Konferencija «Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima»

Split, 1.- 3. ožujka 2018. godine

RAD S DAROVITIM UČENICIMA U V. GIMNAZIJI ZAGREB

Mihael Kozina

Cilj izlaganja je predstaviti načine rada s darovitim učnicima u V. gimnaziji Zagreb. Zbog sve većeg broja učenika koji mogu i žele više, prije više od 15 godina pojavila se potreba za sustavnim pristupom u radu s darovitim učenicima u V. gimnaziji Zagreb. Daroviti adolescenti isto kao i darovita djeca imaju jedinstvene potrebe i najvažnije je pred njih postavljati izazove na višoj razini. Ključnu ulogu u daljnjem razvijanju učenikove darovitosti imaju pojedini predmetni nastavnici koji se trude kroz individualizirani pristup u redovnoj nastavi zadovoljiti potrebe darovitih učenika. Često potaknu darovite učenike da pripreme neku temu i održe predavanje za svoje kolege iz razreda. Tijekom redovne nastave, u radu s darovitim učenicima u srednjoj školi, nastavnici se trude biti fleksibilni i voditi se potrebama pojedinog učenika. Poticanje učenika da se bave znastvenim radom pokazalo se kao vrlo uspješan i koristan način rada s darovitim učenicima. Učenici se uče kako postaviti neki problem i hipotezu, pretražiti literaturu, čitati znastvene članke, provesti vlastito istraživanje i na kraju napisati znastveni rad. Učenici se najviše bave istraživanjima u području fizike, kemije i biologije. Dobar primjer rada s darovitima je izdavanje matematičkog školskog časopisa Playmath koji je izlazio više godina. Sve članke, poslove uređivanja i pripreme za tisak radili su učenici V. gimnazije.

PODRŠKA DAROVITIM UČENICIMA U POŽEŠKOJ GIMNAZIJI

Vanda Louč, Violeta Katušić, Ivo Žanetić - Gimnazija, Dr. Franje Tuđmana 4/a, Požega

Cilj ovoga rada je pregledno opisati postupke identifikacije i oblike podrške darovitim učenicima u požeškoj Gimnaziji u STEM području, s naglaskom na programe izvrsnosti, a osobito na otvoreni integrirani kurikul „Zaštita okoliša i održivi razvoj“ (ZOOR), kao izvorni doprinos škole u razvoju kvalitetnih programa rada s darovitima.....

IZAZOVI U RADU S DAROVITIM UČENICIMA ISKUSTVO RADA U 3. GIMNAZIJI, SPLIT

Marina Luetić, Danica Bavčević - III. gimnazija

Rad s darovitim učenicima veliki je izazov u svakodnevnoj nastavnoj praksi. Prvenstveno, problemi počinju s prepoznavanjem darovite djece. Naime, neke je talente moguće prepoznati još u vrlo ranoj dobi djeteta, dok se, primjerice, darovitost u području prirodnih znanosti (fizika, kemija) može prepoznati tek kad učenik dospije do 7 razreda osnovne škole. Osim ovoga, valja voditi računa i o emocionalnom odgovoru djece na razdvajanje darovitih od nedarovitih te emocionalne pritiske koje daroviti podnose tijekom redovnih nastavnih aktivnosti od svoje okoline. Također, kao svojevrstan izazov vidimo i nepostojanje sustavnog bavljenja s darovitim učenicima na nacionalnoj razini, osim kroz pojedinačne osobne napore manjeg broja ljudi (primjerice, organizacija edukacije nacionalnih timova za sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima ili smotrama) pa se tako zapravo teško vide sva postignuća u tom pogledu. Posljedica je i smanjen interes javnosti, nepostojanje ili nedostatna adekvatna potpora bilo pojedincu, bilo ustanovi pa se rad s darovitima zapravo temelji na osobnom entuzijazmu nastavnika ili, u najbolju ruku, male zajednice nastavnika unutar pojedine škole. Tek se u novije vrijeme skrb o darovitima počinje jasnije isticati osnivanjem Centra izvrsnosti na županijskoj razini

