaju voditelje predmetnih stručnih vijeća, nastavnike pripadajućih predmeta kroz javnu objavu ovog dopisa (web stranica i oglasna ploča škole) i osobne razgovore. Molim vas, potaknite potencijalne mentore na prijavu na ovaj poziv. Prijava nastavnika za stjecanje statusa mentora u CI SDŽ obavlja se pojedinačno na način da svaki zainteresirani nastavnik obavi prijavu unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice. Najvažniju i najodgovorniju kariku u realizaciji ovoga projekta svakako imate vi, ravnatelji škola, školski Stručni tim za potencijalno darovite učenike, kao i svi predmetni nastavnici u vašim školama. Pravodobno i kvalitetno informiranje, animiranje i poticanje te općenito uloženi trud višestruko će se vratiti kroz broj i kvalitetu polaznika i mentora u vašim i našim centrima izvrsnosti. • Pozivamo sve nastavnike te druge zainteresirane koji su motivirani i spremni za stjecanje novih znanja i vještina kao i prenošenje znanja kroz rad s potencijalno darovitim učenicima da se prijave na ovaj Javni poziv kako bi stekli status mentora u jednom od centara izvrsnosti • Na Javni poziv mogu se prijaviti nastavnici i svi drugi zainteresirani za rad u centrima izvrsnosti • Prijaviti se možete ispunjavanjem traženih podataka preko poveznica za Prijavu mentora:

• PRIJAVA MENTORA ZA CIM- PRIJAVA

• PRIJAVA MENTORA ZA CII-PRIJAVA

• PRIJAVA MENTORA ZA CIP-PRIJAVA

• PRIJAVA MENTORA ZA CINT- PRIJAVA• Rok za prijavu kandidata istječe u petak 27. rujna 2019. godine u 23,59 kada će poveznice za prijavu biti zatvorene. Molim sve pozvane da se odazovu na Javni poziv i pridonesu iznalaženju najboljih rješenja u realizaciji ovog važnog projekta, a u interesu naših učenika i nastavnika te napretku uvjeta odgojno-obrazovnog rada u našim školskim ustanovama. S poštovanjem, Ivica Zelić, prof. Ravnatelj CISDŽ 

Srijeda, 18. rujna 2019. godine.