Projekti su prilike za učenje!

Zanimljivo je da je CI SDŽ kao ustanova nastao kao dio provedbe jednog županijskog ESF projekta. Rekli bismo da je to odredilo i naše buduće usmjerenje prema projektnom razmišljanju kao osnovi kvalitetne organizacije. Jedna od odrednica našeg budućeg djelovanja, kako je usvojeno i u Strateškom planu razvoja ustanove, je poboljšanje međunarodne suradnje kroz sudjelovanje u ERASMUS projektima kao i poboljšanje potencijala ustanove kroz projekte finacirane iz nacionalnih zaklada i europskih fondova, naročito Europskog Socijalnog Fonda (ESF).

Projekti u provedbi
Innovative digital approaches in learning environment in European schools

01/11/2021 – 31/10/2023

Erasmus + 2021-1-LV01-KA220-SCH-000027689

Projekt “Innovative digital approaches in learning environment in European schools” postavljen je kako bi se učenicima i uključenim nastavnicima ponudio novi način razumijevanja tehnologije i načina njezine upotrebe u nastavi. Digitalna tehnologija je dio života mnogih djece, okružena su tehnologijom u obliku pametnih telefona, tableta, internetskih aplikacija, video igrica, video zabave, web stranica, pa čak i robota. Učenici moraju shvatiti da ono što se događa kada koriste tehnologiju nije magija, a također mogu kreirati programe koji mogu biti korisni.

VIŠE O PROJEKTU:

TWINSPACE

FACEBOOK

UNISON

01/03/2022 – 29/02/2024

Erasmus + 2021-2-PT02-KA220-YOU-50275C58

Erasmus projekt UNISON, KA220-YOU-50275C58, nositelja Musiquim – Associação Musico teatral dos Açores Portugal. Projekt je namijenjen mladima koji sudjeluju u uspostavi novih programa poticanja izvrsnosti i darovitosti u umjetničkom području. Unutar projekta provest će se više aktivnosti koje uključuju 3 partnerska sastanka te 4 aktivnosti učenja kod partnerskih ustanova u Projektu.

Innovative approaches to teaching and learning in Center of Excellence

01/06/2022 – 31/05/2023

Erasmus +

 2022-1-HR01-KA122-SCH-000076446, 

Short-term projects for mobility of learners and staff in school education

Cilj ovog projekta je pomoći nam osigurati napredak vještina i znanja našeg osoblja u području koje je od posebnog značaja za nas, kako unutar naše ustanove tako i u našoj zajednici. Digitalne kompetencije odavno su jedna od ključne kompetencije za svaku osobu koja želi sudjelovati u međunarodnoj zajednici. Dobra kombinacija novih ideja u poduzetništvu i ICT-u pomoći će nam u stvaranju novih programa u
naš Centar. Također želimo realizirati projekt koji će odgovarati dugoročnim potrebama naše ustanove. U projektu će 7 djelatnika i mentora CISDŽ imati priliku stručno se usavršiti u navedenim temama.

Intercultural understanding and sustainability

01/06/2022 – 31/10/2023

Erasmus + KA152-YOU-66C6D03A

U projektu je Centar izvrsnosti SDŽ, zajedno s I.gimnazijom Split i Srednjom školom Ivana Lucića – Trogir, partner norveškoj organizaciji Hå kommune – Lensmannsløa Ungdomsklubb. U projektu će s hrvatske strane sudjelovati 20 mladih, polaznika CI SDŽ i učenika partnerskih škola, te 4 mentora. Cilj projekta je kroz radionice, igre i kulturne večeri ojačati solidarnost između dviju skupina mladih iz 2 različite zemlje, jačati toleranciju i međukulturalne kompetencije sudionika za podizanje zelene svijesti, jačati samopoštovanje sudionika i vještine da budu aktivni građani te povećati znanje o mentalitetu i društvu u Hrvatskoj i Norveškoj.

iREFLECT! – Reflexivität für eine zeigemäße Lehrkräfteausund

-weiterbildung

01/10/2022 – 30/09/2025

Erasmus+  KA220-NI-22-36-86238

Projekt iREFLECT! provodi Ludwig Windthorst Haus iz Lingena u Njemačkoj. Organizacija je to koja je naš partner od samog osnutka centra.

Projekt pokreće diskurs o suvremenom obrazovanju i daljnjem obrazovanju učitelja i ostvaruje se kombinacijom refleksije i prezentacija središnjeg sadržaja na temu refleksivnosti. Inovativan je pristup projekta i u smislu
fokusa na cjeloživotno učenje za sve faze obrazovanja učitelja tako da iREFLECT! ima za cilj profesionalizaciju učitelja i budućih učitelja širenjem njihovih vještina refleksije tj.samoprocjene.