RAD S DAROVITIM UČENICIMA XV. GIMNAZIJE

Gordana Rendulić, Vesna Smadilo Škornjak

XV. gimnazija ima cilj postati centar izvrsnosti za darovite učenike u matematici i prirodoslovnoj znanosti. Potreba za uvođenjem programa za darovite učenike posljedica je svjesnosti stručnog i nastavnog osoblja škole o posebnim potrebama učenika škole koji iskazuju nadarenost u određenim područjima i želje da im se osiguraju aktivnosti koje odgovaraju njihovim interesima i sposobnostima. Projekt rada s darovitim učenicima je osmišljen kako bi spojili kognitivni, emocionalni i socijalni aspekt svakog učenika i odabrali najsposobnije i motivirane učenike za sudjelovanje u projektima koji obogaćuju redovne programe. Trajna komunikacija između učenika, roditelja, mentora i drugih članova Tima za darovite učenike (TZDU) služi razvoju fleksibilnih projekata prilagođenih potrebama naših učenika. U školskoj godini 2008./09. osnovan je TZDU u sastavu 4 člana iz škole i dva vanjska člana koji su osmislili plan rada s darovitim učenicima. U školskoj godini 2009./10. dr.sc. V. Vlahović Štetić, sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održala je 3 predavanja za Nastavničko vijeće o darovitim učenicima. Dvije mentorice sudjelovale su na seminaru Matheu „Identifikacija, motivacija i podrška matematičkim talentima u europskim školama" u suradnji s Agencijom za mobilnost. Školske godine 2010./11. dr. sc. B. Jokić s Instituta za društvena istraživanja izvršio je evaluaciju rada s darovitim učenicima. Usvojili smo i Pravilnik o radu s darovitim učenicima kojim je određeno da su svi projekti dvogodišnji. 2016. godine postali smo članicom europske mreže European Talent Support Network i proglašeni European Talent Point-om. Identifikacija se nudi učenicima prvih razreda, ali nije obavezna. Od 2009. do 2018. godine testirano 1370 učenika Ravenovim progresivnim matricama za napredne. 487 učenika sudjelovalo je u različitim projektima koje je vodilo 13 mentora iz škole, 29 vanjskih suradnika s Instituta za fiziku, PMF-a, Instituta „Ruđer Bošković”, PKG-a, Agronomskog fakulteta, Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, udruge „Buđenje” i HZJZ.Projekti se provode iz prirodoslovno matematičkih predmeta. Učenici sami ili u suradnji s mentorima odlučuju kojim će se područjem i projektnim zadatkom baviti. Uglavnom se radi o proširenju nastavnih sadržaja ili kreativnom osmišljavanju unutar predmetnog područja. Neke od tema projektnih zadataka iz područja matematike su origami, arhitektura, glazba..., iz fizike: ferofuluidi, izrada holograma, digitalna holografija, magnetizam, spektroskopija, grafen..., iz biologije: koacervati, tumori, ekologija, matične stanice, prirodni antibiotici... iz kemije: kolorometrijsko određivanje željeza u povrću, kvaliteta flaširane vode, android kemija,... Posljednjih godina sve je veći broj interdisciplinarnih projekata – vežu se područja matematika i informatika (magija brojeva, život broja π), biologija i informatika (fenomatika), bologija s kemijom, fizikom i etikom.Od prve godine našeg programa svi su projekti predstavljeni na školskom događanju naziva „Mala znanstvena konferencija". Učenici su sudjelovali na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i znanstvenim sajmovima. Od 2011. redovito sudjeluju na Euromath konferencijama i na konferenciji „Tiberiu Popoviciu”. Sudjeluju već tri godine na natjecanju MEF-a u Turskoj. Biološke grupe sudjelovale su na NASA + GLOBE online natjecanju i INESP-u. Radovi su prezentirani i na Školskom laboratoriju slave, Otvorenim danima IF-a, Danima Ramira Bujasa, europskom natjecanju Scichallenge 2017, Sajmu inovacija, Znanstvenom pikniku i na Otvorenim danima IRB-a.

KRATKA PRIČA U SLIKAMA I BROJKAMA

Nives Baranović - Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Dosadašnja iskustva nam potvrđuju da darovita djeca potječu iz raznih slojeva društva. Jedan dio njih odrasta okružen ljubavlju, sustavnom brigom i dobrim okolnostima u kojima mogu razvijati svoje potencijale, dok ostali nažalost nisu te sreće. Jedni odrastaju u uspješne obiteljske i poslovne ljude i zaduže čovječanstvo svojim ostvarenjima, dok nemali dio drugih ostane u sjeni cijeli svoj život. Hrvatska je mala zemlja, ali dijeli sudbinu darovite djece s ostalima. Naš obrazovni sustav već desetljećima ima Pravilnik o radu s darovitima, daje smjernice za otkrivanje, prepoznavanje i poticanje darovitosti, ali nažalost, sustavna briga i razvoj nerijetko izostanu. Naš sustav potiče djecu da postižu vrhunske rezultate, naše društvo cijeni i vrednuje uspješne ljude, ali praksa pokazuje da je njihov uspjeh više rezultat dobro složenih okolnosti nego sustavne brige i podrške. U takvom ozračju oformljen je Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (CI SDŽ). Uz puno želja, ideja, ulaganja i zalaganja, svjesni potrebe, ali i manjkavosti intenzivno smo radili na izgradnji i ustrojavanju Centra. Nije prvi, ali ima svojih posebnosti....

