Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15) se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na sljedeće načine:

  • na adresu Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije- Ruđera Boškovića 25 , 21 000 Split, n/p službenice za informiranje Zorana Bašić Plazibat;
  • elektroničkom poštom na: info@ci-sdz.hr  
  • Telefonski službenici za informiranje Zorani Bašić Plazibat na +385915175404 (radnim danom od 10 do 13)

Zahtjev obavezno sadrži naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište ili se mogu koristiti sljedeći obrasci:  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Međutim, sukladno Zakonu Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Kriterije za utvrđivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova možete vidjeti OVDJE!

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun. Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

​VAŽNI DOKUMENTI

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2021. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.

Izjave o (ne)postojanju sukoba interesa sukladno članku 80. ZJN-a – 2019.

Izjave o (ne)postojanju sukoba interesa sukladno članku 80. ZJN-a – 2022. 

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/1385/15)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/1415/14)
Arhuška konvencija
Povjerenik za informiranje

Odluka o imenovanju službenice za informiranje


​UVJETI PONOVNE UPORABE PODATAKA
​Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine, br. 67/17) propisuje da se kao pravilo za određivanje uvjeta uporabe treba koristiti Otvorena dozvola. Tu dozvolu bi svi skupovi podataka tijela javne vlasti trebali sadržavati, neovisno o tome jesu li javno objavljeni, ili se pružaju na zahtjev korisnika.
Otvorena dozvola RH omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima, te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacije. Ta dozvola odgovara Creative Commons licenci CC-BY.