U projektu se provodi 5 aktivnosti učenja licem u lice kod projektnih partnera, koje uključuju učenje na licu mjesta (stažiranje i stručni razgovori) kao i zajednički rad na sadržaju projekta.

U projektu uz glavnog prijavitelja i CISDŽ kao partnera, sudjeluju i partneri Deutsche Schule Athen, Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Krefeld, OULUN KAUPUNKI Finnland  te UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.

-više o projektu uskoro-

Cloud-based education for creative sport talents

01/12/2022 – 30/05/2025

101090147 — TALENT — ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Podrška, odabir i pravilno usmjeravanje djece u odgovarajući sport jedan je od najvažnijih i svakako najizazovnijih pitanja postavljena profesionalcima. Ispravno vođenje povećava učinkovitost sportaša koji tako mogu svrhovito iskoristiti svoj potencijal kineziološke aktivnosti koje su kompatibilne s njihovim antropološkim specifičnostima.

Cilj projekta TALENT je promicanje jednakog obrazovanja, sprječavanje isključenosti, podupiranje dvojnih karijera, stvaranje novog obrasca ponašanja za dobrobit mlade talentirane djece i
priprema za dugoživotno učenje i profesionalni sport od djetinjstva. Projekt TALENT fokusiran je na standarde za prepoznavanje i podizanje svijesti o sportskom talentu i širenje koncepta dvojne karijere od prvih razreda škole talentirane sportske mladeži od 12-16. Sastav partnera je raznolik i stoga pokriva sva potrebna područja aktivnosti, outputa i rezultata projekta TALENT.
Konzorcij se sastoji od sedam partnerskih institucija: Dviju institucija visokog obrazovanja (Sveučilište u Palermu i Sveučilište u Nišu); Istraživačkog centra
(Center for Social Innovation); Obrazovne ustanove-Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (CI SDZ), te nevladinih organizacija- Kentro
Mermnas Oikogeneias (KMOP), Sarajevo Meeting of Culture (SMOC) te The European Athlete as Student (EAS), mreže kojoj je cilj podržati europske sportaše u kombinaciji sporta visokih performansi i obrazovanja.

Projekt traje 30 mjeseci te se od učitelja i nastavnika očekuje da budu osposobljeni za prepoznavanje talentirane djece, posebno za sportske aktivnosti, ali i za druga područja.

-više o projektu uskoro-

Otoci učeničkog poduzetništva i eko-društvenih inovacija za održivi razvoj Splitsko-dalmatinske županije

01/06/2022 – 30/05/2023

 

Projekt se bavi problemom manjka kompetencija učitelja i OOD za učinkovito uključivanje učeničkog poduzetništva i aktivnog građanstva u odgojno-obrazovne programe osnovnih škola u RH, a posebice u ciljanim područjima triju otoka Šolte, Hvara i Visa. Cilj projekta je razvoj vještina, programa, sadržaja i alata ključnih za uvođenje kvalitetnih i održivih neformalnih programa učeničkog poduzetništva i aktivnog građanstva u osnovnim školama područja provedbe projekta. Ciljane skupine projekta su sadašnji i budući učitelji i drugi odgojno-obrazovni djelatnici koji će ovim projektom steći vještine bitne za profesionalni, društveni i ekonomski boljitak i utjecaj za sebe, učenike i njihove obitelji, školu i zajednicu u kojoj djeluju.

Hrvatski partneri CEDRA Split i Centar izvrsnosti SDŽ te norveški partner Vinco Innovation AS će u projektu sudjelovati u pružanju istraživačke, edukacijske, mentorske i demonstracijske podrške učiteljima i OOD-a u području učeničkog poduzetništva i aktivnog građanstva. Kroz sve projektne aktivnosti će se ujedno doprinijeti i stvaranju suradnje kroz koju će se vršiti razmjena znanja i dobrih praksi o vještinama i kompetencijama na svim razinama obrazovanja iz Hrvatske i Norveške, ali i cijele EU i EEA. Osim navedene, razmjena znanja i dobrih praksi će se ostvariti i suradnjom s osnovnim školama iz tri srednjodalmatinska otoka, koje će biti projektni korisnici, a time će se znanja prenijeti i na učitelje i druge OOD-e kroz aktivnost 2 te potencijalno i na same učenike.

Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva

01/09/2022 – 30/06/2024

 

Projektom se žele ojačati kapaciteti institucija OŠ obrazovanja u SDŽ, LSŽ i gravitirajućih područja s ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika. Kroz projekt je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra (RZC) sa sjedištem u SDŽ (Split) s podružnicom u LSŽ (Gospić). U RZC-u i podružnici će se odvajati projektne aktivnosti uspostave sustava jačanja STEM vještina koji će nakon projekta biti primjenjive na području cijele jadranske Hrvatske, ali i šire u regiji. RZC koji će biti osnovan ima za cilj privući škole iz gravitirajućeg područja kako bi se nastavnom osoblju, ali i učenicima omogućio kvalitetan pristup svim neophodnim sadržajima za rad u STEM području i razvoj kapaciteta.

Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske

01/09/2022 – 30/06/2024

 

Projektom se žele ojačati kapaciteti institucija OŠ obrazovanja u OBŽ, VPŽ i gravitirajućih područja s ciljem poboljšanja STEM vještina OOD. Kroz projekt je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra (RZC) sa sjedištem u OBŽ (Josipovac Punitovački) s podružnicom u VPŽ (Slatina i Suhopolje). U RZC-u i podružnici će se odvijati projektne aktivnosti uspostave sustava jačanja STEM vještina koji će nakon projekta biti primjenjive na području cijele Panonske Hrvatske, ali i šire u regiji. RZC PAN HR koji će biti osnovan ima za cilj privući škole iz gravitirajućeg područja kako bi se nastavnom osoblju, ali i učenicima omogućio kvalitetan pristup svim neophodnim sadržajima za rad u STEM području i razvoj kapaciteta.

CI SDŽ partner je u projektu.

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije

ESF UP.03.3.1.04.0017/ 2020. – 2023.

Projekt je usmjeren ka unapređenju kadrovskih i programskih uvjeta u RCK-u Obrtnoj tehničkoj školi, čime će se unaprijediti mogućnost učenja temeljenog na radu za učenike i odrasle polaznike strukovnog obrazovanja u podsektoru elektrotehnike i računalstva. Navedeno će rezultirati unapređenjem kompetencija učenika i polaznika obrazovanja odraslih te ih uskladiti s potrebama tržišta rada.

VIŠE O PROJEKTU:

info

Biološka, kronološka i relativna dob u funkciji uspostave Hrvatskog nacionalnog sustava detekcije i razvoja sportskih talenata

HRZZ  IP-2020-02-3366 (BKRD – 2020-2025) 

Identifikacija talenata u sportu pretpostavlja prepoznavanje darovitih s ciljem maksimalnog ostvarenja njihovih potencijala, pri čemu se često zanemaruje biološka i relativna dob. Ciljevi projekta su: 1) Ojačati hrvatski potencijal razvoja sportskih talenata povezivanjem: nacionalnih saveza, trenera i znanstvenih institucija, 2) Istražiti povezanost biološke i relativne dobi sa postignutim rezultatima, 3) Generirati nova znanja u području biološke dobi i kontraktilnih svojstava skeletnih mišića, 4) Ojačati svijest o važnosti biološke dobi u procesu razvoja sportskih talenata. Na uzorku (n=>480) sportaša registriranih pri nacionalnim savezima (n=5), prikupit će se podaci o: spolu, kronološkoj/biološkoj/relativnoj dobi, postignutim rezultatima, zdravstvenom i reprezentativnom statusu. Relativna dob će se temeljiti na datumima rođenja. Procjena biološke dobi provest će se: a) metodom procjene somatske zrelosti, b) analizom glikozilacije IgG-a koja se mijenja s dobi i c) metodom procjene koštane zrelosti snimanjem šake ispitanika. Kontraktibilna svojstva skeletnih mišića analizirat će se primjenom neinvazivne TMG metode. Istražit će se upotrebna vrijednost primijenjenih metoda na uzorku ispitanika podijeljenih na tri subuzorka: a) usporen , b) normalan i c) ubrzan razvoj. Primjenom HI kvadrat testa ispitat će se značajnost razlika u proporcijama zastupljenosti uspješnih, odnosno neuspješnih sportaša. Doprinos prediktora uspješnosti u pojedinom sportu ispitivat će se primjenom naprednih regresijskih modela. Realizacija projektnih aktivnosti rezultirat će: a) provjerom postojanja RAE efekta, b) provjerom upotrebne vrijednosti primijenjenih metoda procjene biološke dobi i kontraktilnih svojstava skeletnih mišića. Za očekivati je da primjena rezultata u praksi doprinese smanjenju pogrešaka u selekciji, smanjenju odustajanja od sporta i uspostavi nacionalnog sport talent sustava.

VIŠE O PROJEKTU:

info