MENTORSKI RAD U PODRUČJU INFORMATIKE, ROBOTIKE I KEMIJE ZA IZRAZITO DAROVITE UČENIKE

Jasna Cvetković-Lay - Centar za poticanje darovitosti djeteta „Bistrić“

Daroviti učenici nižih razreda čije su sposobnosti stručno identificirane i koji, osim vrlo izraženih općih intelektualnih sposobnosti, pokazuju izraženu područno-specifičnu kreativno-produktivnu darovitost i visoku razinu motivacije zahtijevaju posebne didaktičke strategije učenja i poučavanja koje će ukratko biti prikazane u uvodnom dijelu izlaganja. Izvanškolski obogaćeni program primjer je izmjene okruženja učenja kroz homogeno grupiranje izrazito darovitih učenika, izmjene ishoda i procesa učenja kroz mentorsko vođenje te suradničko i samoregulirano učenje potpomognuto IT tehnologijom te izmjene produkata učenja kroz znatno kreativnije ishode na višoj razini apstrakcije najvidljivije u programiranju, te primjer suradnje stručnjakinje obrazovne specijalistice za darovite (ECHA Specialist for Gifted Education) i eksperata u području IT (FER, Zagreb), a provodi se u okviru radionica Centra „Bistrić“. Da bi bolje razumjeli značaj ovakvog pristupa kreće se od prednosti primjene IT tehnologije u učenju, pojmova kao što su „digital natives“, teorije učenja vezane uz digitalno doba, kao i osobnog prostora učenja vezanog uz tu teoriju (Prensky,2001). Uloga učitelja/nastavnika u eri suvremenih tehnologija u razredu s djecom koja s lakoćom njome ovladavaju zahtjeva potpuno redefiniranje pristupa i načina stručnog usavršavanja učitelja/nastavnika....

PREPORUKE O STRATEGIJAMA POUČAVANJA I OBLICIMA RADA S DAROVITOM DJECOM I MLADIMA

Olgica Martinis, Inga Seme Stojnović - Agencija za odgoj i obrazovanje

Poticanje darovite djece i mladih u ostvarivanju vrijednosti poput znanja, solidarnosti, identiteta, odgovornosti, integriteta, poštivanja, zdravlja i poduzetništva moguće je isključivo uz cjelovitu, sustavnu i kontinuiranu podršku svih osoba uključenih u odgoj i obrazovanje djece i mladih. Postavlja se pitanje na koji se način može ostvariti podrška darovitim učenicima? Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja (2018) programi za darovitu djecu ostvaruju se u svim vrstama programa i u svim odgojno-obrazovnim skupinama dječjih vrtića te u kraćim posebno prilagođenim programima primjerenim sposobnostima, potrebama i interesima djeteta u dogovoru s roditeljima. Promjene u poticanju razvoja darovite djece, strategijama poučavanja i oblicima rada uvjetovane su promjenama u znanstvenom tumačenju fenomena darovitosti, jer cjelokupan rad na prepoznavanju i poticanju darovite djece izravno ovisi o trenutačnoj koncepciji tog složenog fenomena. Suvremena shvaćanja idu u smjeru da je u predškolsko doba skoro svako dijete koje nešto čini prije, bolje, uspješnije, ranije, drugačije u odnosu na svoje vršnjake potencijalno darovito pa se zbog toga pored programa za darovite, danas provodi i program za primjereno poticanje razvoja djeteta. Pri izvođenju takvih programa, pristupa se drugačijim nastavnim strategijama i oblicima (projektni rad te cjelovit, razvojni pristup). Nastavne strategije i oblici rada trebaju biti u skladu s današnjim shvaćanjem pojma darovitosti. Darovitost se danas ne promatra kao jedinstven koncept, već kao dva odvojena, a ipak usko povezana fenomena: darovitost kao potencijal i darovitost kao produkt....

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE

Vesna Ivasović, Inga Seme Stojnović - Agencija za odgoj i obrazovanje